Naknada štete

Naknada štete može se postići na dobrovoljnoj osnovi. U sitiuaciji kad štetnik ne želi da izvrši naknadu, tada bi bilo dobro konsultovati advokata za naknadu štete.

Pod naknadom štete se podrazumeva otklanjanje štetnih posledica po oštećenog na račun nekog trećeg. To se može posteći odgovarajućim davanjem ili činjenjem, a cilj je da naknada odgovara visini štete.

Materijalna šteta nastaje  kad lice pretrpi umanjnje imovine  ili sprečavanje uvećanja imovine – izmakla dobit. Druga forma štete je nematerijalna šteta koja nastaje zbog pretrpljenjog straha, zbog fizičkih i duševnih bolova.

Ako ste povređeni u saobraćajnoj nezgodi, ako je Vaš srodnik povređen ili ako je nastradao u saobraćanoj nesreći, ako ste doživeli povredu na javnom mestu, ako ste doživeli povredu na radu ili vas je ujeo pas (lutalica ili vlasnički pas), ili vas je pogodio neki drugi štetni događaj to sve mogu biti situacije koje dovode do pitanja odgovornosti za nastalu materijalnu i nematerijalnu štetu.

Ako nije proteklo više od tri godine od saobraćajne nesreće ili drugog štetnog događaja kada ste pretrpeli materijalnu i/ili nematerijalnu štetu, možete potraživati naknadu štete, odnosno možete zahtevati da se utvrdi ko je odgovoran za štetu, a da se onda ta šteta zatim i nadoknadi. Advokatska kancelarija Vladisavljević (advokat za naknadu štete – Beograd ) je tu da Vam pomogne u tome. Oštećeni najčešče iz razloga nepoznavanja prava i pravnih procedura bivaju onemogućeni da dobiju odgovarajući iznos naknade štete ili na kraju ne dobiju bilo kolki iznos naknade štete, ali uz podršku advokata za naknadu štete moguće je zaštiti svoja prava na naknadu štete.

Povređena lica u saobraćaju, na radnom mestu ili lica koje je ujeo pas lutalica iz razloga nespremnosti za vođenje komplikovanih sudskih postupaka obično prihvate ono što im sa druge strane ponude odgovorna lica. Odgovorna lica (osiguravači, poslodavci ili lokalne samopuprave) se i oslanjaju na tu nespremnost oštećenih, pa im tako i ponude minorne iznose, što sve ide dalje na štetu povređenih-oštećenih lica.

Naknada nematerijalne štete

Naknada štete Beograd advokat

Naknda nematerijalne štete odnosi se na onu štetu koja se ne predstavlja konkretno umanjenje Vaše imovine već obuhvata o pretrpljeni strah, umanjenje opšte životne aktivnosti, fizički bol, pretrpljeni duševni bol zbog naruženosti i drugo.  U praksi, do naknade nematerijalne štete, zbog fizičkih bolova, te zbog pretrpljenog duševnog bola, straha i umanjenja životne aktivnosti.

Tako u slučaju ujeda psa nematerijalnu štetu predstavlja trenutni jaki bol prilikom ujeda psa i naknadni bolovi kasnije, kao i eventualni duševni bolovi zbog naruženosti. Materijalna šteta bi obuhvatala troškove lečenja i izgubljenu zaradu zbog odsutvovanja sa posla. U slučaju nesreće na radu, nematerijalne štete bi bile povrede radnika, fizički bolovi, strah, duševni bolovi usled naruženosti, zbog umanjenje opšteživotne aktivnosti, zbog ivaliditeta ili duševni bolovi članova poridice ako je radnik nastradao na radu. Slično je i za nesreće u saobraćaju.

Vrhovni sud Srbije je zauzeo sav u pogledu viseine maksimalnih iznosa naknade nematerijalne štete koja se može dosuditi za odrđene vrste šeteta. Pa tako oštećeni nakon sprovedenog postupka za naknadu štete može zbog fizičkih bolove jakog intenziteta dobiti na ime naknade nematerijalne štete  iznos od gotovo 600.000,00 dinara, dok zbog  straha usled doživljene nesreće saobraćajne nesreće za koju je drugi skrivio, oštećeni može da dobije i do 388.000,00 dinara.

