Advokat Beograd

Alimentacija za dete 2022 - najčešća pitanja i odgovori
ADVOKAT BEOGRAD

Uvod

 Šta je značenje reči alimentacija i kako se ona određuje, ko je dužan da plaća alimentaciju,  do kad se plaća alimentacija u Srbiji i koja je kazna za neplaćanje alimentacije? Koliko iznosi visina alimentacije za jedno dete za 2021. godinu, a koliko za dvoje dece, kolika je minimalna alimentacija  za nezaposlene u 2022., kako se može podneti tužba za neplaćanje alimentacije unazad ako je otac deteta u inostranstvu, i kada zastareva pravo potraživanja, može li se izvršiti izmena odluke o alimentaciji za dete ili tužba za ukidanje izdržavanja? Sve ovo su neka od pitanja na koja ćemo pokušati da odgovorimo u ovom i nekim od narednih tekstova, a ako vam bude bila potrebna pomoć i zastupanje od strane advokata za alimentaciju i porodično pravo u Beogradu, a koji dobro poznaje materiju i sudsku praksu u oblasti alimentacije, možete nam se uvek obratiti.

 Alimentacija predstavlja izraz kojim se podrazumeva davanje ishrane nekom licu ili izdržavanje lica. Izdržavanje prema zakonu o porodičnom pravu može biti u korist deteta, u korist majke deteta, u korist supružnika, roditelja ili srodnika. Izdržavanje se može razlikovati po osnovu na koji nastaje: na osnovu zakona ili po osnovu ugovora (ugovor o doživotnom izdržavanju, ugovor o raspodeli imovine za života), na osnovu delikta i na drugi način. Pravo na izdržavanje je lično imovinsko pravo i nije prenosivo. Može se razlikovati i po osnovu dužine trajanja – ono koje se određuje na određeno ili neodređeno vreme. Pitanja koja se tiču alimentacije temeljno uređuje porodični zakon. Na ovom mestu ćemo nešto više reći o obavezi davanja alimentacije – izdržavanja za dete.

Alimentacija

Kada se jave problemi sa ostvarivanjem prava na alimentaciju, savet Vam može pružiti Advokatska kancelarija Vladisavljević – advokat Beograd

Alimentacija za dete - plaćanje alimentacije za dete, visina, neplaćanje, izmena...

Termin alimentacija za dete  podrazumeva pokrivanje troškova života deteta: hrane, odeće, školovanja, lečenja itd. (odnosno izdržavanje deteta). Ako oba roditelja učestvuju u izdržavanju deteta, troškovi izdržavanja će se deliti na način koji je utvrđen sporazumom o razvodu braka ili kako je sud to odredio presudom po tužbi za razvod braka.

Iznos alimentacije koji će jedan roditelj plaćati će se odrediti na osnovu njegovih primanja,  a od uticaja će biti i troškovi deteta. U obzir će se uzeti dodatni troškovi roditelja – davaoca alimentacije, poput izdržavanja drugog lica, troškovi lečenja itd. Visina alimentacije se određuje u opsegu od 15-50 % primanja roditelja davaoca, a tako da se tim iznosom detetu obezbedi isti kvalitet života koji uživa i roditelj koji daje alimentaciju.

Do kada se plaća alimentacija i kada će roditelj prestati da bude dužnik davanja  doprinosa izdržavanja za dete? Odgovor na ovo pitanje zavisi od više okolnosti. Po zakonu granica do kada traje pravo na alimentaciju se određuje prema starosti deteta . Dete će imati pravo na izdržavanje dok ne navrši 18 godina, a ako je redovan student – sve dok ne navrši 26 godina života.

Obaveza izdržavanja deteta može se produžiti kada punoletno dete nije radno sposobno, a nema sredstava za samostalno izdržavanje. Obaveza roditelja će u ovim uslovima trajati dok traje i takvo stanje kod deteta.

