Alimentacija za dete 2021 - najčešća pitanja i odgovori
ADVOKAT BEOGRAD

Šta je značenje reči alimentacija i kako se ona određuje, ko je dužan da plaća alimentaciju,  do kad se plaća alimentacija u Srbiji i koja je kazna za neplaćanje alimentacije? Koliko iznosi visina alimentacije za 2021. godinu za jedno dete i kolika je minimalna alimentacija  za nezaposlene u 2021., kako se može podneti tužba za neplaćanje alimentaciju unazad ako je otac deteta u inostranstvu, može li se izvršiti izmena odluke o alimentaciji za dete ili tužba za ukidanje izdržavanja, sve ovo su neka od pitanja na koja ćemo pokušati da odgovorimo u ovom i nekim od narednih tekstova, a ako vam bude bila potrebna pomoć i zastupanje od strane advokata za alimentaciju i porodično pravo u Beogradu, a koji dobro poznaje materiju  sudsku praksu u oblasti alimentacije, možete nam se uvek obratiti.

 Alimentacija predstavlja izraz kojim se podrazumeva davanje ishrane nekom licu ili izdržavanje lica. Izdržavanje prema zakonu o porodičnom pravu može biti u korist deteta, u korist majke deteta, u korist supružnika, roditelja ili srodnika. Izdržavanje se može razlikovati po osnovu na koji nastaje: na osnovu zakona ili po osnovu ugovora (ugovor o doživotnom izdržavanja, ugovor o raspodeli imovine za života), na osnovu delikta i na drugi način. Pravo na izdržavanje je lično imovinsko pravo i nije prenosivo. Može se razlikovati i po osnovu dužine trajanja – ono koje se određuje na određeno ili neodređeno vreme. Na ovom mestu ćemo nešto više reći o obavezi davanja alimentacije – izdržavanja za dete.

Alimentacija - Izdržavanje deteta

Kada se jave problemi sa ostvarivanjem prava na alimentaciju, savet Vam može pružiti Advokatska kancelarija Vladisavljević – advokat Beograd

Alimentacija za dete - plaćanje alimentacije za dete, visina, neplaćanje, izmena...

Termin alimentacija za dete  podrazumeva pokrivanje troškova života deteta: hrane, odeće, školovanja, lečenja itd (odnosno izdržavanje deteta). Ako oba roditelja učestvuju u izdržavanju deteta, izdržavanje će se deliti na način koji je utvrđen sporazumom o razvodu braka ili kako je sud to odredio nakon presude po tužbi za razvod braka.

Iznos alimentacije koji će jedan roditelj plaćati će se odrediti na osnovu njegovih primanja i kao i na osnovu troškova deteta. U obzir će se uzeti i dodatni troškovi roditelja davaoca alimentacije, poput izdržavanja drugog lica, troškovi lečenja itd, a od uticaja će biti i troškovi deteta. Visina alimentacije se određuje u opsegu od 15-50 % primanja roditelja, s tim da sa tim iznosom detetu treba da se obezbedi isti kvalitet života koji uživa i roditelj koji daje alimentaciju. Do kada će roditelj biti dužnik davanja doprinosa izdržavanja detetu zavisi od više okolnosti. Po zakonu granica se se određuje prema starosti deteta. Tako će dete ostvarivati pravo na izdržavanje dok ne napuni 18 godina, a ako se nalazi na redovnim studijama sve dok ne navrši 26. godina života. Ako je dete nasledilo imovinu veće vrednosti ili ima neka druga primanja, to će biti od uticaja na određivanje visine alimentacije. Ukoliko bi davanje izržavanja za punoletno dete predstavljalo očiglednu nepravdu za roditelja, zbog njegovog zdravstvenog i materijalnog stanja ili iz drugih opravdanih razloga, on se može osloboditi od obaveze.