Usled umanjenja opšte životne aktivnosti oštećeni može potraživati pred sudom, odnosno iznos koji se može maksimalno dosuditi dostiže iznos od 2.300.000,00 dinara, a za pretrpljene bolove zbog naruženosti može dobiti iznos od preko 970.000,00 dinara.

Ali u svakom konkretnom slučaju iznos koji će biti dosuđen, zavisi od mnogo faktora i samo u manjem broju slučajeva biće moguće dosuditi najviše iznose naknade štete, tj. samo u najtežim slučajevima. O kom iznosu naknade nematerijalne štete će na kraju biti reči, zavisiće naročito od mišljenja i nalaza veštaka koje budu prezentovali  pred sudom . Sud  takođe vodi računa i da se dosouđenom naknadom štete ne pogoduje težnjama koje nisu u skladu sa svrhom naknade štete, ali glavnu ulogu tome kakav će biti konačni rezultat tj. koliki će biti iznos ima posebno ima advokat za naknadu štete. Od umeća advokata da pregovara i zahteva ono što je pravično, a zatim od toga da vodi slučaj pred sudom vodi po najbolji mogući načim, zavisiće i krajnji rezultat naknade štete.

Naknada materijalne štete

Što se tiče naknde materijalne to su štete koje je lice pretrpelo u pogledu direktnog  umanjnja i oštećenja imovine i izgubljene dobiti na drugoj strani kao buduće štete.

Materijalnom štetom koja podleže nadoknadi smatraju se troškovi lečenja i druge potrebne troškove s tim u vezi, kao i izgubljenu zaradu usled nemogućunosti za rad tokom perioda lečenja.

 Kada kao posledica štetnog događaja nastupi smrt lica, članovima uže porodice nastradalog nadoknadiće se se troškovi sahrane, troškovi prethodnog lečenja i nesposobnosti za rad koja je prehodila nastupanju smrti.

Kada su iza lica koje je nastradalo ostala lica koja je on izdržavao i pomagao ili koja su ostvarivala pravo na izdržavanje, u tom pogledu zakon o obligacionim odnosima predviđa pravo pravo na naknadu štete koju je nastala po izdržavano ili pomagano lice zbog gubitka izržavanja ili redovnog pomaganja.

To pravo se naziva novčana renta i renta štete. Renta se plaća periodično u unapred predviđenim iznosima. Renta podrazumeva celokupan iznos štete, a taj iznos nije poznat u trenutku odlučivanja o zahtevu. Oštećeni ima pravo da traži da mu se isplati celokupan iznos štete odjednom.

Renta se takođe može odrediti i povređenom licu kod potpune ili delimične nesposobnsti za rad zbog gubljenja zarade i zbog povećanih potreba.

Ako čitate ovaj tekst, vrlo je verovatno da ste vi ili vaš srodnik pretrpeli štetu i štetni događaj koji je ostavio momentalne posledice, a čije dejstvo se možda i dalje oseća. Mi Vam možemo pomoći. Zastupamo i savetujemo klijente za naknadu štete kod profesionalne odgovornosti,
za štetu izgubljene dobiti, za štete kod drugih vrsta odgovornosti. Advokatska kancelarija Vladisavljević pomaže licima koja su pretrpela materijalnu i nematerijalnu štetu, povrede na radu, povrede od ujeda psa, povrede u saobraćaju, povrede na javnom mestu.

 Ne oklevajte da zatražite savet advokata i izbegnete zastarevanje štete, nakon čega nadoknada neće biti moguća.

Za sva pitanja u vezi naknade štete koju ste pretrpeli, slobodno nam se obratite na telefon +381643803525

ili nam pišite na na e-mail: info@advokatiubeogradu.rs

Mi ćemo proveriti Vašu dokumentaciju i izložiti mogućnosti za Vaše potpuno obeštećenje.

Kako do naknade štete kod saobraćajke?…⇐

Da li mi je potreban advokat za naknadu štete?…⇐

   …na početnu stranicu

 

_____________

Advokatska kancelarija Vladisavlejvić za naknade štete – materijalna šteta, nematerijalna šteta. Renta zbog gubitka izdržavanja, advokat za naknadu nematerijalne štete, obeštećenje. Advokat za rentu. Advokat Beogra, advokat Palilula, advokat Čukarica, advokat Novi Beograd.