Odgovori na najvažnija pitanja razvoda braka

Advokat za razvod braka
i brakorazvodnE parnicE
Istraživanja su pokazala da je razvod braka drugi najstresniji događaj koji može zadesiti čoveka, a da je čak je i odlazak u zatvor manje stresan od razvoda. Iako se ta dva pojma teško mogu porediti i razvod braka i odlazak u zatvor zahtevaju veliko prilagođavanje novonastalim okolnostima. U svakom slučaju iskusan advokat za razvod braka i brakorazvodne parnice može amortizovati deo stresa i pomoći Vam da brže i lakše završite ceo proces.

Kako će razvod proteći zavisi od mnogo faktora, a među njima najviše od toga da li drugi supružnik želi da sarađuje ili ne, da li imate zajedničku decu i zajedničku imovinu. Kada drugi bračni drug želi da sarađuje po pitanju razvoda, to će biti korisno po obe strane i doprineće brzini postupka za razvod, međutim kada to nije slučaj, kada se drugi partner protivi ili ne želi razuman dogovor, preostaje Vam bračni spor, za šta Vam pravni savet i zastupanje može pružiti iskusan Advokat za razvod Beograd – Advokatska kancelarija Vladisavljević. Telefon 064 380 95 25.

Potpisivanje sporazuma o razvodu braka

Advokat za razvod braka će Vam skoro uvek dati pravni savet da  se pokuša sporazumni razvod, koji bi potpisali oba supružnika – Advokatska kancelarija Vladisavljević.

S A D R Ž A J

Odgovori advokata na česta pitanja u vezi razvoda :

 * Kako se najbrže razvesti?    * Koji su zakonski razlozi za razvod?

 * Kako pokrenuti razvod braka?

* Šta je to sporazumni razvod braka?  * Kada podneti tužbu za razvod?

* Koliko traje postupak?    * Kako se vrši podela imovine?

* Kome će pripasti deca?     *  Kako do alimentacije?    

* Promena prezimena? 

 * Koliko košta razvod?   * Ko snosi troškove postupka?

Nakon što shvate da ne postoji mogućnost daljeg zajedničkog života i kada se odnosi partnera izuzetno pokvare, razdvojeni supružnici dolaze pred izazov – kako pokrenuti razvod braka. U nekim slučajevima advokat Vam neće biti potreban, dok je u drugim izuzetno preporučljivo da se angažuje advokat za razvod.

Razvod se može brzo pretvoriti u otvoreni sukob između Vas i Vašeg supružnika sa razarajućim psihološkim, emocionalnim, ali i finansijskim posledicama. Zato ne čekajte da dođe do nastanka i produbljivanja spora sa vašim supružnikom. Brojne su prednosti da što pre konsultujte advokata nakon razlaza sa bračnim partnerom, pa čak i pre razlaza. Biće Vam od koristi da znate koje Vam mogućnosti stoje na raspolaganju, kako bi donosili pravilne odluke i izbegavali nepotrebne greške. Advokat specijalizovan za oblast razvoda braka, može Vas čak i motivisati da radite na svojoj vezi, umesto da se razvedete, naravno kada za to postoje uslovi. Međutim, ako ste čvrsto odlučili u nameri da želite razvod što pre i da nema nazad, advokat će Vam pružiti koristan savet i zastupanje tokom brakorazvodne parnice.

 

Kako nastaje, a kako brak prestaje?

Na osnovu Porodičnog zakona propisano je da brak predstavlja uređenu zajednicu života muškarca i žene, za čije sklapanje je neophodna slobodno izražena volja – pristanak budućih supružnika. Ta izjava mora biti ozbiljna, data lično, istovremeno, a ne može biti uslovljena rokom ili uslovom.

Kao što i nastaje, brak može voljom supružnika i prestati – voljom izraženoj u Sporazumu o razvodu (što je najbrži i najlakši način razvoda), ili kada nema sporazuma onda po osnovu tužbe za razvod braka – što je komplikovaniji i sporiji način). Brak takođe prestaje poništavanjem braka ako postoje razlozi za njegovu ništavost ili rušljivost, a prestaje i smrću bračnog partnera ili proglašenjem lica za umrlo.