Ako je dete nasledilo imovinu veće vrednosti ili ima neka druga primanja, to će biti od uticaja na određivanje visine alimentacije. Ukoliko bi davanje izržavanja za punoletno dete predstavljalo očiglednu nepravdu za roditelja, zbog zdravstvenog i materijalnog stanja roditelja ili iz drugih opravdanih razloga, on se može osloboditi od obaveze davanja.

U situaciji kada su roditelji preminuli ili nisu u mogućnosti da daju izdržavanje zbog bolesti ili nemaštine, ta obaveza prelazi na babe i dede ili drugog srodnika u pravoj liniji srodstva. Obaveza babe i dede neće nastati kada roditelj dužnik davanja izdržavanja ne plaća alimentaciju, a pritom ima dovoljno sredstava za život, odnosno kada je sposoban je za rad. Osim navedenih srodnika, obavezu izdržavanja će imati i brat i sestra izdravanog lica, a u skladu sa svojim mogućnostima

Pravo na alimentaciju se ne može naslediti, a dospeli iznosi alimentacije mogu biti predmet nasleđivanja u ostavinskoj raspravi. Ako je drugo lice davalo izdržavanje detetu  umesto roditelja koji je bio dužnik davanja, (ili samo jedan roditelj umesto drugog) to lice može od roditelja dužnika potraživati iznose koje je dalo – tj. može tražiti regres.

Sudskom presudom se najčešće uređuje način plaćanja izdržavanja, a kada nije određen, dužnik izdržavanja može izabrati da plaća alimentaciju na račun ili na ruke poveriocu (detetu ili zakonskom staratelju deteta). Preporuka advokata je da se plaćanje uvek vrši na bankovni račun, ili kada ako se daje na ruke da strana koja prima iznos potpiše priznanicu.

Alimentacija se ne može prebijati. Iznos koji je dužnik plaćanja alimentacije dužan da isplati u novcu, ne može prebiti sa drugim davanjem detetu (npr. u stvarima).

Nedavanje izdržavanja – tj. neplaćanje alimentacije za dete je krivično delo za koje je propisana zakonska kazna. Ako roditelj dužnik izdržavanja ne plaća alimentaciju ili prestane sa plaćanjem alimentacije, Advokatska kancelarija Vladisavljević može Vas zastupati u krivičnom postupku po krivičnoj prijavi za neplaćanje alimentacije. Takođe možemo Vas zastupati u postupku prinudne naplate u izvršnom postupku tj. kod prinudnog izvršenja dugovanih iznosa alimentacije od roditelja.

Iznos alimentacije u Srbiji - visina iznosa za 2021. 2022.

Minimalna almentacija za nezaposlene za 2020., 2021., 2022.

Koliko iznosi minimalna alimentacija za nezaposlene u 2020. 2021. i 2022. u Srbiji je pitanje koje često dobijamo.  Minimalni iznos alimentacije za dete jednaka je iznosu naknade predviđene za maloletne hranjenike (odnosno polovini ovog iznosa kada alimentaciju plaća jedan roditelj). Iznos naknade za hranjenike redovno utvrđuje ministarstvo nadležno za socijalna pitanja.

U oktobru 2021. godine iznos  naknade za maloletne hranjenike je iznosio  34.414 dinara, dok je u januaru 2022. godine iznosila 35.177 dinara.

Deljenjem naknade na dva dela (obzirom da su oba roditelja dužnici izdržavanja deteta), dolazi se do iznosa minimalne alimentacije za navedeni mesec 2021. g.: 17.207 dinara, odnosno  17.588 za januar 2022. godine. 

Na linku u produžetku možete videti visinu za aktueleni mesec, kao ranije iznose naknade za hranjenike za 2021. 2020. 2019. itd.

Prilikom dosuđivanja iznosa alimentacije sud se ne mora nužno držati prethodnog iznosa, kao svojevrsne tablice alimentacije, već će procenjivati sve okolnosti.

Visinu alimentacije roditelji mogu predvideti i u predlogu sporazumnog razvoda, a što sud treba da potvrdi. Kod razvoda po tužbi sud će odrediti iznos alimentacije prema okolnostima na strani roditelja i deteta.

