Advokat za prekršaje
Prekršajno pravo
Beograd, Srbija

Advokat za prekršaje

Prekršajno pravo – advokat za prekršaje Beograd

Advokatska kancelarija Vladisavljević – Beograd, pridaje veliku pažnju oblasti prekršajnog prava i naši advokti su u toku sa najaktuelnijim izmenama u ovoj oblasti, obzirom da pored osnovnog zakona o prekršajima, ovu oblast uređuju i mnogi drugi propisi. Ako ste učinili poreski prekršaj i ako je protiv Vas pokrenut prekršajni postupak (ili možda i krivični postupak) važno je da što pre angažujete advokata kako bi se zaštitili od pogoršavanja svog pravnog položaja ili od pogrešne odbrane.

Za razliku od krivičnog postupka, prekršajni postupak je propisan manji opseg kazni koje se primenjuju prema licu koje je učiniocima prekršaja, međutim te kazne nisu nikako za podcenjivanje. Često kazne za prekršaje mogu biti novčane kazne za fizička i pravna lica, a osim novčane za fizička i odgovorna lica mogu se primeniti kazna rada u javnom interesu pa čak i kazna zatvora.

Naš advokat za prekršaje će hitro odreagovati ako Vam je potrebna odbrana u prekršajnom postupku, pred prekršajnim sudom ili pred drugim organom.

Oblasti prekršaja u kojima najčešće postupa naš advokat su:

 • Poreski prekršaji
 • Prekršaji u oblasti javnih prihoda
 • Carinski prekršaji
 • Spoljno-trgovinski prekršaji
 • Prekršaji kod deviznog poslovanja
 • Prekršaji u prometu robe i usluga
 • Prekršaji kod trgovanja hartijama od vrednosti
 • Prekršaji iz oblasti životne sredine

U svom radu i zastupanju klijenta, bavimo se uglavnom najtežim prekršajima. Saobraćajnim prekršajima se ne bavimo.

Pored fizičkih lica za prekršaje takođe često odgovaraju pravna lica, koja redovno branimo u prekršajnom postupku. Pravno lice u prekršajnom postupku zastupa  njegov zastupnik – ovlašćeni predstavnik – koji zastupa pravno lice na osnovu zakona, statuta ili drugog akta pravnog akta, a po punomoćuju koje se daje advokatu. Dalje tokom postupka pravno lice može zastupati advokat za prekršaje, što je i najbolji modalitet.

Pored okrivljenog fizičkog lica za prekršaj mogu odgovarati i njegovi roditelji ili staraoci. Do toga dolazi u situaciji kada se radi o maloletnom  učiniocu. Ova vrsta odgovornosti podrazumeva da je dete učinilo prekršaj zbog propuštanja dužne pažnje od strane roditelja odnosno staraoca, koji je tu pažnju mogao i morao da vrši. Naročito u ovim situacijama, zastupanje od strane oličnog advokata za prekršaje može biti veoma korisno. 

 
 

Advokati za za prekršaje i prekršajni postupak

Okrivljeni u prekršajnom postupku može da se brani sam ili može radi odbrane da angažuje advokata punomoćnika. Međutim često dešava da su okrivljeni za prekršaje u uverenju da im tokom postupka nije potreban advokat. Ali zbog loše odbrane i nepoznavanja prekršajnog prava i osnova koji bi za njih bili oslobađajući,  oni tek kasno shvataju da im je advokat bio potreban.

Naš advokat za prekršaje će nakon što pristupi u Vašu odbranu, prvo proveriti celokupnu dokumentaciju koja postoji o prekršaju i obaviti sa Vama razgovor o svim okolnostima pod kojima je došlo prekršajne radnje. Potom će advokat formirati najbolju odbranu i preduzeti sve neophodne pravne radnje, pred sudom, policijom, carisnki, poreskim ili drugim organima pred kojima se postupak vodi, kako bi Vas u potpunosti oslobodio odgovornosti, ili eventualnu kaznu sveo na najmanju moguću meru.

Za sva pitanja u vezi prekršajnog prava, i za zakazivanje konsultacije našeg advokata za prekršaje, pozovite na telefon:

+381 64 380 95 25

ili nam pošaljite e-mail: sa opisom Vašeg predmeta na adresu: 

info@advokatiubeogradu.rs

Zaštitne mere u prekršajnom postupku

U prekršajnom postupku se mogu izreći i zaštitne mere čija je svrha da se otklone uslovi koji podstiču lice koje je učinilo prekršaj na izvršenje novog prekršaja, odnosno da se otklane uslovi koji mu omogućavaja dalje vršenje prekršaja.

Zaštitne mere takođe mogu teško pogoditi učinioca, naročito kada se radi o daljem onemogućavanju bavljenja profesijom ili delatnošću.

 

    Zaštitna mera se propisuju zakonom i uredbom, a neke od zašitnih mera koje se izriču u prekršajnom postupku su:

 

 • Zabrana vršenja određenih delatnosti
 • Zabrana odgovornom licu da vrši određene poslove
 • Zabrana pravnom licu da vrši određene delatnosti
 • Zabrana pristupa oštećenom, objektima ili mestu izvršenja prekršaja
 • Oduzimanje predmeta
 • Obavezno lečenje zavisnika od alkohola i psihoaktivnih supstanci
 • Obavezno psihijatrijsko lečenje
 • Zabrana upravljanja motornim vozilom
 • Zabrana prisustvovanja određenim sportskim priredbama
 

Odgovore ne najčešća pitanja možete dobiti i saznati više o cenama za rad i konsultovanje advokata za prekršaje na linku ispod:

+381 64 380 95 25

Oznake: Advokat za prekršajno pravo, advokat za prekršaje, ofence and misdemenor in Belgrade Serbia, advokati Beograd, advokat Palilula, advokat Savski Venac, advokat Vračar, Novi Sad, advokati u Beogradu.