Advokat za parnicno pravo

PARNIČNO PRAVO – ADVOKAT ZA PARNIČNI POSTUPAK

parnica - advokat za parnični postupak

Advokatska kancelarija Vladisavljević pruža ekspertsko zastupanje u parnicama i vansudskom rešavanju sporova.

Vansudsko rešavanje je korisno za obe strane jer sprečava vođenje nepotrebnih sudskih postupaka koji nekad mogu da dugo da potraju, međutim kada nikakav dogovor sa drugom stranom nije moguć – parnica postaje neophodna – a savet i zastpanje od strane iskusnog advokata za parnice vrlo korisno.

 Advokati u Beogradu – Advokatska kancelarija Vladisavljević je prepoznata kao vrlo stručna u savetovanju  fizičkih i pravnih lica u paraničnoj materiji i u slučajevima gde je parnica moguća.

Nezavisno od vrste predmeta spora, od velike je važnosti da potražite stručan savet u ranijoj fazi spornog odnosa, od strane advokata koji ima uspešne prethodne rezultate u parnicama i vansudskim poravnanjima.

 Kada vansudsko rešavanje spora ne bude moguće, u takvim slučajevima preduzećemo hitne reakcije i podneti tužbe da bi zaštitili interese klijenta i pružiti vrhunsko zastupanje pred sudom.

 Suočeni sa parničnim postupkom, kljijentima je potrebno da budu uvereni u prednost svog pravnog tima, obzirom da često se u parnici ne štiti samo finansijski interes, već često budućnost stranke i drugi intresi.

 Ključne oblasti parnične materije u kojima pružamo pravnu pomoć su:

 • Opšta parnica
 • Vansudsko poravnanje/nagodba
 • Opomena pred utuženje
 • Tužba
 • Protivtužba
 • Obezbeđenje u parničnom postupku
 • Tužba zbog uznemiravanja
 • Utuženje potraživanja
 • Prinudno izvršenje
 • Parnica za naknadu štete
 • Žalba na rešenje
 • Žalba na presudu
 • Vanredni pravni lekovi
 • Ponavljanje postupka
 • Revizija
 • Izvršni postupak
 • Posebne parnice
 • Nasledni sporovi
 • Privremene mere pre pokretanja parničnog postupka
 • Postupak Privredni sudom
 • Postupak za izdavanje platnog naloga
 • Postupak u sporovima male vrednosti
 • Postupak za pruznanje strane presude
 • Vanparnični postupak

 Naši advokati za parnicu voljni su da Vam pomognu i oko svakog drugog pravnog pitanja.

Za zastupanje u parničnom postupku, sastavljanje tužbi i drugih podnesaka kao i za druga pitanja i zakazivanje konsultacije kontaktirajte nas na:

 

 

pozivom na telefon 064 380 95 25

ili pišite nam na
e-mail  info@advokatiubeogradu.rs

advokat za parnični postupak

Izvodi iz zakona o parničnom postupku i komentari

Prema drugom članu Zakona o parničnom postupku stranke imaju pravo na zakonitu, jednaku i pravičnu zaštitu svojih prava. U istom članu propisuje se da sud ne može da odbije odlučivanje o zahtevu za koji je nadležan.

U članu trećem zakona predviđeno je da u parničnom postupku sud odlučuje u granicama zahteva koji su postavljeni u postupku.

U narednim članovima se predviđa da stranke mogu slobodno da raspolažu zahtevima koje su postavile u toku postupka. Stranke mogu da se odreknu svog zahteva, priznaju zahtev protivne stranke i da se poravnaju.

Sud neće da dozvoli raspolaganja stranaka koja su u suprotnosti sa prinudnim propisima, javnim poretkom, pravilima morala i dobrim običajima.

Sud odlučuje o tužbenom zahtevu po pravilu na osnovu usmenog, neposrednog i javnog raspravljanja, ako ovim zakonom nije drugačije propisano.

Parnična rasprava je otvorena za javnost a sud može da isključi javnost samo u slučajevima propisanim zakonom.

Parnični advokat i drugi punomoćnici u parničnom postupku

U osamdesetpetom članu Zakona o parničnom postupku koji uređuje pitanje punomoćnika predviđa se sledeće: stranke u postupku mogu da preduzimaju radnje lično ili preko punomoćnika.

Za punomoćnika u parničnom postupku se može angažovati parnični advokat, ali to nije neophodno. Punomoćnik fizičkog lica može biti i krvni srodnik u pravoj liniji, bračni drug, sestra, brat, sestra, ili predstavnik službe pravne pomoći jedinice lokalne samouprave koji je diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom.

Punomoćnik zaposlenog u sporu iz radnog odnosa može biti i predstavnik sindikata čiji je zaposleni član, pod uslovom da je diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom.