Alimentacije iznos

Zakonski minimum za alimentaciju

Odgovor na pitanje koliki je zakonski minimum za alimentaaciju je često izazovno, obzirom na neujednačenu praksu sudova. Kao što smo u prethodnom pasusu detaljnije pojasnili, dužnost sudova bi bila da mimimum izdržavanja koji plaća jedan roditelj ne bude ispod polovine iznosa naknade za hranjenjenike,

Nisu retki slučajevi da sudovi u Srbiji dosude i manji iznos alimentacije od prethodno navedenog „minimalnog iznosa“ kada postoje otežavajuće okolnosti na strani roditelja davaoca alimentacije, osim toga što je nezaposlen. Poznati su nam slučajevi gde je sud određivao alimentaciju od samo 5 hiljada dianra,ali to jesu izuzeci.

Pored nezaposlenosti, sud može ceniti mogućnosti za rad roditelja, ponude koje ima za zaposlenje, imovinu koju ima kao i prihode od imovine, pa tako sud može dosuditi i veći iznos.

Maksimalni iznos alimentacije

Prema zakonu za alimentaciju nisu propisani maksimalni iznosi, pa tako kada je roditelj imućniji, to naravno znači i da bi iznos izdržavanja trebao biti veći. Porodični zakon Srbije u tom pogledu predviđa da kvalitet života, odnosno životni standard deteta ne sme da bude lošiji od onog standarda koji uživa roditelj.

Ako je alientacija određena u procentualnom iznosu od mesečnih primanja roditelja (15-50%), ona će se menjati i povećavati, kako bude rasla i plata roditelja.

Ako je alimentacija određena u fisknom iznosu, u slučaju promene primnja roditelja, tada je neophodno podneti tužbu za promenu iznosa alimentacije kako bi se promenio iznos koji je roditelj dužan da plaća.

Najveći iznosi alimentacije na koje naša advokatska kancelarija nailazi u praksi su obično u situacijama gde je roditelj vlasnik privrednog društva koje dobro posluje, radi u IT sektoru ili je programer ili radi u inostranstvu. Tu češće viđamo iznose alimtacije koji se kreću i po 40.000 – 50.000 dinara.

Osim prema plati roditelja, u određivanju iznosa alimentacije  sud će se svakako voditi i prema potrebama deteta, shodno njegovim godinama i aktivnostima.

Alimentacija za dvoje dece ili više dece

Alimentacija za dvoje dece kada se određuje procentualno će najčešće biti određena u opsegu od 15% – 50% primanja roditelja koji je plaća. Kako će biti raspodeljena alimentacija među decom zavisi od procena suda. Moguće je da od tog iznosa na ime svakog deteta ide po polovina iznosa, a moguća je i drugačija raspodela: npr. 60% za jedno dete, a 40% za drugo, (ili 70% i 30% itd).

Primera radi, ako roditelj ima primanja od 100.000 dinara, i ako sud odrediti da će iznos izdržavanja biti 40% za dvoje dece, tako da svako dobija po 50% tog iznosa – tada će alimentacija iznositi po 20.000 dinara za svako dete.

U svakom slučaju iznos izdržavanja se mora tako odrediti i raspodeliti da se svakom detetu obezbedi isti standard života kakav uživa i roditelj koji je dužnik plaćanja alimentacije, bilo da je u pitanju, jedno, dvoje, troje ili više dece.

Slučajevi samohranih majki sa troje i više dece u Srbiji (ili očeva) je takva da oni često imaju više finansijskih problema, česti su slučajevi da dosuđena alimtntacija ne može da podmiri potrebe dece, a česti su i slučajevi nezaposlenosti ili slabo plaćenih poslova ovih roditelja. I pored navodne pomoći države, te situacije svakako zahtevaju veću podršku i države i društva. Više o zakonskim oblicima pomoći majkama (i očevima) u tekstu zakona o finansijskoj pomoći porodici sa decom.

