Advokati  koji razumeju šta je Vama stvarno važno

ADVOKAT ZA PORODIČNO PRAVO BEOGRAD

PORODIČNO PRAVO - family, kids, baby

Jedni od vodećih specijalista za porodično pravo u Beogradu – advokati Advokatske kancelarije Vladisavljević

Porodični odnosi i porodične finansije mogu biti vrlo komlikovani. Porodično pravo je takođe postalo složeno – a pored Porodičnog zakona uređuju ga i drugi propisi i zakoni. Advokatska kancelarija Vladisavljević stručna je za  sve aspekte porodičnog prava i pomaže klijentima sa slučajevima od najednostavnijih do vrlo komlikovanih.

Porodično pravo je oblast u kojoj imamo veliko iskustvo i upoznati smo sa svim najnovijim  događajima i vestima u ovoj oblasti. Dodatno, sarađujemo sa psiholozima, psiho terapeutima, finansijskim stručnjacima, računovđama, proceniteljima radi razvijanja najboljih strategija za Vašu situaciju, kako bi  postigli najbolji mogući ishod za Vašu porodicu.

Pogledajde kategorije i institute porodičnog prava ispod, radi dodatnih informacija. Naša polja prakse  obuhvataju sledeće oblasti, ali se ne ograničavaju samo na njima:

Razvod braka

Sporazumni razvod braka

Poništaj braka – nevažeći i rušljivi brakovi

 Podela zajedničke imovine / podela bračne tekovinesupružnika

Porodično pravna pitanja u vezi odnosa roditelja i dece

Vršenje roditeljskog prava – zajedničko vršenje roditeljskog prava i poveravane deteta jednom roditelju; produžavanje roditeljskog prava

Nadzor nad vršenjem roditeljskog prava

Lišavanje roditeljskog prava – delimično ili potpuno lišavanje roditeljskog prava

Osporavanje i utvrđivanje očinstva i materinstva

Postupci u vezi izdržavanja –  izdržavanje dece,  Izdržavanje supružnika, izdržavanje roditelja, Izdržavanje srodnika

Postupci vezani za starateljstvo nad detetom,  starateljstvo nad licem bez poslovne sposobnosti

Postupak lišavanja poslovne sposobnosti / vraćanje poslovne sposobnosti

Usvojenje dece – postupak usvojenja i procedure pred centrom za socijalni rad

Zastupanje u postupcima  zaštite od Porodičnog nasilja – (zbog ugrožavanja telesnog integriteta, duševnog zdravlja ili spokojstva članova porodice)

Vanbračna zajednica – lična, imovinska i nasledno-pravna pitanja

Bračni, predbračni i postbračni ugovori

Porodična penzija i nasleđivanje porodične penzije

Za dodatne informacije i procenu Vaše situacije pišite nam na e-mail:  info@advokatiubeogradu.rs

i kontaktirajte nas na telefon: 064 380 95 25

Add Your Heading Text Here

Razvod braka u Srbiji – najvažnija pitanja…

Na osnovu Porodičnog zakona propisano je da brak predstavlja uređenu zajednicu života muškarca i žene, za čije sklapanje je neophodna slobodno izražena volja – pristanak budućih supružnika. Ta izjava mora biti ozbiljna, data lično, istovremeno, i da nije uslovljena rokom ili uslovom.

Kao što i nastaje, brak može voljom supružnika i prestati – voljom izraženoj u Sporazumu o razvodu (što je najbrži i najlakši način razvoda), ili kada nema sporazuma onda po osnovu tužbe za razvod braka – što je komplikovaniji i sporiji način). Brak takođe prestaje poništavanjem braka ako postoje razlozi za njegovu ništavost ili rušljivost, a prestaje i smrću bračnog partnera ili proglašenjem lica za umrlo.

dalje…

Slobodno kontaktirajte advokata za sva pitanja porodičnog prava i ostvarite svoje pravo

Neke od važnih odredbi zakona, a tiču se porodice:

IZDRŽAVANJE

 – Izdržavanje je pravo i dužnost članova porodice određenih zakonom.

– Odricanje od prava na izdržavanje nema pravnog dejstva.

OSPORAVANJE OČINSTVA

– Očinstvo muškarca koji je upisan u matičnu knjigu rođenih kao otac deteta – može biti osporeno.

NASILJE U POIRODICI

– Zabranjeno je nasilje u porodici.

– Svako ima, u skladu sa zakonom, pravo na zaštitu od nasilja u porodici.

PUNOLETSTVO

– Punoletstvo se stiče sa navršenom 18. godinom života.

– Potpuna poslovna sposobnost stiče se punoletstvom i sklapanjem braka pre punoletstva uz dozvolu suda.

LIČNO IME

–  Lično ime se može promeniti pod uslovima određenim ovim zakonom.

PRAVA DETETA

– Dete, bez obzira na uzrast, ima pravo da zna ko su mu roditelji.

– Dete koje je navršilo 15. godinu života i koje je sposobno za rasuđivanje može izvršiti uvid u matičnu knjigu rođenih i u drugu dokumentaciju koja se odnosi na njegovo poreklo.

– Dete ima pravo da održava lične odnose sa roditeljem sa kojim ne živi.

PRAVNI POSLOVI DETETA

– Dete koje nije navršilo 14. godinu života (mlađi maloletnik) može preduzimati pravne poslove kojima pribavlja isključivo prava, pravne poslove kojima ne stiče ni prava ni obaveze i pravne poslove malog značaja.

– Dete koje je navršilo 14. godinu života (stariji maloletnik) može preduzimati, pored pravnih poslova iz stava 1 ovog člana, i sve ostale pravne poslove uz prethodnu ili naknadnu saglasnost roditelja, odnosno saglasnost organa starateljstva za pravne poslove iz člana 193 stav 3 ovog zakona.

– Dete koje je navršilo 15. godinu života može preduzimati pravne poslove kojima upravlja i raspolaže svojom zaradom ili imovinom koju je steklo sopstvenim radom.

–  Dete može preduzimati i druge pravne poslove kada je to predviđeno zakonom.

_______________________


Za sva pitanja:

Tel. 064 380 95 25

E-mail:  info@advokatiubeogradu.rs

ADVOKAT BEOGRAD – ADVOKATSKA KANCELARIJA VLADISAVLJEVIĆ


27 marta 3, 11120, Beograd, Srbija 

Oznake:  Family lawFamily law lawyer, Family, Advokat, Advokat Palilula, Advokati u Beogradu, Advokat Beograd, Advokat za porodično pravo, Porodični spor, Izdržavanje roditelja, Izdržavanje srodnika, Izdržavanje dece, Alimentacija, Porodična penzija, Borački dodatak, Promena ličnog imena, Porodice sa decom, Porodice bez dece.