Punomoćnik pravnog lica može biti advokat, kao i diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom koji je u radnom odnosu u tom pravnom licu.

Punomoćnik mora biti potpuno poslovno sposobno lice.

Interesantno je da iako u parničnom postupku stranku može da zastupa i srodnik koji nije parnični advokat, u postupku po vanrednim pravnim lekovima stranku mora da zastupa advokat, izuzev ako je sama advokat.

Sud može da pozove stranku koja ima punomoćnika da se pred sudom lično izjasni o činjenicama koje treba da se utvrde u parnici.

Stranku koju zastupa punomoćnik može uvek da pristupi sudu i daje izjave pored svog punomoćnika i sama preduzima radnje, ako ovim zakonom nije drugačije propisano.

Stranku koja nema advokata ili drugog punomoćnika i koja se iz neznanja ne koristi pravima koja joj pripadaju po ovom zakonu, sud će upozoriti da može angažovati punomoćnika, u skladu sa Zakonom o parničnom postupku.

Stranke kada se nađu u parničnom postupku često postave pitanje ko je najbolji parnični advokat, ili ko su najbolji parnični advokati Beograd, međutim na to pitanje ne postoji jedinstven odgovor. Stranku može zastupati bilo koji advokat registrovan u nekoj od advokatskih komora u sastavu Advokatske komore Srbije. Merilo da li je neko najbolji advokat nisu ni njegove godine, pa tako odlični advokati se mogu naći i među mlađim i među starijim kolegama advokatima. Da li je neki advokat najbolji za određenu oblast zavisi ponajanviše zavisi od njegovog prethodnog iskustva u toj oblasti. Određene advokatske kancelarije gde ima više saradnika advokata mogu sebi da priušte specijalizacju advokata za jednu, dve ili tri oblasti prava, dok advokati pojednici u najvećem broju slučajeva rade sve oblasti prava. Prema zakonu o advokaturi svaki advokat Vas može zastupati u svim vrstama postupaka, sem izuzetno za postupke gde su predviđene posebne licence. U parničnom postupku nema nikakvih ograničenja da Vas zastupa bilo koji registrovani advokat, nije nužno ni da stranka za parnicu u Beogradu angažuje advokata iz Beograda, ali je to svakako najčešći slučaj.

Podnesci u parničnom postupku

Pod podneskom u parničnom postupku se podrazumeva pismeni oblik parnične radnje koje stranka preduzima van ročišta. Najvažniji oblik podneska u parničnom postupku jeste tužba i odgovor na tužbu. Drugi podnesci su žalba, odgovor na žalbu, drugi pravni lekovi i odgovori na pranvi lek i podnesci za vanredne pravne lekove, zahtev za povraćaj u pređašnje stanje, podnesak kojim se preinačava tužbeni zahtev ili podnesak za povlačenje parnične tužbe, odricanje od tužbenog zahteva ili priznanje tužbenog zahteva.

Podnesak u parničnom postupku mora biti razumljiv i mora da sadrži elemente koji su neophodni da bi se po njemu moglo postupiti. Ti elemetni obuhvataju: označenje suda, označenje podnosioca, i njegove podataka i prebivalište, navođenje imena punomoćnika ili zakonskog zastupnika. Dalje podnesak mora imati naveden predmet spora, sadržinu izjave i potpis stranke, odnosno njenog advokata, drugog punoomoćnika ili zakonskog zastupnika. Ako je u podnesku stranka stavila određeni predlog, ona treba da navede činjenice i ako je potrebno dokaze na kojima taj predlog zasniva.

Podnesak u parničnom postupku se podnosi u onoliko primeraka koliko stranka ima parničnih protivnika i jedan za sud, a ako više tuženih ili tužilaca zastupa jedan advokat, drugi punomoćnik ili zakonski zastupnik, dovoljno je samo njemu dostaviti primer. Sastavljanje podesaka stanka može sama vršiti ili to prepustiti iskusnom advokatu za parnicu, što je naša preporuka. Jer parnični advokat svakoko ima više iskustva i znanja da koristi procesna ovlašćenja i kako da postupak dovede do kraja sa što manje troškova i gubitka vremena. Parnični postupci koje stranke same vode, obično traju mnogo duže i na kraju su za stranku često skuplji od onog koji je vodio advokat.

Za angažovanje advokata za parnicu i parnični postupak i zakazivanje konsultacije pozovite na:

telefon – 064 380 95 25

Advokatska kancelarija Vladisavljević Beograd

____________

 advokat za parnicu, parnični advokat, advokati u Beogradu za parnicu, advokat Čukarica, advokat, Stari Grad, advokat Zemun, advokat Rakovica, advokat Palilula, advokat Zvezdara, advokat Savski Venac, advokat Novi Beograd

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *