Advokati za radno pravo

Advokat za prava poslodavaca i advokat za prava radinika

Advokati za radno pravo

KAKO MOŽEMO POMOĆI POSLODAVCIMA/ZAPOSLENIMA?

Mi stavljamo veliki fokus je na radno-pravnu materiju. Temeljne specijalizacije i činjenjica da smo tokom ranije prakse najverovatnije već nailazili na situaciju kao što je Vaša garantuje da ćemo znati kako treba da postupimo. Posedujemo specijalističku stručnost u predstavljanju poslodavaca – kompanija, finansijskih institucija, osiguranja i drugih pravnih lica, a takođe zaposlenih kod tih lica.

Razumemo kompleksnost odnosa poslodavac/zaposleni i važnost održavanja produktivnosti i morala u teškim situacijama.

Pružamo ekspertske savete i pravno zastupanje u sledećim pitanjima:

 • Ugovor o radu
 • Ugovor o uslugama direktora
 • Otkaz, Otpuštanja
 • Zakon o zabrani diskriminacije
 • Mobing/ Uznemiravanje na radnom mestu
 • Tehnološki višak
 • Otpremnina
 • Zaštita poverljivih podataka
 • Uzbunjivači
 • Pravni akti itd.

Angažujući nas, možete da očekujete takav nivo  kvaliteta i inovativnog pristupa, koji će biti siguran put uspešnog rešavanja Vašeg pravnog pitanja.

Za sva pitanja, pozovite nas na 064 380 95 25
ili pišite name na e-mail: info@advokatiubeogradu.rs

Ostala pitanja radnog prava u kojima pružamo pravnu pomoć

 

 • Modaliteti ugovora o radu
 • Ugovor o radu na određeno vreme
 • Ugovor o stručnom osposobljavanju
 • Zaštita na radu
 • Naknada zarade
 • Mirovanje radnog odnosa
 • Upućivanje na rad kod drugog poslodavca
 • Ugovor o pravima i obavezama direktora
 • Zastupanje u radnom sporu
 • Odgovornost poslodavca za naknadu štete koju je pričinio zaposleni na radu ili u vezi sa radom
 • Odgovornost poslodavca za naknadu štete zaposlenom
 • Odgovornost za štetu koju radnik pretrpi na radnom mestu
 • Pravo na štrajk – nezakoniti i zakoniti štrajk
 • Nezakoniti otkaz ugovora o radu
 • Prestanak radnog odnosa otkazom ugovora o radu
 • Tehnološki višak zaposlenih
 • Prestanak radnog odnosa
 • Pravo zaposlenog na uvećanu zaradu
 • Zarada i uvećana zarada
 • Zakon o državnim službenicima
 • Lakše i teže disciplinske povrede  i disciplinska odgovornost državnih službenika
 • Dobrovoljno penzijsko i invalidsko osiguranje
 • Invalidska penzija
 • Penzijski staž
 • Profesionalne bolesti
 • Povrede na radu
 • Telesno oštećenje
 • Zdravstveno osiguranje
 • Socijalno osiguranje
 • Sticanje porodične penzije

Pojmovi radnog prava

Zakon o radu Republike Srbije

Zakon o radu Republike Srbije je opšti zakon koji uređuje radne odnose i on obavezuje sve poslodavce i sve radnike, ako zakon predviđa drugo. Odredbe zakona o radu R.Srbije

Ugovor o radu

Ugovor o radu predstavlja pismeni sporazum  kojim se zasniva radni odnos, a zaključuju ga poslodavaci i zaposleni. Ugovorom o radu se uređuju prava i obaveze radnika i poslodavca, ali na taj način da se njime ne mogu za radnika ugovoriti manja prava niti lošiji uslovi rada od onih predviđenih zakonom. Da bi se prilikom sastavljanja ugovora o radu izbegle moguće nepravilnosti i nezakonitosti, preporuka je da advokat za radno pravo proveri njegovu pravilnost i saglasnost sa zakonom i podzakonskim propisima, a savete u tom pogledu mogu pružiti Advokati Beograd Vladisavljević.

Sindikat

Prema Zakonu o radu Sindikat je nezavisna, demokratska i samostalna organizacija zaposlenih u koju je učlanjnje dobrovoljono, a cilj takovog udruživanja je zaštita, zastupanje i predstavljanje svojih radnih, profesionalnih, ekonomskih i kulturnih i ostalih interesa radnika pojedinačno i kolektivno.

Poslodavac

Poslodavac prema značenju koje ima na osnovu Zakona o radu predstavlja domaće ili strano fizičko ili pravno lice koje radno angažuje / zapošljava jedno ili više lica

Zaposleni

Zaposleni je fizičko lice koje ima zasnovan radni odnos kod poslodavca.

 •  

Pozovite ako Vam je potreban advokat za prava poslodavaca ili advokat za prava radinika na broj:
064 380 95 25
ili pišite ne e-mail: info@advokatiubeogradu.rs

 
 
___________

ADVOKATSKA KANCELARIJA VLADISAVLJEVIĆ – ADVOKATI BEOGRAD

 

Možda će Vas zanimati i:

Advokat za korporativno pravo…

Ugovorno pravo…

Advokat Beograd