Naknada štete

Naknada štete može se postići na dobrovoljnoj osnovi. U sitiuaciji kad štetnik ne želi da izvrši naknadu, tada bi bilo dobro konsultovati advokata za naknadu štete.

Pod naknadom štete se podrazumeva otklanjanje štetnih posledica po oštećenog na račun nekog trećeg. To se može posteći odgovarajućim davanjem ili činjenjem, a cilj je da naknada odgovara visini štete.

Materijalna šteta nastaje  kad lice pretrpi umanjnje imovine  ili sprečavanje uvećanja imovine – izmakla dobit. Druga forma štete je nematerijalna šteta koja nastaje zbog pretrpljenjog straha, zbog fizičkih i duševnih bolova.

Ako ste povređeni u nezgodi, ili je vaš srodnik povređen ili nastradao u saobraćanoj nesreći, ako ste doživeli povredu na javnom mestu, ako ste doživeli povredu na radu ili vas je ujeo pas (lutalica ili vlasnički pas), ili vas je pogodio neki drugi štetni događaj to sve mogu biti situacije koje dovode do pitanja odgovornosti za nastalu materijalnu i nematerijalnu štetu.

Ako nije proteklo više od tri godine od štetnog događaja kada ste pretrpeli materijalnu i/ili nematerijalnu štetu, možete potraživati naknadu štete, odnosno možete zahtevati da se utvrdi ko je odgovoran za štetu, a da se onda ta šteta zatim i nadoknadi. Advokatska kancelarija Vladisavljević (advokat za naknadu štete – Beograd ) je tu da Vam pomogne u tome. Oštećeni najčešče iz razloga nepoznavanja prava i pravnih procedura bivaju onemogućeni da dobiju odgovarajući iznos naknade štete ili na kraju ne dobiju bilo kolki iznos naknade štete, ali uz podršku advokata za naknadu štete moguće je zaštiti svoja prava na naknadu štete.

Povređena lica bilo na radnom mestu ili lica koje je ujeo pas lutalica iz razloga nespremnosti za vođenje komplikovanih sudskih postupaka obično prihvate ono što im sa druge strane ponude odgovorna lica. Odgovorna lica (osiguravači, poslodavci ili lokalne samopuprave) se oslanjaju na tu nespremnost oštećenih, pa oštećena lica često ostanu bez naknade ili sa minimalnom naknadom štete.

Naknada nematerijalne štete

Naknada štete Beograd advokat

Naknda nematerijalne štete odnosi se na onu štetu koja se ne predstavlja konkretno umanjenje Vaše imovine već obuhvata o pretrpljeni strah, umanjenje opšte životne aktivnosti, fizički bol, pretrpljeni duševni bol zbog naruženosti i drugo.  U praksi, do naknade nematerijalne štete, zbog fizičkih bolova, te zbog pretrpljenog duševnog bola, straha i umanjenja životne aktivnosti.

Npr. u slučaju ujeda psa nematerijalnu štetu predstavlja trenutni jaki bol prilikom ujeda psa i naknadni bolovi kasnije, kao i eventualni duševni bolovi zbog naruženosti. Materijalna šteta bi obuhvatala troškove lečenja i izgubljenu zaradu zbog odsutvovanja sa posla. U slučaju nesreće na radu, nematerijalne štete bi bile povrede radnika, fizički bolovi, strah, duševni bolovi usled naruženosti, zbog umanjenje opšteživotne aktivnosti, zbog ivaliditeta ili duševni bolovi članova poridice ako je radnik nastradao na radu. Slično je i kod drugih štetnih događaja.

Vrhovni sud Srbije je zauzeo sav u pogledu viseine maksimalnih iznosa naknade nematerijalne štete koja se može dosuditi za odrđene vrste šeteta. Pa tako oštećeni nakon sprovedenog postupka za naknadu štete može zbog fizičkih bolove jakog intenziteta dobiti na ime naknade nematerijalne štete  iznos od gotovo 600.000,00 dinara, dok zbog  straha usled doživljene nesreće saobraćajne nesreće za koju je drugi skrivio, oštećeni može da dobije i do 388.000,00 dinara.

Usled umanjenja opšte životne aktivnosti oštećeni može potraživati pred sudom, odnosno iznos koji se može maksimalno dosuditi dostiže iznos od 2.300.000,00 dinara, a za pretrpljene bolove zbog naruženosti može dobiti iznos od preko 970.000,00 dinara.

