Advokat za imovinsko i stvarno pravo

money, home, coin

Imovinsko pravo je grana prava koja se bavi  vrstama vlasti nad stvarima i načinima njihovog prenosa. Imovina je zakonski zaštićena. Njena povreda mogu se štititi tužbama. 

Imovinska prava se prenose najčešće putem ugovora, nasleđem ili zakonski.

Advokatska kancelarija Vladisavljević pokriva sve oblasti imovinskog prava, kako pitanja koja se tiču imovine fizičkih tako i pravnih lica. Zastupamo kompanije koje bave ulaganjem u nekretnine, takođe i lica koja pribavljaju nepokretnosti, pružamo savetovanje i zastupamo u imovinskim sporovima. 

Advokat za imovinsko i stvarno pravo pruža usluge u vezi sa pravima na nepokretnostima, između ostalog i za:

 • Zastupanje u postupku legalizacije
 • Uknjižba prava svojine u katastru
 • Sastavljanje ugovora o prometu nepokretnosti (ugovor o prodaji)
 • Zastupanje prilikom overe ugovora kod Javnog beležnika
 • Zastupanje u sporovima povodom  prava svojine na nepokretnostima, kao i kod smetanja državine
 • Pravo preče kupovine
 • Sticanje prava svojine održajem.
 • Konverzija imovine
 • Zastupanje u postupcima eksproprijacije imovine 
 • Zastupanje u postupku vraćanja oduzete imovine
 • Zastupanje u postupcima deobe nepokretnosti

Za informacije i zakazivanje besplatne konsultacije kontaktirajte nas na telefon 064 380 95 25

i pišite nam na mail  info@advokatiubeogradu.rs