Alimentacija kod zajedničkog starateljstva

Pitanje alimentacije kod zajedničkog starateljstva podrazumeva da su se roditelji sporazumeli o načinu vršenja roditeljskog prava, pa tako i o načinu izdržavanja zajedničkog deteta i zadovoljavanju njegovih potreba.

Kod zajedničkog starateljstva roditelji iako ne moraju živeti na istoj adresi, treblo bi da se u približnoj meri staraju o potrebama detata, odnosno da svako od njih pokriva jedan deo potreba deteta u meri u kojoj je to u mogućnosti.

Ako jedan roditelj prestane da doprinosi izdržavanju deteta u potrebnoj meri ili prestane u potpunosti da izdržava svoje dete, drugi roditelj može sudski tražiti promenu načina vršenja starateljstva i tražiti utvrđivanje visine alimentacije u fiksnom iznosu.

Izmena odluke o alimentaciji

Kada dođe do promena u primanjima kod roditelja davaoca alimentacije ili u potrebama deteta, od suda se može tražiti izmena odluke o alimentaciji, tj. izmena presude. To se postiže iniciranjem sudskog postupka za izmenu visine izdržavanja putem podnošenja tužbe nadležnom sudu. Ovu tužbu možete lično podneti ili preko advokata.

U produžetku je link ka izvodu sudske prakse koja se tiče izmene odluke za alimentaciju – kada drugi roditelj ima drugu porodicu i decu, a pritom je nezaposlen. Tada sud može delimično usvojiti zahtev za izmenu odluke o alimentaciji – sudska praksa.

Tužba za alimentaciju

Iako je pravo na alimentaciju propisano zakonom, obavezu davanja izdržavanja je nekada potrebno precizirati i utvrditi pred sudom. To se postiže podnošenjem sudu tužbe za alimentaciju. Zatim će se sudskom presudom urediti način ostvarivanja prava na alimentaciju i sud će odrediti iznos davanja.Na podnošenje tužbe za alimentaciju ovlašćeno je lice u čiju je korist zakonom i predviđeno pravo na alimentaciju. Kada je u pitanju maloletno dete, onda umesto njega tužbu podnosi zakonski zastupnik (što je najčešće roditelj), a kada je dete punoletno i poslovno sposobno, ono samo može podneti tužbu.

Ako je dete rođeno van braka (vanbračno dete), a u matičnim knjigama nema upisano ime oca, pravo na alimentaciju od oca se može ostvariti samo ako se prethodno sudski utvrdi identitet oca, pa se potom sudskom presudom odredi obaveza plaćanje iznosa alimentacije za dete.

Kao što smo ranije naveli, tužba se takođe podnosi kada se želi izmeniti dosuđeni iznos alimentacije, odnosno kada se promene okolnosti na osnovu kojih je iznos određen. Kada se povećaju potrebe deteta tako što upiše studije ili mu zatreba redovno lečenje, to će biti razlog za izmenu visine alimentacije. Takođe ako se roditelju davacu alimentacije znatno povećaju primanja, može se tražiti izmena iznosa alimentacije koji je dosuđen u fiksnom iznosu.

Kada se podnese tužba za alimentaciju, sudski postupak, kao i drugi postupci porodičnog prava koji se vode u pogledu prava deteta i roditelja su hitni, a pored brzine postupka sud je dužan da se stara i o najboljem interesu deteta.

Da li se tužbom može odrediti retroaktivno plaćanje alimentacije (u nazad)

Kao što smo rekli ranije, iznos alimetnacije se obično određuje u brakorazvodnoj presudi, ili u tužbi za izdržavanje, ali obaveza plaćanja konkretno tog iznosa će postojati isključivo u napred (od momenta podnošenja tužbe), a ne retroaktivno – u nazad.

Dakle tek nakon donošenja presudi i njene pravnosnažnosti, dužnik dobija obavezu da plaća alimentaciju, i to najranije od momenta kada je protiv njega bila podneta tužba sudu.

Izuzetak bi mogao biti u slučaju kada je samo jedan rodilj izdržavao dete (iako su to u obavezi oba roditelja), tada bi roditelj na koga je pao sav teret izdržavanja potencijalno mogao da potražuje naknadu štete od drugog roditelja (kao vid plaćanja u nazad) pod uslovom da može da dokaže troškove koje je imao.

