Advokat Beograd


ZAKON O ADVOKATURI

Komentar zakona

Šta je zakon o advokaturi?

Ovim zakonom uređuju se advokatska služba, uslovi za bavljenje advokaturom i oblici rada advokata, prava, obaveze i odgovornost advokata i advokatskih pripravnika i organizacija i rad advokatskih komora.

Zakon o advokaturi Srbije je osnovni propis u ovoj oblasti kojim kojim se uređuju uslovi za profesionalno bavljenje advokaturom, odgovornosti i obaveze advokata i oblici njihovog rada.  Zakon o advokaturi donosi Skupština Republike Srbije. Trenutno važeći zakon je stupio na snagu 2011. godine, a izmenjen je 2012. godine.

Ovim zakonom se takođe uređuje način organizovanja advokata u advokatske komore, način primanja u profesiju, položaj advokata i advokatskih pripravnika kao i druga najvažnija pitanja u ovoj oblasti.

U odnosu na ranije zakone koji su uređivali advokatsku profesiju u Srbiji, novim zakonom detaljnije je uređena obaveza polaganja advokatskog ispita za nove advokate, obavezno osiguranje od odgovornosti, a njime su uređena i sedišta advokatskih komora – Advokatska komora Srbije i komora u njenom sastavu.

Načini pružanja pravnih usluga i njihove vrste se detaljno uređuju zakonom. Propisuje se da pravna pomoć koju pružaju advokati uključuje zastupanje domaćih i stranih lica – bilo pravnih ili fizičkih, njihovu odbranu, posredovanje u rešavanju sporova i zaključivanju poslova, davanje pismenih i usmenih saveta, sačinjavanje različitih podnesaka i ugovora.

Zakon predviđa da bavljenje advokatskim poslovima van advokature predstavlja krivično delo – nadripisarstvo, za koje je propisana i kazna zatvora.

Zakon o advokaturi detaljnije uređuje i sledeća pitanja:

 • Uslove za sticanje prava na bavljenje advokatskom profesijom
 • Kriterijume za upis u advokatski imenik
 • Advokatski ispit
 • Polaganje advokatske zakletve
 • Donošenje rešenja o upisu u imenik
 • Advokatsku legitimaciju
 • Upis advokata stranih državljana
 • Osnovne dužnosti i prava advokata
 • Advokatska tajna
 • Obaveza kontinuiranog usavršavanja
 • Zabrana reklamiranja advokata
 • Sloboda pružanja pravne pomoći i obaveza odbijanja iste
 • Zamenik advokata
 • Poslovi koji su nespojivi sa ugledom i nezavisnošću adv. profesije
 • Advokatski pripravnik – uslovi, zakletva, upis, obaveze, odgovornosti
 • Pripravnička zakletva
 • Nepovredivost advokatske kancelarije
 • Rad u zajedničkoj advokatskoj kancelariji
 • AOD – Advokatsko ortačko društvo
 • Organizovanje advokata u komore
 • Javna ovlašćenja advokatskih komora
 • Organi komore
 • Procedura brisanja iz advokatskog imenika

Ovaj zakon ima prevashodno za cilj da uredi oblast advokatskog rada i delovanja, načina organizovanja, te uređivanje položaja advokature – kao samostalne i nezavisne profesije koja vrši pružanje pravne pomoći građanima, domaćim i stranim, pravnim i fizičkim licima.

Uređeno je da se samostalnost advokature kao i njena nezavisnost postiže naročito kroz:

 • nezavisan i samostalan rad advokata
 • time što se advokati organizuju u advokatske komore koje su takođe samostalne i nezavisne
 • odlučivanjem o prijemu u advokatsku profesiju od strane advokatskih komora
 •  mogućnošću da stranka sama odabere advokata (delimični izuzetak postoji kada se okrivljenom  u krivičnom postupku dodeljuje advokat po službenoj dužnosti, ali i tada stranka može angažovati drugog advokata po svom nahođenju)
 • donošenjem propisa od strane advokatske komore (Kodeksa etike, Statuta advokatske komore, Advokatske tarife…)

U produžetku možete download-ovati  važeći – Zakon o advokaturi Republike Srbije.

Ćiriličnu verziju prečišćenog teksta Zakona o advokaturi  Srbije možete ovde pročitati.
U svrhu boljeg razumevanja položaja advokokatske profesije u okruženju, u produžetku možete pročitati zakone o advokaturi iz okolnih zemalja: