Advokat

Beograd

Pročitaj više:

Advokat (latinski advocatus – od reči advoco – pozivam) – je lice čija je profesija pružanje kvalifikovane pravne pomoći pojedincima (domaćim i stranim državljanima i licama bez državljanstva ) i pravnim licima (organizacijama, privrednim društvima,), uključujući zaštitu njihovih prava i zastupanje interesa na sudu, imajući dobio na propisani način status advokata. Pravna profesija kao profesija poznata je od davnina.

Advokat može biti lice koje ima fakultetsko pravno obrazovanje, ima najmanje dve godine iskustva u oblasti prava, položen pravosudni ispit i advokatski ispit, položen pripravnički staž (osim kad je drugačije predviđeno zakonom), da je položio advokatsku zakletvu i dobio potvrdu o pravu na bavljenje advokaturom.

Prema zakonu o advokaturi – advokatura predstavlja samostalnu i nezavisnu profesiju koja vrši pružanje pravne pomoći pravnim i fizičkim licima. Advokatura ostvaruje svoju nezavisnost i samostalnost ogleda se i kroz pravo stranke na slobodan izbor advokata, te organizovanjem advokata  u Advokatsku komoru Srbije i advokatske komore u njenom sastavu, kao samostalne i nezavisne organizacije advokata.

Predmet advokature je pružanje pravne pomoći davanjem usmenih i pismenih pravnih saveta i mišljenja;  sastavljanje tužbi, zahteva, predloga, molbi, pravnih lekova, predstavki i drugih podnesaka, ugovora, zaveštanja, poravnanja, izjava itd. Zastupanje i odbrana fizičkih i pravnih lica, te obavljanje drugih poslova u skladu sa zakonom o advokaturi.

O zaštiti i pravima advokata, kao i unapređenju advokatske profesije uopšte stara se Advokatska komora kao strukovno udruženje. Statut Advokatske komore Beograd propisuje između ostalih i sledeće ciljeve i zadatke Komore: zaštita ustavnog položaja advokature, kao nezavisne i samostalne službe pružanja pravne pomoći fizičkim i pravnim licima; unapređenje uslova za bavljenje advokaturom; jačanje profesionalne odgovornosti advokata; jačanje društvene odgovornosti i ugleda advokature;  učešće u postupku donošenja zakona i drugih propisa u cilju obezbeđenja ustavnosti, zakonitosti i ujednačene primene prava; zalaganje za vladavinu prava i preduzimanje mera za obezbeđenje ustavnosti, zakonitosti i nezavisnosti sudske vlasti, i

 

Angažovanje registrovanog advokata obezbeđuje pravnu i drugu sigurnost. Uz advokata stranka može biti uverena da će pomoć koju će primiti za nju biti najbolja moguća, najvišeg kvaliteta, stručna i sigurna. Za razliku od toga pravna pomoć od strane drugih lica, raznih agencija, nadri-pisara i kvazi-pravnika, skopčana je sa velikim rizicima po stranku, bez garancije kvaliteta i pružena bez osiguranja. Važno je napomenuti da je pružanje pravnih usluga van advokature krivično delo propisano Krivičnim zakonikom – nadrpisarstvo.

Za sva pravna pitanja  možete  se javiti nekom od advokata iz imenika advokatske komore ili nekoj od advokatskih kancelarija. Uvek na raspolaganju stoji Vam Advokat Beograd Advokatska kancelarija Vladisavljevic.