Kako zakon definiše razvod braka?

Razvod braka predstavlja zakonom uređeni vid prestanka važećeg braka živih supružnika, a iz zakonom propisanih razloga i na zakonom propisani način, putem donošenja odluke od strane suda.

Koji su razlozi za razvod braka?

Zakonodavstvo Srbije predviđa sledeće razloge za razvod:

  • Ozbiljnu i trajnu poremećenost odnosa u braku
  • I stvarnu nemogućnost ostvarivanja zajednice života

Ozbiljna i trajna poremećenost odnosa u braku je takva poremećenost odnosa koja opstaje već dugi period, a nema izgleda  da se prevaziđe i reši, dok stvarna nemogućnost ostvrivanja zajednice života podrazumeva da do nastanka zajednice življenja, privređivanja i trošenja nije ni došlo ili je ona prestala, a nema izgleda da se opet uspostavi funkcionalan brak.

Ako su ti razlozi prisutni, možete sami ili uz pomoć advokata za razvode pokrenuti postupak po tužbi ili po sporazumu za razvod braka.

brakorazvodne parnice i ravod

Ako niste sigurni da li su ispunjeni uslovi za razvod braka, možete konsultovati advokatsku kancelariju i otkloniti nedoumice.

U razloge za poništavanje braka potpadaju – ništavost braka zbog nepostojanja različitosti polova partnera u momentu sklapanja braka, ili ako brak nije zaključen u odgovarajućoj formi pred matičarem, ili zbog nepostojanja saglasne izjave volja ili  zbog postojanja bračnih smetnji.

Bračne smetnje obuhvataju postojanje bračnosti – osoba je već u braku prilikom sklapanja novog braka, nesposobnost za rasuđivanje u mementu zaključenja braka, maloletstvo ispod šesnaest godina u trenutku zaključenja braka i krvno srodstvo do određenog stepena.

Takođe bitan razlog ništavosti braka postoji u situaciji kada je brak zaključen u nekom drugom prikrivenom cilju, a ne u cilju zasnivanja zajednice života partnera.

Kako pokrenuti razvod braka?

Odgovor na pitanje – kako pokrenuti razvod braka na najjednostavniji način glasi – Postupak razvoda braka se pokreće putem  pripreme, potpisivanja i podnošenja tužbe ili nadležnom sudu, ili putem pripreme, potpisivanja i podnošenja predloga za sporazumni razvod braka, takođe nadležnom sudu.

Dakle postupak se pokreće – tužbom ili sporazumnim predlogom, koji sadrže propisane elemente i potpis stranke ili njenog punomoćnika.

Za vođenje pokrenutog postupka stvarno je nadležan parnični – osnovni sud, a po žalbi je nadežan apelacioni sud. Mesno nadležan je sud mesta prebivališta, odnosno boravišta tuženog, a takođe je mesno nadležan i sud u kome su bračni partneri imali poslednje zajedničko prebivalište.

Kako bi vam detaljnije odgovorili na to kako pokrenuti razvod braka tužbom a kako sporazumom, u nastavku više o sporazumnom razvodu braka i razvodu po tužbi za razvod.

Šta je to sporazumni razvod braka?

Sporazumni razvod braka predstavlja način prekida braka koji se takođe postiže pred sudom, ali sporazumnim putem. Sporazumni razvod braka podrazumeva da među supružnicima postoji značajan stepen saglasnosti o predstojećem razvodu, kao i o tome kako će se urediti najvažnija pitanja koja se tiču dece i imovine.

Predlog za sporazumni ravod braka koji se podnosi sudu, mora u sebi sadržati ne jedan već tri sporazuma. Dakle sporazum o razvodu bračnih drugova, prvo mora sadržati sporazum o uređenju načina podele zajedničke imovine bračnih partnera, potom mora sadržati i sporazum o načinu vršenja roditeljskog prava, tj. da li će jedan roditelj samostalno vršiti roditeljsko pravo ili će oba roditelja istovremeno zajednički vršiti roditeljsko pravo – iako ne žive zajedno. I predlog mora sadržati i sporazum o visini izdržavanja – iznosu alimentaciju za dete, a koji će iznos plaćati roditelj koji ne živi sa detetom, kao doprinos izdržavanju.