Osim toga kao što smo iznad spomenuli, kada su srodinici koji nisu imali obavezu na to, izdržavali dete umesto roditelja koji jeste imao obavezu a nije plaćao alimentaciju, oni tada po zakonu mogu podneti regresnu tužbu za iznos novca koji su dali, te bi se jedino tako moglo ostavriti retroaktivno plaćanje alimetacije.

 

 

Tužba za neplaćanje alimentacije

Čest upit koji dobijamo je – kako se vrši podnošenje tužbe za neplaćanja alimentacije. U situaciji kada već postoji presuda kojom je utvrđen iznos koji je roditelj dužan da plaća, nije potrebno podnošenje nove tužbe, već se na osnovu postojeće presude može pokrenuti izvršni postupak.

Izvršni postupak se vodi os strane izvršitelja, što može biti brz put do naplate. To je npr. slučaj kada  roditelj dužnik prima redovnu zaradu preko računa. Tada će mu izvršitelj zapleniti deo iznosa zarade. Kada roditelj nema redovna primanja izvršenje će ići na imovini, nepokretnostima ili pokrentim stvarima (automobilu, drugim vrednostima ako ih poseduje), a ako dužnik nema ništa drugo u svojini, izvršitelj mu može zapleniti i stvari koje se zateknu u prostoru gde stanuje.

Osim postupka izvršenja, naši klijenti se često opredeljuju i za pokretanje krivičnog postupka protiv dužnika, kada mi za njih podnosimo krivičnu prijavu protiv roditelja neplatiše izdržavanja. Ovo je često najefektifnija metoda, naročito kada roditelj neplatiša nema imovine na svoje ime, niti ima redovna primanja, pa izvršitelj nema šta da zapleni, a pritiom je roditelj-dužnik sposoban za rad.

Pokretanjem krivičnog postupka, kako bi izbegao kaznu za neplaćanje alimentacije (koja može biti čak i zatvorska) roditelj-dužnik najčešće prestaje sa praksom neplaćanja izdržavanja.

Kada imovinska i vlasnička pitanja dužnika ili poverioca nisu regulisana, ili je potrebno izvršiti prenos vlasništva objekta (stana, kuće, placa), savet u toj oblasti možete dobiti od advokata za nekretnine.

 

Prinudna naplata alimentacije - predlog za izvršenje

Prinudna naplata alimentacije
Photo: freepik. Kada je moguće pokrenuti prinudne naplate aliemtacije i kako.

Presuda o razvodu ili alimentaciji kojom je određen iznos izdržavanja predstavlja izvršnu ispravu na osnovu koje se u odgovarajućem postupku može izvršiti sudska – prinudna naplata alimentacije i to relativno brzo.

Postupak za prunudnu naplatu alimentacije se inicira predlogom za izvršenje koji se podnosi nadležnom sudu prema mestu prebivališta/boravišta dužnika.

Potom sud donosi Rešenje o izvršenju, nakon čega radnje prinudnog izvršenja sprovodi javni izvršitelj.

Javni izvršitelj prinudnu naplatu iznosa alimentacije može izvršiti na celoj imovini dužnika, zaplenom novca na račanu, automobila i drugih predmeta, pa čak i kuće, koje će potom prodati na licitaciji.

Dužnik alimentacije, može sprečiti prinudno izvršenje, ako u međuvremenu pristane da izmiri dospele iznose izdržavanja, samo što će sada morati da plati i troškove sudskog postupka, advokata, izvršitelja, kamatu itd.