Ali u svakom konkretnom slučaju iznos koji će biti dosuđen, zavisi od mnogo faktora i samo u manjem broju slučajeva biće moguće dosuditi najviše iznose naknade nematerijalne štete, tj. samo u najtežim slučajevima. O kom iznosu naknade nematerijalne štete će na kraju biti reči, zavisiće naročito od mišljenja i nalaza veštaka koje budu prezentovali  pred sudom . Sud  takođe vodi računa i da se dosouđenom naknadom štete ne pogoduje težnjama koje nisu u skladu sa svrhom naknade štete, ali glavnu ulogu tome kakav će biti konačni rezultat tj. koliki će biti iznos ima posebno ima advokat za naknadu štete. Od umeća advokata da pregovara i zahteva ono što je pravično, a zatim od toga da vodi slučaj pred sudom vodi po najbolji mogući načim, zavisiće i krajnji rezultat naknade štete.

Naknada materijalne štete

Što se tiče naknde materijalne to su štete koje je lice pretrpelo u pogledu direktnog  umanjnja i oštećenja imovine i izgubljene dobiti na drugoj strani kao buduće štete.

Materijalnom štetom koja podleže nadoknadi smatraju se troškovi lečenja i druge potrebne troškove s tim u vezi, kao i izgubljenu zaradu usled nemogućunosti za rad tokom perioda lečenja.

 Kada kao posledica štetnog događaja nastupi smrt lica, članovima uže porodice nastradalog nadoknadiće se se troškovi sahrane, troškovi prethodnog lečenja i nesposobnosti za rad koja je prehodila nastupanju smrti.

Kada su iza lica koje je nastradalo ostala lica koja je on izdržavao i pomagao ili koja su ostvarivala pravo na izdržavanje, u tom pogledu zakon o obligacionim odnosima predviđa pravo pravo na naknadu štete koju je nastala po izdržavano ili pomagano lice zbog gubitka izržavanja ili redovnog pomaganja.

To pravo se naziva novčana renta i renta štete. Renta se plaća periodično u unapred predviđenim iznosima. Renta podrazumeva celokupan iznos štete, a taj iznos nije poznat u trenutku odlučivanja o zahtevu. Oštećeni ima pravo da traži da mu se isplati celokupan iznos štete odjednom.

Renta se takođe može odrediti i povređenom licu kod potpune ili delimične nesposobnsti za rad zbog gubljenja zarade i zbog povećanih potreba.

Ako čitate ovaj tekst, vrlo je verovatno da ste vi ili vaš srodnik pretrpeli štetu i štetni događaj koji je ostavio momentalne posledice, a čije dejstvo se možda i dalje oseća. Mi Vam možemo pomoći. Zastupamo i savetujemo klijente za naknadu štete kod profesionalne odgovornosti,
za štetu izgubljene dobiti, za štete kod drugih vrsta odgovornosti. Advokatska kancelarija Vladisavljević pomaže licima koja su pretrpela materijalnu i nematerijalnu štetu, povrede na radu, povrede od ujeda psa, povrede na javnom mestu.

 Ne oklevajte da zatražite pravnu pomoć advokata izbegnete zastarevanje štete, nakon čega nadoknada neće biti moguća.

Za zakazivanje konsultacije i angažovanje advokata pozovite na: +381643803525

 

 

Napominjemo da se usmeni pravni saveti advokata naplaćuju.

 

   …na početnu stranicu

 

Da li mi je potreban advokat za naknadu štete?

Da li mi je potreban advokat za naknadu štete ili kako doći do potpunog obeštećenja, je pitanje koje nam klijenti često postave kada  pretrpe štetni događaj. 

Najprostiji odgovor na postavljeno pitanje bi glasio: ako je druga strana spremna da vam dobrovoljno nadoknadi pun iznos štete koji Vam je učinila tada Vam advokat neće trebati i sami ćete izvršiti naknadu. Nažalost u velikom broju slučajeva učinalac ili lice koje je dužno da isplati naknadu, to nisu spremni da učine. Tada stvari postaju komplikovanije. U toj situaciji angažovanje advokata je preporučljivo.  Naši advokati u Beogradu se bave oblašću naknade štete i u mogućnosti su da brzo i adekvatno deluju radi zaštite vaših prava i naknade štete koju ste pretrpeli. Troškovi za rad advokata koje budete imali u postupku će se u najvećem broju slučajeva u potpunosti nadoknaditi od druge strane po završetku postupka.

