Advokat Beograd

Ugovor o pozajmici - ugovor o zajmu

Ugovor o pozajmici - Ugovor o zajmu novca

Na jednom mestu sve što vas je interesovalo u pogledu ugovora o zajmu, odnosno  ugovora o pozajmici. Primer obrasca ugovora o zajmu novca, zakonska definicija, obeležja, bitni elementi, vrste ugovora zajmu, na šta obratiti pažnju, najčešća pitanja upućena advokatu. Pozajmica osnivača i preduzetnika, kako se knjiže pozajmice firme, kratkoročne i pozajmice zaposlenom i još brojna druga pitanja. Odgovore u tekstu daje tim Advokatske kancelarije Vladisavljević u Beogradu.

Možda ste u nedavnoj prošlosti osetili kao da vam izmiče tlo pod nogama i da vam finansije ne pokrivaju trenutne troškove. U tom momentu ste verovatno razmišljali o pozajmici od prijatelja, rođaka ili drugog privrednog društva. U tim situacijama najčešće dolazi do sklapanja ugovora o pozajmici, odnosno do zajma novca (sinonimi: zajam, pozajmica).

Norme zakona štite s jedne strane dužnika tako da njegova pozicija ne bude iskorišćena, a sa druge strane zajmodavcu pružaju dovoljno sigurnosti da će moći da dobije nazad svoj novac. I pored toga što se naizgled može učiniti kao jednostavan ugovor, ishitreno davanje ili uzimanje pozajmice, sa potpisivanjem ili bez potpisivanja ugovora i priznanice o istom, može skrivati brojne zamke. Pokušaćemo u daljem tekstu da vam damo par smernica u pogledu ugovora o pozajmici.

Ugovor o zajmu obrazac word - primer ugovora o pozajmici

Preko linka u produžetku možete preuzeti primer obrazca ugovora o zajmu novca u wordu.

Napomena: gornji primer ugovora služi samo ilustrativno. Sastavljanje ugovora bez nadzora advokata se ne savetuje, obzirom da svaki slučaj zahteva specifične intervencije, a male nijanse ili greške u formulisanju ugovora mogu onemogućiti kasniju sudsku naplatu potraživanja iz zajma.


Šta je ugovor o pozajmici?

Šta je ugovor o zajmu - ZOO?

Ugovor o pozajmici ili kako se u on Zakonu o obligcionim odnosima – ZOO – drugačije označava – ugovor o zajmu – je pravni posao u kojem  se jedno lice, fizičko ili pravno – zajmodavac, obavezuje da da na zajam drugom licu, određenu količinu novca ili drugih zamenljivih stvari. Pritom se drugo lice – zajmoprimac obavezuje da ih po isteku predviđenog vremena vrati u istoj količini, istog kvaliteta i vrste . Ugovor o pozajmici može biti u pisanoj formi ili  usmen što je češći slučaj među fizičkim licima.

Zakonom je predviđena mogućnost ugovaranja kamate na pozajmicu novca između fizičkih lica, dok je za zajam novca između pravnih lica zakonom predviđena kamata i kada ona nije eksplicitno ugovorena. Novac odnosno stvari koje se pozajmljuju mogu se dati besplatno – bez kamate ili teretno uz kamatu, do visine predviđene zakonom. Na stvarima ili novcu primljenim na zajam, zajmoprimac stiče pravo raspolaganja, odnosno pravo svojine, pa na njega prelazi i rizik slučajne propasti pozajmljenih stvari ili novca.

Da li ste znali?

— Da li ste znali da oko pola svih pozajamica među fizičkim licima ostane delimično nevraćeno? Često se kaže se da je pozajmica pravi test prijateljstva. —

Pozajmice među prijateljima su najčešće bez pisanog ugovora, čak i bez priznanice o datom novcu. – „Prijatelji smo ili rođaci, šta će nam ugovor“ – ovo se redovno može čuti prilikom pozajmljivanja novca među fizičkim licima. Međutim takav usmeni ugovor nema nikakav dokaz o svom postojanju, niti pruža kakvu garanciju vraćanja duga. Važnost pismene forme ugovora je je još važnija kada zajam nastaje između pravnih lica.

Ono što među stranama najčešće postane sporno je: kada treba da se vrati zajam, kolika je pozajmica, koliko još nije vraćeno.

Pisanim ugovorom se stiče dokaz o datom zajmu. Čak i kad pisani ugovor o zajmu overen kod notara on povećava pravnu sigurnost i verovatnoću vraćanja duga. Zato ćemo u ovom tekstu reći malo više o odlikama ugovora o zajmu.