Kako bi se postupak prinudne naplate pokrenuo kao što smo rekli, neophodno je da Predlog za izvršenje sadrži sve potrebne elemente, između ostalog:

  • Sud kome se podnosi
  • Ime dužnika i poverioca alimentacije
  • Iznos koji se potražuje
  • Presudu kojom je utvrđena aliementacija kao prilog
  • Tačan iznos kamte – ako se potražuje
  • Ime i adresu izvršitelja
  • Sredstva izvršenja (ako se ne navedu izvršenje će ići na celoj imovini)
  • I druge  podatke u zavisnosti od slučaja

Pojedinci se odlučuju da predlog za izvršenje sami sastave bez pomoći advokata. Ali ono što tu moramo naglasiti, da u slučaju pogrešnog koncipiranja ovog predloga, moguće su situacije da on ne bude prihvaćen od strane suda. Ili je moguće da predlog za izvršenje i bude prihvaćen, ali i da u kasnijoj fazi postupka ne bude moguće izvršenje, pa da teret neuspelog postupka izvršenja padne na lice koje je postupak iniciralo. 

Zato je naša preporuka da ovaj postupak prinudne naplate alimentacije uvek sprovedete uz pomoć advokata koji će osigurati da sve protekne kako treba.

Kako dobiti alimentaciju kada je roditelj u inostranstvu?

Kada je roditelj u inostranstvu, alimentacija koja nije blagovremeno isplaćena može se naplatiti iz imovine koju roditelj ima u Srbiji. Ovo podrazumeva da je presudom (najčešće o razvodu) već određen iznos alimentacije.

Ako roditelj nema imovine u Srbiji, niti mu zarada pristiže u domaću banku, onda situacija postaje složenija. U tim situacijama neophodno ispitati da li država Srbija ima potpisane međunarodne ugovore o pravnoj pomoći sa zemljom u kojoj se nalazi roditelj – dužnik, zatim proveriti kakav tretman imaju predusde naših sudova u toj zemlji, te mogućnosti za priznanje i izvršenje postojeće presude u inostranstvu.

U situacijama kada roditelj dužnik  živi u inostranstvu, a dete živi u Srbiji, za pravnu pomoć možete se obratiti;

 Ministarstvu finansija R. Srbije – sektoru za imovinsko pravne poslove, koji ima sedište u ulica  Kneza Miloša 20, u Beogradu,

 tel381 11 3642 732,  t381 11 765 2201,  t381 11 765 2202

E-Mail:  kontakt@mfin.gov.rs

Alimentacija - prestanak plaćanja

Prestanak obaveze plaćanja alimentacije prema zakonu se vezuje za trajanje roditeljskog prava. To u praksi znači kao što smo iznad naveli, da će obaveza plaćanja alimentacije prestati kad dete navrši 18 godina, ili 26, do koje godine se alimentacija plaća kada  je dete na redovnom školovanju. Moguće su situacije kada se roditeljsko pravo može produžiti u slučaju bolesti deteta.

Takođe roditeljsko pravo može prestati i ranije, a najranije sa 16 godina starosti deteta. To je slučaj kada se prema zakonu, a po odluci suda, detetu koje je navršilo 16 godina života, dozvoljava sticanje potpune poslovne sposobnost, ako je postalo roditelj i dostiglo telesnu i duševnu zrelost potrebnu za samostalno staranje o svojoj ličnosti, pravima i interesima.

Kada nastupe navedeni uslovi, automatski dolazi i do prestanka obaveze plaćanja alimentacije.

Šta je redovno školovanje u kontekstu alimentacije

Pitanje redovnog školovanja i prava na alimentaciju punoletnog deteta su povezani, ali nekada može biti sporno šta se pod tim pojmom podrazumeva i šta tačno znači redovno školovanje. Po pravilu, redovnim šklovanjem se smatra redovno prijavljivanje ispita i upis naredne školske godine po isteku prethodne godine, osim kada postoji opravdan razlog da je dete sprečeno u tome. Redovno školovanje – redovan student može biti i na budzetu, na samofinasiranju, može biti i na privatnom fakultetu. Među pojedinim fakultetima može doći do razlikovanja u načinu sticanja i zadržavanja statusa redovnog školovanja, što može dovesti do sporenja.

U svakom slučaju, smatramo da o redovnom školovanju ne bi moglo biti reči kada se obnovi godina, ili ako se npr. dve godine ne položi ni jedan ispit.

