Advokat Beograd

Ugovor o preuzimanju duga,
ugovor o pristupanju dugu i
ugovor o preuzimanju ispunjenja

U prvom delu teksta bavićemo se karakteristikama ugovora o preuzimanju duga, dok ćemo se u drugom delu baviti ugovorom o pristupanju dugu i preuzimanju ispunjenja. Pri koncipiranju ovih ugovora u konkretnoj situaciji i oceni kada je došlo do kršenja ugovorne obaveze, mogu se javiti brojni izazovi, pa se u tom smislu često traži podrška pravnog stručnjaka – advokata. Advokatska kancelarija Vladisavljević redovno pomaže svojim klijentima u pitanjima koja se tiču spornih ugovornih odnosa kao i pri sastavljanju ugovora koji će što potpunije zaštiti njihova prava.

Karakteristike ugovora o preuzimanju duga

Ugovorom o preuzimanju duga, dužnik može svoj dug preneti na trećeg, pod uslovom da za to od poverioca dobije saglasnost (sinonimi: odobrenje, pristanak).

Zaključenjem ugovora o preuzimanju duga u skladu sa zakonom o obligacionim odnosima, preuzimalac postaje novi dužnik, dok se raniji dužnik se oslobađa obaveze (ZOO čl. 446. i dr.)

Obzirom da je za preuzimanje duga ugovorom potrebano odobrenje poverioca, ako izostane, kao i do momenta dobijanja odobrenja, taj ugovor može imati samo dejstvo preuzimanju ispunjenja, a ne i preuzimanja duga. Ugovor o preuzimanju ispunjenja ima dejstvo samo između dužnika i trećeg lica, a o tome više u drugom delu teksta.

Poverilac osim izričitom izjavom volje, odobrenje za preuzimanje duga  od strane trećeg može iskazati i konkludentinim radnjama, koje namaju za cilj direktnu izjavu volje o pristanku, ali se to iz takve radnje nesumnjivo može zaključiti.

U tom pogledu predviđena je zakonska pretpostavka da je poverilac dao svoju saglasnost kad bez ograđivanja primi  ispunjenje od preuzimaoca duga, a koje je preuzimač izvršio u svoje ime.

Da je ugovor o preuzimanju duga zaključen, poverioca može obavestiti svaki od ugovarača i pozvati ga da se u datom roku izjasni da li se saglašava da dođe do promene dužnika i preuzimanja duga.  Da odobrava preuzimanje, poverilac može saopštiti bilo kom od ugovarača.

Ćutanje poverioca se neće smatrati kao davanje pristanka. Pa tako u slučaju kada se poverilac u ostavljenom roku ne izjasni, zakonska pretpostavka je da nije dao odobrenje da dođe do promene dužnika.

Ako imate imate nedoumica kako sastaviti ugovor o preuzimanju duga, možete angažovati advokate u Beogradu.

pruzimanje duga ugovor

Advokatska kancelarija Vladisavljević pruža asistenciju pri ugovaranju i pisanju ugovora. Uz pomoć advokata ćete izbeći najčešće greške koje se mogu pojaviti.

Ovde opisani ugovor o preuzimanju duga ima dosta sličnosti sa ugovorom o faktoringu, o kojem naši advokati Beograd takođe daju svoje razmatranje.

Dejstva ugovora o preuzimanju duga

Kod ugovornog preuzimanja duga i zamene starog dužnika novim dužnikom, zakon predviđa brojna pravila i izuzetke, a koje ćemo izložiti kako bi se sagledala dejstava ovog ugovora.

Pošto dođe do preuzimanja duga ugovorom, među poveriocem i dužnikom će nastati ista obaveza koja je prethodno postojala između poverioca i starog dužnika.

Sva postojeća sporedna prava koja su bila vezana za potraživanje će i dalje postojati (poput ugovorne kazne, prava na kamatu, prava u vezi sa kaparom i odustanicom), dok će založna prava prestati kao i jemstva, osim ako davaoci zaloge i jemci ne daju izjavu da će odgovarati i za obavezu preuzimaoca.

Takođe, bitno je napomenuti da novi dužnik neće biti u obavezi u pogledu dospelih, a neplaćenih kamata, ako su dospele pre momenta preuzimanja duga,  osim ako se stranke drugačije ugovorno sporazumeju, što je dozvoljeno.

Novi dužnik iz ugovora o preuzimanju duga će imati pravo na isticanje svih prigovora prema poveriocu koje je imao pravo da ističe i prethodni dužnik. a koji se tiču dotadašnjeg ugovorno-pravnog odnosa između njih. To se odnosi i na rok zastrevanja potraživanja. Takođe, preuzimalac može isticati i prigovore koje odranije ima prema poveriocu. Sa druge strane novi dužnik nakon što preuzme dug, neće imati pravo na isticanje prigovora koji se tiču pravnog odnosa njega i dotadašnjeg dužnika.

Posebno pravilo postoji u situaciji ako je lice koje preuzima dug bilo prezaduženo u momentu kada je poverilac dao svoju saglasnost na ugovor o preuzimanju duga. Tada se pređašnji dužnik ne može osloboditi od obaveze prema poveriocu. Podrazumeva se, neophodno je da u ovoj situaciji poverilac nije znao za prezaduženost tog lica, niti je to morao znati. Tada ugovor o preuzimanju duga neće imati željeno dejstvo, tj. imaće samo dejstvo ugovora o pristupanju dugu.

Nakon što preuzimalac duga stupi na mesto dužnika, za pređašnjeg dužnika prestaje obaveza koju je imao. Takođe, pređašnji dužnik neće imati ni obavezu da garantuje poveriocu da će uspeti da naplati potraživanje koje je preuzeo, pa u tom pogledu rizik prelazi na poverioca.