Pravne odlike ugovora o zajmu - ZOO

Zakonske odlike  ugovora o zajmu  prema ZOO su: * to je imenovani ugovor tj. zakonski definisan ugovor,  * dvostrano je obavezan za obe ugovorne strane, a čije obaveze nisu istovremene.  * On je konsensualan tip ugovora, jer nastaje izraženom saglasnošću volja, a ne npr. samom predajom stvari ili novca,- * Zatim to je neformalan ugovor i za njegovo postojanje nije nužna pisana ili druga forma.

* Može biti teretan ili besteretan u zavisnosti od postojanja kamate, * samostalan je po svojoj prirodi i jednostavan bez elemetnata drugih ugovora, ali se može kombinovati sa dugim ugovorima ili mu može prehoditi predugovor.  * Njime se prenosi svojina na datim stvarima. * U svakom slučaju ovaj ugovor je komutativan jer su obaveze ugovornih strana unapred izvesne i poznate.

Bitni elementi ugovora o pozajmici (zajmu)

Koji su ugovorni uslovi, stranke mogu različito razumeti i različito zapamtiti. Od dogovora – „vratićeš mi kad budeš imao“ – mnogo je bolje dogovoriti datum vraćanja i to staviti na papir. Osim roka za vraćanje duga, ugovor o zajmu treba sadržati i sledeće elemente:
 
•    ko kome pozajmljuje – ugovorne strane

•    šta pozajmljuje i koliko – predmet ugovora
•    kolika je ugovorena naknada – kamata na pozajmicu
•    kada i kako će se vratiti pozajmica – rok
•    šta se dešava ako se zajmoprimac ne vrati dugovano
•    datum i potpisi

Obaveze zajmodavca i zajmoprimca kod pozajmice

Prema Zakonu o obligacionim odnsima predviđena je obaveza zajmodavca da preda ugovorenu sumu  u ugovoreno vreme, a kada rok za predaju nije određen, onda kad to zajmoprimac zatraži.

Pravo zajmoprimca da traži predaju ugovorene sume zastareva za tri meseca od dolaska zajmodavca u docnju, a u svakom slučaju za godinu dana od zaključenja ugovora.

U slučaju da materijalne prilike zajmoprimca postanu takve da je neizvesno da li će on biti u mogućnosti da vrati zajam, zajmodavac može odbiti da izvrši svoju obavezu predaje ugovorene sume. Ovo naravno pod uslovom da je pogoršanje materijalnih uslova kod zajmoprimca nastalo nakon zaključenja ugovora, a da zajmodavac pre toga nije znao da će do tog pogoršanja doći.

Zajmodavac će svakako biti dužan da izvrši svoju obavezu ako mu zajmoprimac ili neko drugi za njega pruži dovoljno obezbeđenje.

Ako zajmoprimcu bude prouzrokovana kakva šteta zbog materijalnih nedostataka pozajmljenih stvari, a koji nedostaci zajmodavcu nisu mogli ostati nepoznati, zajmodavac je dužan da naknadi zajmoprimcu tu štetu. Kada je reč o zajamu bez naknade (kamate), dužan je naknaditi štetu samo ako su mu nedostaci stvari bili poznati ili mu nisu mogli ostati nepoznati, a on o njima nije obavestio zajmoprimca.
 
Zajmodavac, može dozvoliti zajmoprimcu da sa trećim licem zaključi ugovor o preuzimanju duga. Tada to treće lice postaje dužnik.
 

Vraćanje pozajmice

Prema Zakonu o obligacionim odnsima predviđena je obaveza zajmoprimca da pozajmljenu sumu vrati u ugovorenom roku i u istom iznosu (a kada je ugovorena kamata – iznos će biti uvećan za iznos kamate)

 Kada strane nisu odredile rok za vraćanje zajma, niti se on može odrediti iz okolnosti zajma, zajmoprimac je dužan vratiti zajam po isteku primerenog roka koji ne može biti kraći od dva meseca računajući od zajmodavčevog traženja da mu se zajam vrati.
 
Ako na zajam nije dat novac, već druge stvari, a ugovoreno je da će zajmoprimac vratiti zajam u novcu, zajmoprimac je ipak ovlašćen da po svom izboru vrati pozajmljene stvari ili iznos novca koji odgovara vrednosti tih stvari u vreme i u mestu koji su ugovorom određeni za vraćanje.

 Isto važi i u slučaju kad nije moguće vratiti istu količinu stvari, iste vrste i istog kvaliteta.