Kod sporazumnog razvoda, kao i kod razvoda po tužbi, sud nije vezan predlogom podnosilaca o pitanjima koja se tiču interesa deteta, već i tu ceni šta je najbolji interes deteta, a ako stranke angažuju advokata za razvod, ne može ih oboje zastupati isti advokat.

I kada se sporazumom dete poveri samo jednom roditelju – na samostalno vršenje roditeljsko prava, drugi roditelj koji ne živi sa detetom i dalje ima zakonsko pravo i obavezu da održava lične odnose sa detetom, da ga izdržava (da isplaćuje alimentaciju), kao i da odlučuje zajedno sa drugim roditeljom o važnim pitanjima koja se tiču deteta, o njegovom zdravlju, obrazovanju i odlasku u inostranstvo itd.

Da li mi je neophodan advokat za sporazumni razvod braka?

Prema slovu zakona nije Vam neophodan advokat za razvod da bi ste sproveli postupak sporazumnog razvoda braka. Međutim, pošto stranke najčešće nemaju iskustva u sastavljanju potrebnih sporazuma i vođenju postupka, a često ni ne poznaju dobro svoja prava, korisno je kao što je da konsultuju advokata. Ako se supružnici odluče da angažuju stručnu pomoć radi zastupanja u postupku razvoda, moraju angažovati različite advokate punomoćnike.

Tužba za razvod braka Beograd

Kada to bude bilo potrebno, advokat će sastaviti tužbu za razvod braka.

Tužba za razvod braka

U slučaju da drugi bračni partner ne želi razvod, ili zbog ozbiljne poremećenosti odnosa ne postoji mogućnost za sklapanje sporazuma o razvodu braka i   dopunskih sporazuma o načinu vršenja roditeljskog prava, podeli imovine i doprinosu izdržavanja, opcija koja preostaje je iniciranje brakorazvodne parnice kroz podnošenje tužbe za razvod braka. Tužbu može podneti jedan od supružnika ili njegov punomoćnik – advokat.

Punomoćje za zastupanje mora biti overeno kod notara ili u diplomatskom predstavništvu kada se lice nalazi u inostranstvu. Punomoćje za mora specijalno, tj. u njemu mora biti precizirano snov razvoda braka: premećeni odnosi ili prestanak zajednice života, a u punomoćju mora biti i naznačena vrsta tužbe za koju se punomoćnik ovlašuuje da podnese (tužbu za razvod braka i predloga za sporazumni razvod).

Ako imate maloletnu decu sud će razdvojiti postupak za odlučivanje o podeli imovine u odvojenu parnicu od postupka za odlučivanja o razvodu braka i poveravanja dece nekom od roditelja. To sud radi iz razloga da bi zaštitio interese dece, jer postupak za podelu zajedničke imovine može biti znatno duži.

Kao što smo naveli – osnovni sud je nadležan za vođenje bračnog spora. Postupak po tužbi za razvod braka u praksi traje duže od postupka po predlogu za sporazumni razvod braka, a više i košta, te je zato dobro u konsultaciji sa advokatom razmotriti mogućnost za eventualno postizanje sporazuma. To je uvek korisno po oba supružnika, a naročito za decu, obzirom da deca naročito trpe u situacijama gde nema dogovora roditelja.

 

Ako supružnici imaju decu o kojima se staraju, podnosilac tužbe  za razvod braka može predložiti način vršenja roditeljskog prava, tj. kome dete da pripadne, koliki će biti iznos doprinosa izdržavanja, kakav će biti model održavanja ličnih odnosa drugog roditelja sa detedom itd., ali sud time nije vezan, već će po svojoj proceni (uz mišljenje centra za socijalni rad) odrediti šta je najbolji interes deteta. Ovo su situacije kada će agilnost u sudnici, iskustvo i stručnost advokata koji Vas zastupa umnogome doprineti da ishod postupka bude najbolji mogući po  Vaše dete i Vas.

Šta je to pokušaj mirenja i nagodba?

