Advokat za upravno pravo
Advokati za upravni postupak i upravni spor

Upravno pravo obuhvata skup pravnih normi koje uređuje organizaciju, delatnost i kontrolu rada organa uprave. Upravno pravo  predstavlja jednu vrlo složenu oblast u kojoj su česte promene. Ono je jedan kompleksan sistem pravnih normi koje uređuju rad državne uprave i javnih službi, proceduru donošenja upravnih odluka,  a zatim nadzor i kontrolu obavljanja upravne delatnosti i rada javnih službi i dr.

Advokat za upravno pravo, upravni postupak i upravni spor

Upravnu delatnost obavljaju ministarstva, organi uprave u sastavu ministarstva (direkcije, uprave, inspektorati), javne službe i ustanove, kao i posebne organizacije – agencije, zavodi i sekretarijati.

Dodir fizičkih i pravnih lica sa upravom i upravnim pravom je neizbežan pa samim tim i mogućnost nastanka teškoća da se ostvare određena prava na najbolji način ili u potrebnom roku. Zato smo mi tu da Vam pomognemo da zaštitite i iskoristite svoja prava u potpunosti i u kratkom roku.

U oblasti upravnog prava klijentima pružamo pravnu pomoć, savetovanje i zastupanje u svim upravnim postupcima:

 • Postupka za promenu imena i prezimena
 • Otpust / odricanje državljanstva Republike Srbije
 • Sticanje srpskog državljanstva 
 • Upisi u matične knjige i vađenje uverenja iz matičnih knjiga
 • Izdavanje urbanističke saglasnosti
 • Postupak pred katastrom nepokretnosti RGZ
 • Pribavljanje građevinske dozvole
 • Zastupanje u postupku legalizacije bespravno sagrađenih objekata
 • Zastupanje pred inspekcijskim organima
 • Zastupanje pred carinskim organima
 • Zastupanje pred poreskim organima
 • Ostvarenja prava na penziju:  starosnu penziju, invalidsku ili porodičnu penziju
 • Zastupanje pri ostvarivanju drugih prava pred organima uprave
 • Sastavljanje inicijalnih akata – zahteva, molbi, predloga
 • Sastavljanje žalbi, pravnih lekova i drugih podnesaka

Takođe zastupamo u upravnom sporu.

Za sva pitanja upravnog prava, za zastupanje u upravnom postupku iupravnom sporu, za informacije i zakazivanje konsultacije kontaktirajte nas na telefon 

064 380 95 25

i pišite nam na mail  info@advokatiubeogradu.rs

Kompleksnost upravnog prava proizizilazi i iz činjenica da razliku od drugih pravnih oblasti koje su uređene sa jednim do dva zakona, upravno pravo je uređeno sa većim brojem zakoni i drugih propisa.

 

 

Upravni postupak Beograd

Izvodi iz zakona koji uređuju upravno pravo

Zakon o opštem upravnom postupku predviđa da upravni postupak predstavlja skup pravnih pravila koja primenjuju državni organi i organizacije, organi i organizacije pokrajinske autonomije i organi i organizacije jedinica lokalne samouprave, ustanove, javna preduzeća, posebni organi preko kojih se ostvaruje regulatorna funkcija i pravna i fizička lica kojima su poverena javna ovlašćenja – kada postupaju u upravnim stvarima.

Upravna stvar prema zakonu o opštem upravnom postupku jeste pojedinačna situacija u kojoj organ, neposredno primenjujući zakone, druge propise i opšte akte, pravno ili faktički utiče na položaj stranke tako što donosi upravne akte, donosi garantne akte, zaključuje upravne ugovore, preduzima upravne radnje i pruža javne usluge.

A zakon o opštem upravno postupku primenjuje se na postupanje u svim upravnim stvarima, dok pojedina pitanja upravnog postupka mogu posebnim zakonom da se urede samo ako je to u pojedinim upravnim oblastima neophodno, i ako je to u saglasnosti sa osnovnim načelima određenim ovim zakonom i ne smanjuje nivo zaštite prava i pravnih interesa stranaka zajemčenih zakonom.

ODGOVORNOST DRŽAVNIH SLUŽBENIKA PREMA ZAKONU O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA

Članovima zakona o državnim sllužbenicima – od 107 do 125 predviđena je odgovornost državnih službenika za disciplinske povrede dužnosti, a predviđena je i materijalna odgovornost službenika za štetu koju prouzrokuju povredom svojih dužnosti.

_________________________________________________

Advokatska kancelarija Vladisavljević – Law Office Belgrade

Početna strana…

Ključne reči: Advokat za upravno pravo, advokat za upravni postupak, advokat za upravni spor, advokati Palilula, advokati Voždovac, advokati Zemun, Advokat Novi Beograd, advokat za upravu, advokat za državnu upravu, advokati u Beogradu.