Zajmoprimac može odustati od preuzimanja ugovorene pozajmice, ali ako bi zbog toga bilo kakve štete za zajmodavca, dužan je naknaditi je.

 

Zajmoprimac može vratiti pozajmicu i pre roka određenog za vraćanje, ali je dužan obavestiti zajmodavca unapred o svojoj nameri i naknaditi mu štetu.

Zajam koji se daje može biti i namenski – tj. ugovorom može biti određena svrha pozajmice. Ako je ugovorom određena svrha u koju zajmoprimac može upotrebiti pozajmljeni novac, pa ga on upotrebi u neku drugu svrhu, zajmodavac može izjaviti da raskida ugovor.

Kamata kod pozajmice

Ugovorne strane mogu ugovoriti beskamatnu pozajmicu ili zajam sa kamatom prema svojoj volji. Međutim kada ugovore kamatu, strane nemaju potpunu slobodu u određivanju visine kamatne stope već se moraju pridržavati zakonskih ograničenja. Zakonom o obligacionim odnosima koje se tiču kamate kod ugovora o zajmu su predviđena ta ograničenja.

Član 399 ZOO kod ugovorne kamate između fizičkih lica propisuje da stopa ne može biti veća od kamatne stope koja se u mestu ispunjenja plaća na štedne uloge po viđenju. Kada se radi o najvišim kamtnim stopama između pravnih lica – primenjuju se odredbe posebnog zakona.

 Kada je kamata ugovorena, a njena stopa ni vreme dospevanja nisu određeni, za fizička lica važiće kamatna stopa koja se u mestu ispunjenja plaća na štedne uloge po viđenju. Kod zajma između pravnih lica primenjivaće se kamatna stopa koju banka inače plaća za takvu ili sličnu vrstu posla, a koja dospeva po isteku godine.

Ako je kojim slučajem ugovorena veća kamata od dozvoljene, primeniće se najveća dozvoljena stopa kamate.

Kamata kojom bi se očigledno iskorišćavala teška situacija zajmoprimca bi predstavljala zloupotrebu i zelenaški ugovor, a takav ugovor se može „oboriti“ na sudu.

Član 400. se propisuje da je ništava je odredba ugovora kojom se predviđa kamata na već dospelu kamatu koja nije isplaćena. Sa druge strane predviđeno je da se može unapred ugovoriti da će se stopa kamate na pozajmicu povećati ako dužnik ne isplati dospele kamate na vreme.

Sve navedeno ne odnosi se na bankarsko poslovanje.

Česta pitanja o ugovoru o pozajmici

Da li treba da imam ugovor kada pozajmljujem od porodice ili poznanika?

Preporuka advokata je nedvosmislena – da! Ugovori se često doživljavaju kao nešto formalno i nešto što nije potrebno među članovima porodice i među prijateljima. Često se čuje i da je usmeni ugovor isto ugovor. Međutim, uz usmeni ugovor, sve najčešće biva dobro u vezi sa vraćanjem pozajmice, dok se ne promene okolnosti. Može doći do zadocnjenja ili drugih nesporazuma oko visine duga po pozajmici ili može da nastupi smrt jedne od stranaka.

Poznata izreka kaže:  „dato je ono što je napisano“.

Sastavljanje ugovora ne mora uvek da bude komplikovano iako je nekada pomoć advokata nezamenljiva. Uz pomoć obrasca nekada možete i sami sastaviti ugovor ili bar priznanicu. Obrazac koji vam u tom može donekle pomoći možete preuzeti preko linka u gornjem delu ove stranice. Bitno je da ugovor koji sastavite sadrži zakonske elemente. U situacijama kada postoji više od dva lica u ugovoru, kada se radi o većim sumama pozajmice, treba povesti pažnju. Kada želite dodatnu sigurnost, tada se najbolje obratiti advokatu, radi izrade ugovora.

Kako se knjiži pozajmica firmi - drugom pravnom licu

Kako se knjiže pozajmice između firmi kada jedna firma daje drugoj zajam, kao i kakav je poreski tretman tih pozajmica je pitanje koje je uvek važno blagovremeno postaviti licu koje se stara o vašim fakturama. Ono što bi se sa pravne strane na početku moglo napomenuti je da se između firmi ne mogu davati krediti, već samo pozajmice. Novčane kredite su ovlašćene da daju samo banke. Iz tog razloga pozajmice firmi ne bi smele biti česte niti većeg obima, već samo povremene i manjeg obima.