Pokušaj mirenja je obavezni deo postupka po tužbi za razvod braka, a ne vrši se u slučaju ako se stranke izjasne da ne žele pokušaj mirenja, kao i u slučaju kad je drugi supržnik nesposoban za rasuđivanje ili nepoznatog boravišta. Mirenje je povereno sudu, a kada supružnici na to pristanu može se poveriti i centru za socijalni rad ili drugoj ustanovi. Ako rezultat mirenja bude pozitivan, sud uzima da je tužba povučena. Kada pokušaj mirenja nema uspeha, sledeći stepenik je pokušaj nagodbe o pitanjima u pogledu dece, doporinosa izdržavanja, podele imovine i druga pitanja. Postignuta nagodba se unosi i u presudu, a nagodba ima za svrhu izbegavanje mogućih kasnijih nesuglasica između bivših partnera. Ako ne dođe do nagodbe sud će presuditi po svom uverenju, a u okviru zakonskih ovlašćenja i u najboljem interesu dece, pre svega.

Brakorazvodna parnica ne zahteva da prisustvujete ročitima. U slučaju da imate prebivalište u inostranstvu brakorazvodni advokat Vas može zastupati i predstavljati tokom postupka.

Brakorazvodne parnice -Divorce - FAMILY IN Serbia

Saznajte više o svim detaljima postupka kontaktiranjem advokatske kancelarije u Beogradu

Do kog momenta mogu povući tužbu za razvod?

Postupak pred sudom ako je pokrenut po tužbi za razvod braka, tužilac može zaustaviti, povlačenjem tužbe, što može preduzeti sve do završetka glavne rasprave, a posle toga uz saglasnost tuženog bračnog druga. Predlog za sporazumni razvod može povući jedan ili oba supružnika u bilo kom momentu do završetka postupka. Na presudu kojom stranka nije zadovoljna – može se izjaviti žalba drugostepenom sudu.

Kome će pripasti deca posle razvoda?

Statistika kaže da nakon razvoda braka očevi u proseku 5 do 10 puta ređe dobijaju starateljstvo nad detetom nego majke. Takva praksa praksa je sa jedne strane uslovljena običajem, a sa druge činjenicom da se u najvećem broju slučajeva majke najviše staraju o detetovoj ishrani, lečenju, školovanju itd, ali i od toga postoje izuzeci.

Ako se sklopi sporazum o razvodu braka, kao što smo naveli, njime će se postiići i sporazum o vršenju roditeljskog prava i staranju o deci. Tako se i posle razvoda o detetu mogu starati oba roditelja istovremeno – zajedničko starateljstvo, ili će se dogovoriti samostalno starateljstvo koje će vršiti jedan roditelj. Zajedničko starateljstvo bi omogućilo da oba roditelja nastave da se staraju o detetu i posle razvoda, što bi bi i najbolje bilo za dete. Mada praksa određivanja zajedničkog starateljstva nakon razvoda je znatno ređa od samostalnog starateljstva. Kada zajedničko vršenje roditeljskog prava nije moguće, dete će se poveriti jednom roditelju.

Kome će dete pripasti, supružnici mogu da dogovore prilikom sporazumnog razvoda braka ili se to može predložiti u tužbi, ali sud nije dužan da prihvati taj predlog u presudi. Kada je to moguće, najbolje da se supružnici dogovore o vršenju roditeljskog prava – tj. mnogo je bolje nego da sud o tome odlučuje bez njihovog dogovora. Kada se do dogovora ne dođe, onda će sud o tome doneti odluku, a uz konsultovanje nadležnog centra za socijalni rad. Prema zakonu, odluka mora biti u skladu sa najboljim interesom deteta, a ne sa interesom roditelja. Od najčešće prakse da se u ovim situacijama dete dodeljuje na staranje majci sud će odstupiti kad za to postoji opravdan razlog. Ako na strani majke postoje neki zdravstveni problemi koji bi mogli negativno da utiču na dete, ili kod nje postoje zavisnosti od alkohola, droga ili druge negativne okolnosti, sud će to uzeti u obzir prilikom određivanja najboljeg interesa deteta.

Razvod i alimentacija

 Alimentacija predstavlja izraz kojim se podrazumeva davanje ishrane odnosno izdržavanja nekom licu odnosno podmirivanje troškova života : hrane, odeće, školovanja, lečenja itd. Prilikom razvoda u sporazumu o razvodu dogovoriće se iznos izdržavanja za dete, a kad nema sporazuma sud će odrediti visinu izdržavanja koju će isplaćivati roditelj koji ne živi sa detetom. Iznos alimentacije se može kasnije menjati tužbom.