Da li alimentacija prestaje ako se majka deteta uda ili otac deteta opet oženi i ima drugu porodicu?

Odgovor na ovo pitanje glasi: Obaveza plaćanja alimentacije ne prestaje ako se majka deteta opet uda, a obaveza plaćanja će postojati kao što smo iznad naveli sve dok postoje zakonski uslovi.

U slučaju da se otac deteta, kao davalac izdržavanja, oženi i dobije još dece, to može biti donekle od uticaja na visnu iznosa alimentacije koju će sudskom presudom biti obavezan da daje. Ovo ne znači da će njegova obaveza na bilo koji način prestati, dok postoje prethodno navedeni zakonski uslovi.

Zastarelost potraživanja alimentacije / izdržavanja

Kada nastupa zastarelost potraživanja alimentacije, odnosno izdržavanja, a kada zastareva neplaćeni iznos alimentacije je takođe jedno od češćih pitanja, a odgovor glasi:

Iako samo po sebi pravo na alimentaciju ne može zastariti, čak i kada se ne koristi (ono traje dok postoje zakonski uslovi), potraživanje pojedinačnih iznosa alimentacije može zastariti. To se redovno događa u roku od 3 godine od dospevanja za plaćanje. Dakle, ako prođe tri godine od momenta kada je pojedinačni iznos dospeo za plaćanje, ne može se dalje sudski potraživati.

Izuzetak od ovog pravila je da potraživanje maloletnog lica koje nema zastupnika ne može zastariti dok ne protekne rok od 2 godine od sticanja potpune poslovne sposobnosti (što bi najčešće bilo 2 godine od punoletstva).

Takođe, izuzetak od trogodišnjeg zastarevanja je predviđen za situaciju kada jedan roditelj nije plaćao alimentaciju, npr. otac deteta, a drugi roditelj (npr. majka) ili treće lice je plaćalo izdržavanje detetu, umesto oca. Tada to lice (najčešće majka deteta) može od oca deteta sudski potraživati naknadu za izdržavanje do 10 godina unazad.

Napominjemo da se podnošenjem tužbe ili krivične prijave sprečava da nastupi zastarelost potraživanja neplaćene alimentacije.

Pravna pomoć advokata za alimentaciju

Sastavljanje tužbe kao i postupanje pred sudom u alimentacionim postupcima često može biti složeno i stresno, pa lica koja žele da ostvare svoja prava ili su tužena obično žele da ih u postupku zastupa advokatska kancelarija Beograd, odnosno angažuju advokata za alimentaciju.

Ako Vam bude potrebna pravna pomoć koju pruža advokat za alimentaciju i zastupanje u postupcima za ostvarivanje Vaših prava, možete nas kontaktirati.

Ako Vam je potrebno angažovanje, pišite nam na e-mail:

info@advokatiubeogradu.rs

Za zakazivanje pravnog savetovanja sa advokatom ili za angažovanje advokata radi rešavanje vašeg pravnog problema u vezi alimentacije, možete nam poslati email sa vašim podacima i kontakt telefonom ili nas pozvati telefonski.

Advokatska kancelarija Vladisavljević Beograd, 27. marta 3, Srbija, tel. +381643809524

Ovaj tekst ne predstavlja pravni savet, već je samo razmatranje autora o datoj temi.

Oznake: porodični zakon srbije alimentacija značenje, almentacija 2021 otac u inostranstvu, izdrzavanje najbolji zakon, advokat za alimentaciju, advokat za izdrzavanje, visina alimentacija za jedno dete ili za dvoje prava majke sa troje dece, do kada se plaća alimentacija za roditelje, minimalna alimentacija za nezaposlene iskustva, tužba za izmenu iznosa alimentacije tablica i tužba za ukidanje izdržavanja redovan student, prinudna naplata alimentacije 2022, prijava da li neplaćana alimentacij zastareva krivicno delo sudska praksa i zakon o krivičnom postupku, tuzba za alimentaciju unazad zbog neplaćanja, advokati Beograd, advokatska kancelarija Vladisavljević.