Dozvoljeno je da firma primi pozajmice iz inostranstva, ali o tome se mora obavestiti Narodna Banka Srbije u propisanom roku. Pozajmica stranoj firmi je moguća ako je ona u većinskom vlasništvu domaće firme. Pozajmica se može vršiti i između povezanih društava, a tu pitanja visine kamate naročito dolaze do izražaja i na to se mora obratiti pažnja. Knjiženje uplate pozajmice firmi se vrši zaduženjem tekućeg računa društva – konto 241 i odobravanjem odgovarajućeg konta obaveza – 429.

Da li će i koliki broj pozajmica pravno lice moći da daje i primi i od koga? Kakav će biti njihov poreski aspekt, te kako se knjiži pozajmica firmi drugom pravnom licu? Sva navedena pitanja zahtevaju proveru i nadzor stručnjaka, kako bi se izbegle eventualne greške.

Vrste pozajmici - vrste zajma u praksi

U produžetku ćemo navesti neke od najčešćih vrsta (varijanti) ugovora o pozajmici, odnosno o zajmu, koje su se uobičajile u praksi.

Ugovor o pozajmici osnivača

Ugovor o pozajmici osnivača za likvidnost obično se javlja kada se privredna društva (firme) suoče sa trenutnim nastankom nelikvidnosti – nemogućnošću izmirenja dospelih obaveza zbog neusklađenosti novčanih priliva i odliva. Ovaj problem može se prevazići pozajmicom od osnivača, kada je on u mogućnosti da da pozajmicu. Ove pozajmice su u praksi obično beskamatne.

Prilikom  pozajmljivanja novca od strane osnivača društvu, zaključuje se ugovor o pozajmici osnivača za određeni iznosa novca. Zatim se taj iznos prema adekvatnoj šifri kasnije proknjiži od strane knjigovođe u skladu sa relevantnim knjigovodstvenim standardima. U nastavku navodimo jedan od primera – obrazac za ugovor o pozajmici fizičkog lica – osnivača, privrednom društvu (firmi – pravnom licu):

 Napominjemo da se radi samo o okvirnom primeru koji se mora prilagoditi u skladu sa konkretnim potrebama od strane obučenog lica.

Pozajmica preduzetnika ne predstavlja pozajmicu osnivača

„Pozajmice preduzetnika“ samom sebi koje su se do skoro viđale u praksi, ne mogu se poistovetiti sa ugovorom o pozajmici osnivača privrednom društvu. A to iz razloga što pozajmice  preduzetnika suštinski ne predstavljaju pozajmicu svojoj preduzetničkoj radnji, već ulaganje kapitala u poslovanje. U vezi navedenog Narodna banka Srbije je nedavno objavila obaveštenje. Njime je pojašnjeno da se šifra plaćanja 81 – za pozajmice osnivača za likvidnost može koristiti isključivo kada uplatu pozajmice novca vrši fizičko lice sa statusom osnivača u pravnom licu. Osnivač preduzetničke radnje nema taj status.

Ugovor o pozajmici zaposlenom

Privredno društvo može dati pozajmicu i svom zaposlenom (svom radniku) u skladu sa Zakonom o radu, ugovorom o radu, te opštim aktom poslodavca. Ove ugovore prati najčešće pisana forma ugovora o pozajmici. Njime se definišu visina pozajmice, rok vraćanja, kamata, namena itd. Visina pozajmica zaposlenom se najčešće kreće u okviru iznosa zarade ili iznosa od par zarada zaposlenog. Ugovorom će se definisati i druge okolnosti poput načina vraćanja (obično obustavljanjem zarade). Može biti definisan i način obezbeđenja i vraćanja pozajmice u slučaju prestanka radnog odnosa.

Emisioni zajam

Emisioni zajam je posebna vrsta zajma koja nastaje kada dužnik izdaje javne obveznice o zajmu koje poverilac kupuje za gotov novac. To je posebna vrsta ugovora koja ima elemenata i zajma i kupoprodaje. Dakle ono što je karateristično za emisioni zajam je to što je za njegov nastanak potrebno prvo izvršiti emisiju obveznica.

Lombardni zajam

Lombardni zajam je specifična vrsta zajma u kojem je banka poverilac zajma, kod koga se dužnik obavezuje da banci kao poveriocu preda na zalogu određene pokretne stvari (hartije od vrednosti, dragocene materijale ili druge vrednosti) na kojima banka stiče založno pravo. Ugovor o lombardnom zajmu je mešovit ugovor obzirom da kombinuje elemente zajma i zaloge.

Ulog na štednju

Ulog na štednju se smatra vrstom ugovora o zajmu, kojim jedno lice daje banci na raspolganje svoj novac, a banka mu na ime štednog uloga može isplaćivati kamatu.