Alimentacije se prema zakonu o porodičnom pravu određuje u opsegu od 15-50 % od primanja roditelja davaoca,  sa tim da se određenim iznosom detetu mora obezbedi isti kvalitet života koji uživa i roditelj koji daje alimentaciju. Obaveza plaćanja alimentacije će potrajati obično dok dete ne napuni 18 godina, ili čak i do 26 godina kada dete ide na studije. Neplaćeni iznosi  alimentacije od strane drugog roditelja se mogu prinudno izvršiti, a nedavanje izdržavanja je krivično delo. Advokat za razvod i alimentaciju pomaže klijentima da ostvare svoja prava na alimentaciju za dete od momenta razvoda kao i kasnije kada je to potrebno u svim vrstama postupaka.

Druga pitanja koja se otvaraju prilikom razvoda?

Tokom razvoda može se postaviti i pitanje vraćanja poklona učinjeno supružniku, naročito ako je učinjeno iz lične imovine supružnika ili kada taj poklon predstavlja znatan deo imovine supružnika koji ga je dao. U drugim slučajevima svako zadržava primljeni poklon.

Nakon prestanka braka može doći i do nastanka obaveze izdržavanja bivšeg supružnika, ako je on ostao bez sredstava za život, a nesposoban je za rad ili nije u mogućnosti da pronađe posao, sem kada bi to bila očita nepravda za bivšeg partnera koji bi bio dužnik izdržavanja. U ocenjivanju ispunjenosti uslova za ovu obavezu, sud polazi od objektivnih merila.

U nastavku više o zajedničkoj i posebnoj imovini supružnika.

Podela imovine

Nakon razvoda braka svaki supružnik ima pravo da dobije svoj udeo u imovini koja je nastala u toku trajanja bračne zajednice. Kada nema dogovora o tome, može se javiti teškoća u utvrđivanju šta je čije i koliko je ko doprineo u sticanju zajedničke imovine. Putem predbračnog ili bračnog ugovora ili ugovorom o podeli bračne tekovine mogu se rešiti ti problemi. Kad nema takvog ugovora, smatra se da imovina stečena u toku trajanja braka pripada podjednako svakom partneru, odnosno u jednakim delovima od po 50% i to bez obzira na čije se ime ta imovina vodi – ako je upisana u registrima. Takođe nije od uticaja ni da li je samo jedan supružnik zarađivao novac, a drugi samo radio kućne poslove i čuvao decu, jer se u oba slučaja to smatra kao doprinos nastanku imovine u braku. Međutim mogu se postaviti pitanja da li je uvek doprinos jednak, tj da li je jedan supružnik nesrazmerno više doprineo, ili, da li je možda jedan supružnik u zajedničku imovinu uložio delom iz svoje posebne imovine, tj. iz imovine koju je uneo u brak ili koju je stekao nasleđem i to može biti predmet spora

Zajednička imovina i njena podela je jedno od pitanja koja mogu izazvati najviše sporenja i nesuglasica kada dodje do razvoda. Kada nema saglasnosti partnera oko imovine, konačna odluka suda može izazvati nezadovoljstvo kod supružnika koji smatra da je takvom odlukom oštećen. Ono što naš advokat za razvod nikako ne bi savetovao je da uradite ono što je uradio čovek na sledećem snimku nakon 12 godina braka i razvoda.

Za razliku od ovakvog ekstremnog postupanja, imovina stečena u braku može se podeliti i nevezano za razvod i tokom trajanja braka – ugovorom o podeli bračne tekovine ili to možete zahtevati sudski tokom postupka za razvod. Savet u tom pogledu može Vam pružiti advokat Beograd.

Posebna imovina koju je jedan supružnik nasledio ili imovina koju je supružnik posedovao pre momenta sklapanja braka, pa je uneo u brak, neće biti predmet podele i ne spada u bračnu tekovinu.