U situaciji kada su roditelji preminuli ili nisu u mogućnsti da daju izdržavanje, ta obaveza prelazi na babe i dede ili drugog srodinika u pravoj liniji srodstva. Pravo na alimentaciju se ne može naslediti, a dospeli iznosi alimentacije mogu biti predmet nasleđivanja. Ako je drugo lice davalo izdržavanje detetu  umesto roditelja koji je bio dužnik davanja, (ili samo jedan roditelj umesto drugog) to lice može potraživati date iznose.

Kada dođe do promena u primanjima kod roditelja davaoca alimentcije ili u potrebama deteta, može doći do izmene visine iznosa koje je određen u odluci suda. To se postiže inicranjem sudskog postupka za izmenu visine izdržavanja, tj. podnošenjem tužbe nadležnom sudu.

Nedavanje izdržavanja – tj. neplaćanje alimentacije za dete je krivično delo za koje je propisana zakonska kazna. Ako roditelj dužnik zdržavanja ne plaća alimentaciju ili prestane sa plaćanjem alimentacije, Advokatska kancelarija Vladisavljević može Vas zastupati u krivičnom postupku po krivičnoj prijavi za nedavanje izdržavanja. Takođe možemo Vas zastupati u postupku prinudnog izvršenja dugovanih iznosa alimentacije od roditelja koji je dužnik davanja (u izvršnom postupku).

Tužba za alimentaciju

Iako je pravo na alimentaciju utvrđeno zakonom, nekada ga je potrebno precizirati i podneti tužbu za alimentaciju. Tužbom će se potvrditi pravo na alimentaciju, odrediti iznos davanja ili kada je potrebno može se izmeniti iznos alimentacije.

Na podnošenje tužbe za alimentaciju ovlašćeno je lice u čiju korist je zakonom i predviđeno pravo na alimentaciju. Kada to je u pitanju maloletno dete, onda umesto njega tužbu podnosi zakonski zatupnik (najčešće drugi roditelj), a kada je dete punoletno i poslovno sposobno, ono samo može podneti tužbu.

Ako je dete vanbračno i u matičnim knjigama nema upisano ime oca, pravo na alimentaciju se može ostvariti ako se prethodno prvo sudski utvrdi identitet oca, pa se potom sudskom presudom odredi obaveza plaćanje određenog iznosa alimentacije za dete.

Kao što smo ranije naveli, tužba se takođe podnosi kada se želi izmeniti dosuđeni iznos alimentacije, odnosno kada se promene okolnosti na osnovu kojih je iznos određen. Kada se povećaju potrebe deteta tako što upiše studije ili mu zatreba redovno lečenje, to će biti razlog za izmenu visine alimentacije. Takođe ako se roditelju davacu alimentacije znatno povećaju primanja, može se tražiti izmena fiksnog iznosa alimentacije koji je dosuđen.

Kada se podnese tužba za alimentaciju, sudski postupak, kao i drugi postupci porodičnog prava koji se vode u pogledu prava deteta i roditelja su hitni, a pored brzine postupka sud je dužan da se stara i o najboljem interesu deteta.

Za više pitanja i zakazivanje konsultacije sa advokatom pozovite na:

telefon +381 64 380 95 25

ili nam pišite na e-mail:

info@advokatiubeogradu.rs

Advokatska kancelarija Vladisavljević Beograd, 27. marta 3, Srbija

 

Oznake: alimentacija značenje, almentacija 2021 otac u inostranstvu, porodični zakon, izdrzavanje najbolji zakon, advokat za alimentaciju, advokat za izdrzavanje, visina alimentacija za jedno dete, alimentacija za roditelje, minimalna alimentacija za nezaposlene iskustva, tužba za izmenu iznosa alimentacije i ukidanje izdržavanja, prinudna naplata alimentacije, prijava za neplaćanje alimentacije krivicno delo sudska praksa i zakon o krivičnom postupku, tuzba za alimentaciju unazad zbog neplaćanja, advokati Beograd, advokatska kancelarija Vladisavljević.