Namenski zajam

Namenski zajam je takva vrsta ugovora gde se pozajmljena suma od strane zajmoprimca može koristiti samo u unapred određenu svrhu, npr. za kupovinu određene vrste mašine ili automobila. Korišćenje te pozajmice u drugu svrhu predstavljalo bi kršenje ugovorne obaveze. Tada bi davalac namenskog zajma imao pravo da traži raskid ugovora, a zajmoprimac bi trpeo i druge ugovorom predviđene posledice.

Javni zajam

Javni zajam predstavlja oblik javnih prihoda. Kod njega domaća i strana fizička i pravna lica kao zajmodavci, predaju zajmoprimcu – državi – određenu količinu novca u vlasništvo. Država se obavezuje da nakon određenog roka vrati novac, obično sa određenom kamatom. Javni zajam se obično javlja u situacijama kada su državi u kratkom roku potrebna sredstva za pokriće vanrednih javnih rashoda. Često ga država koristi i za popunu deficita državnog budžeta za kraći period.

 

Ugovor o zajmu novca

Ugovor o zajmu novca je varijanta ugovora o zajmu kod kojeg je predmet zajma isključivo novac, a ne i druge zamenljive stvari. U svim ostalim aspektima regulišu ga iste zakonske norme i pravila. Ugovor o zajmu novca takođe može biti modifikovan i odredbama iz drugih vrsta ugovora. Tako se u praksi često  javlja da se ugovor o zajmu novca kombinuje sa zalogom – odnosno sa elementima ugovora o zalozi. Na taj način davalac zajma stiče dodatnu sigurnost da će kasnije naplatiti potraživanje prema zajmoprimcu.

Ugovor o kratkoročnoj pozajmici

Ugovor o kratkoročnoj pozajmici je najčešća varijanta pozajmljivanja novca, obzirom da je nelikvidnost koja mu prethodi redovno kratkotrajna. U slučaju potrebe za pozajmljivanjem novca na duži vremenski period, lica se obično obraćaju bankama radi odobravanja kredita. Ugovor o kratkoročnoj pozajmici karakterišu obeležija koja smo naveli u početnom delu teksta o ugovoru o pozajmici.

U slučaju potrebe za stručnim i sigurnim sastavljanjem ugovora o pozajmici i zajmu, uvek se možete obratiti advokatu.

Možete nas kontaktirat kod problema sa naplatom duga po ugovoru o zajmu. Pomažemo u slučaju potrebe za prinudnom naplatom potraživanja u izvršnom postupku. Upućujemo dužniku pisanu opomenu pred utuženje, pečatiranu od strane našeg advokata.

 

Napominjemo da advokati ne vrše  davanje pozajmica! Advokati vrše pružanje isključivo pravnih usluga.

Sve informacije date u ovim tekstu služe samo radi opšteg informisanja, ne i kao pravni savet.

_______________

E-mail: info@advokatiubeogradu.rs

Advokatska kancelarija Vladisavljević

ČESTI UPITI:

 Primer ugovaranja kamate na pozajmicu. Primer ugovora o zalogu nekretnine za zajam. Primer ugovora o pozajmici zaposlenom. Primer ugovora o zajmu novca ili stvari. Primer ugovora o kratkoročnoj pozajmici preduzetnika, obrazac ugovora o pozajmici novca Beograd. Primjer ugovora za namenski zajam i nenamenski zajam.  Garanicija vraćanja novčane pozajmice bez zaloga Beograd. Kada se daju namenske pozajmice uz ugovor 2021, primer odluka nenamenska pozajmica firmi. Obrazac ugovora o pozajmici osnivača za likvidnost. Obrazac ugovora kojim zajmodavac predaje u svojinu zajmoprimcu određenu sumu novca ili zamenljivih stvari.

Kako ide pozajmica novca preko administrativne zabrane. Da li je potreban zalog kod pozajmice uz ugovor. Primer ugovora o pozajmici firmi – privrednih društava. Besplatni primer ugovora o deviznom zajmu u EUR, USD. Osiguranje sigurne pozajmice novca uz ugovor između pravnih lica i fizičkih osoba. Da li je pametno uzeti pare na kamatu? Posudba novca bez ugovora ili privatni krediti sve češći kao i ugovori o preuzimanju duga iz pozajmice. Obrazac za kartkoročnu pozajmicu novca bez zaloge. Obrazac ugovora o zajmu sa zalaganjem broda ili zalaganje auta kod pozajmice, zalaganje pokretnih stvari i ugovor o zajmu.