Oblast naknade štete je vrlo široka oblast i može obuhvatiati kako naknadu ugovorne štete (npr. kad druga strana ne izvrši ugovorenu obavezu i time učini štetu), a šteta može biti i vanugovorna (kada neko ošteti Vašu imovinu radnjom ili propuštanjem činjenja. Posebnost kod vanugovorne štete je i to što se može se može potraživati i štetu koja nije materijalna (npr. pretrpljani strah i bolovi nakon telesne povrede ili zbog gubitka bliskog člana porodice).

 Kao što smo naveli u pojedinim situacijama  moguće je da sami rešite pitanje naknade odšetnim zahtevom kod osiguravača ili kod samog štetnika ako nije osiguran, međutim iznos štete je inače nije lako utvrdi, a da se pritom obe strane saglase o tom iznosu i tu nastaju sporovi. Kada dođe do spora, tada iskusan advokat u naknadi štete postaje neophodan.

Pogotovu česte situacije su da osiguravači koji su isplatioci štete u osiguranom slučaju ne prihvataju da plate pune iznose, već najčešće znatno manje iznose.

Ako vam je ponuđen samo manji deo naknade štete ili vam uopšte ne odobre zahtev za naknadu, tada će vam biti potrebno da zatražite savet i pomoć kvalifikovanog pravnog stručnjaka – advokata.

Kada angažujete našu advokatsku kancelariju radi naknade štete, naš advokat će prvo proveriti Vašu dokumentaciju i spise predmeta, zatim pribaviti svu drugu dokumentaciju kod nadležnih organa kako bi utvrdio važne ćinjenice. Nakon toga, od izuzetne važnosti je da se na vreme pokrenu postupci za naknadu štete, jer u suprotnom, po proteku zakonskih rokova dolazi do zastarevanja prava na naknadu štete. Naš advokat će u Vaše ime podneti odštetni zahtev štetniku ili licu koje je dužno da štetu isplati (najčešće osiguravaču) i prvo agilno pregovarati i posredovati i da dobijete naknadu u punom iznosu. A kada je to neophodno advokatska kancelarija pokrenuće sudski postupak kojim će primorati osiguravača ili štetnika da naknadi štetu, tj. da isplati pun iznos odštete.

Osiguravači znaju da u velikom broju slučajeva oštećeni nemaju svoje advokate, pa pristaju na minorne odštetne iznose koji oni ponude ili čak u potpunosti odbijaju da isplate odštetu. Osiguravači takođe znaju da da će relativno mali broj ljudi biti spreman da se plaća sudske i troškove veštačenja i da angažuje advokata kako bi došli do odgovarajućeg realnog iznosa naknade štete.

Advokat će u pokrenutim postupcima angažovovati veštake potrebnih struka (medicinske veštake, saobraćajne, ekonomske, mašinske i druge struke). Na taj način vi ćete imati kvalitetan tim stručnjaka koji se bavi utvrđivanjem visine vaše štete, a na drugoj strani odgovornošću odgovornog lica. Tako ćete biti u mogućnosti da nadoknadite ne samo delimični iznos naknade štete koji bi vam ponudilo osiguranje ili učinalac ili drugo odgovorno lice, nego ćete uz pomoć advokata nadoknaditi pun iznos pretrpljene štete (bilo materijalne ili nematerijalne štete).

Napominjemo da su advokati jedini profesionalci kojima je po zakonu dozvoljeno da pružaju usluge pravne pomoći i zastupanja u parničnim i vanparničnim postupcima, usluge pravne pomoći i postupcima za naknadu štete. Nadripisarstvo je zakonom zabranjeno, ali ipak je prisutno je u reklamama i u pretragama na internetu. Najbolje je da se obratite advokatu direktno ili advokatskoj kancelariji radi najkvalitetnijeg rešavanje Vašeg problema.  Biće Vam pužena usluga u skladu sa standardima advokatske struke i po zakonu, sasvim transparentno.

 

Za dodatne informacije pišite na na e-mail Advokatske kancelarija Vladisavljević: info@advokatiubeogradu.rs

_____________

Tags: Advokat za naknadu štete, Advokatska kancelarija Vladisavlejvić za naknade štete – materijalna šteta, nematerijalna šteta. Renta zbog gubitka izdržavanja, advokat za naknadu nematerijalne štete, obeštećenje. Advokat za rentu. Advokat Beograd, advokat Palilula, advokat Čukarica, advokat Novi Beograd.