Ugovor o preuzimanju duga obezbeđenog hipotekom

Za ugovora o preuzimanju duga koji je obezebeđen hipotekom, zakon predviđa određene specifičnostti. One se tiču roka za izjašnjenje poverioca i pretpostavke o datoj saglasnosti na ugovor o preuzimanju duga nakon isteka roka, odnosno izuzetak od pravila da ćutanje poverioca znači odbijanje.

Pa tako npr. prilikom otuđenja hipotekovane nekretnine, koja je istovremeno i u vlasništvu hipotekarnog dužnika, ako bude ugovoreno između otuđioca(hipotekarnog dužnika) i pribavioca, da će pribavilac pruzeti dug prema poveriocu iz hipoteke, hipotekarni poverilac ima rok od tri meseca da odbije pismeni poziv za davanje saglasnosti, u suprotnom smatra se da je dao svoj pristanak za zaključenje ugovora.

ZOO predviđa obavezu da poziv poveriocu bude u pisanoj formi i da u njemu bude naglašen rok od 3 meseca, kako bi proizvodio navedeno dejstvo.

Da sumiramo dakle uslove koji su neophodni kako bi se ćutanje poverioca smatralo davanjem saglasnosti:

  1. uručivanje pismenog obaveštenja poveriocu od strane dužnika sa pozivom da se izjasni,
  2. isticanje u obeveštenju poveriocu kako će se tumači propuštanje davanja izjave,
  3. propuštanje poverioca da u roku od tri meseca da izjavu kojom odbija prenos,

Ugovor o pristupanju dugu

Za razliku od ugovornog preuzimanja duga gde ugovor zaključuje dužnik iz nekog pravnog odnosa sa trećim licem, ugovor o pristupanju dugu zaključuju poverilac i treće lice. Ovim ugovorom treće lice pristupa obavezi namirenja dužnikovog duga poveriocu, dok obaveza ranijeg dužnika i dalje ostaje. Na taj način i dužnik i treće lice koje je pristupilo dugu sada imaju obavezu ispunjenja poveriočevog potraživanja.

Dužnik koji je pristupio dugu je solidarno odgovoran sa starim dužnikom.

Osim što može nastati izričitim ugovaranem između poverioca i trećeg lica, ugovor o pristupanju dugu kao što smo ranije pomenuli, može nastati i konverzijom ugovora o preuzimanju duga – ako je dužnik bio prezadužen u momentu preuzimanja duga, što to poverilac nije znao niti je morao znati kada je dao svoje odobrenje za ugovor. Tada treće lice samo pristupa obavezi uz dužnika, a ne i umesto njega.
 
Poseban slučaj pristupanja dugu postoji kod pribavljanja određene imovinske celine, putem ugovora. Bilo da se ta imovinska celina pribavlja u celosti ili u delu, lice koje stiče takvu celinu, će pristupiti i njenim dugovima i za njih će biti odgovorno (solidarno), a do visine vrednosti te celine, tj. visine njene aktive. Takva odgovornost se po zakonu ne bi mogla ugovorom isključiti ili limitirati.
 
Kod spornih imovinskih prava koja se tiču nepokretnosti i njihovog prenosa, advokat za nekretnine može  dati pravni savet i sprovesti neophodne pravne radnje.
 

Preuzimanje ispunjenja - Ugovor o preuzimanju ispunjenja

Za razliku od preuzimanja duga i pristupanja dugu, kod ugovora o preuzimanju ispunjenja dužnik ugovara sa trećim licem da to treće lice preuzme ispunjenje obaveze. Kod ovog ugovora, treće lice će za eventualno neispunjenje obaveze biti odgovorno samo dužniku, ali ne i poveriocu. Poverilac će u slučaju neispunjenja moći da ispunjenje potražuje samo od svog dužnika, a ne i od trećeg lica – preuzimaoca ispunjenja.

Ako zbog neispunjenja preuzete obaveze dužnik pretrpi štetu, koja se ogleda kamatama, sudskim troškovima, itd., za to će biti odgovoran preuzimalac u obimu u kom je to ugovorom predviđeno.

Osim izričitim sporazumom dužnika i trećeg lica, ugovor o pistupanju ispunjenju može nastati i konverzijom ugovora o preuzimanju duga – kada se za taj prenos ne dobije saglasnost poverioca (slično kao gorepomenuti nastanak ugovora o pristupanju dugu konverzijom).

Razlikovanje dejstava i dometa ovih ugovora u praksi nekad može biti otežano, pa se asistencija stručnjaka kod ovih pitanja često traži.

______________

Pročitajte još:

Da li ste znali da je pozajmica novca najveći test prijateljstva, pa zato advokat redovno savetuje da se  uz dobro napisani Ugovor o pozajmici izbegnu mogući sporovi  oko duga.

Kako ostvariti povrat PDV-a za prvi stan u Srbiji, koja  procedura vas očekuje i šta od dokumentacije morate podneti porreskoj upravi u zahtev.

Ako dođe do zaključenja ugovora o pristupanju ili preuzimanju duga između pravnih lica, redovno se javljaju pitanja koja rešava advokat za poresko pravo i poresko savetovanje.

U slučaju potrebe angažovanja advokata u Srbiji radi rešavanja spornih pitanja koja se javljaju u oblasti ugovornog prava ili u oblasti naplate potraživanja, možete nas kontaktirati:

tel. +381 64 380 95 25

mail za sva pitanja:  info@advokatiubeogradu.rs

Advokati Beograd – 27. marta br. 3, Advokatska kancelarija Vladisavljević  u Srbiji – uvek na raspolaganju.

ključne reči: Ugovor o preuzimanju duga, ugovor o pristupanju dugu, ugovor o preuzimanju ispunjenja.