Lične stvari koje jedan supružnik koristi, kao i one stvari koje mu služe za obavljanje zanimanja, neće se deliti već pripadaju supružniku koji ih koristi i uračunavaju se u njegov deo, dok stvari koje pripadaju detetu, dodeliće se supružniku koji preuzme staranje o detetu.

Dugovi koji su nastali u toku trajanja braka, a koje su jedan ili oba partnera preuzeli u cilju izmirivanja zajedničkih troškova će i posle prestanka braka ostati na teret oba supružnika sve do potpunog izmirenja.

Promena prezimena

Razvod braka otvara i druga pitanja koja je potrebno urediti, a sem onih koja smo već nabrojali, postavlja se pitanje promene prezimena supružnika ili zadržavanja prezimena. Nakon prestanka braka svaki supružnik može zadržati prezime drugog supružnika ako ga je prilikom sklapanja braka preuzeo (mnogi smatraju da se ovo pravilo odnosi samo na žene, ali postoje i slučajevi gde muž preuzme ženino prezime prilikom sklapanja braka). Takođe svako može vratiti svoje prvobitno prezime. Rok za zahtev za vraćanje prezimena je šesdeset dana od prestanka braka. Van toga svaki građanin prema zakonu može podneti nadležnom organu (u opštini) zahtev za promenu ličnog imena i prezimena. Taksa za promenu ličnog imena / prezimena  nije velika, ali troškovi zamene svih dokumenata u kojima se nalazi ime – prezime, svakako mogu biti veći trošak i vremena i novca.

Iznad smo pobrojili neka od pitanja koja se inače u postupku otvaraju, međutim, kada se pokrene postupak razvoda, mogu postati sporne i činjenice koje do tada to nisu bile. Advokatska kancelarija Vladisavljević uvek se stara da interes naših klijenata i njihove dece bude iznad nekih trenutnih sukoba i sporova koji se mogu javiti, a kada je to potrebno naš Advokat za razvod  dejstvuje brzo i agilno cilju zaštite njihovih prava.

razvod braka - porodica family divorce Serbia

Kada dođe do razvoda braka, teškoće ne trpi samo pojedinac već cela porodica, zato je savet  stručnjaka vrlo koristan.

Da su li najbolji advokati za razvod oni koji savetuju da se ide na sporazum ili koji savetuju tužbu za razvod?

Odgovor na postavljeno pitanje nije jednostavan i zavisi od više faktora. A pre toga da li možemo uopšte i znati ko su najbolji advokati za razvode ili najbolji advokat za brakorazvodne parnice i da li su oni poznati. U Srbiji nema liste / imenika najboljih advokata niti etika advokata dozvoljava objavljivanje takvih lista, pa tako svako ko Vam bude tvrdio da je on najbolji advokat za razvod, to skoro sigurno nije, jer se na prvom mestu ne pridržava svoje profesionalne etike. Nije nužno ni da su najbolji advokati oni koji se često pojavljuju u medijima, a merilo nisu ni godine advokata. Pa se tako i dobri i odlični advokati za razvod mogu naći i među mlađim i među starijim advokatima, kao i među onima koji nisu toliko medijski popularni. Svakako, da bi Vam pomogao da rešite porodični problem koji Vas je snašao, svaki dobar advokat za razvod će prvo detaljno ispitati Vašu situaciju kako bi Vas adekvatno posavetovao i predložio najbezbolniji i najprimereniji modalitet za prevazilaženje bračnog problema. Kao što smo i ranije naveli, najbolje je prevazići problem dogovorom kada je moguć. Tu je sporazumni razvod braka najprihvatljiviji i podrazumeva da drugi partner želi razuman sporazum, a kada to ne želi, onda već imate spor. U tim situacijama savet će biti da se ide na tužbu, jer je tužba za razvod braka tada gotovo neizbežna. Dakle najvažnije merilo u određivanju modaliteta za razvod jeste Vaša konkretna situacija.

Nadležan sud za razvod braka

Kao što smo ranije naveli za razvod braka stvarno je nadležan osnovni sud, a mesno nadležan sud se određuje prema prebivalištu ili boravištu bračnih drugova. Dakle tužba će se podneti osnovnom sudu nadležnom prema mestu prebivališta (ili boravišta) tuženog, ili se podnosi osnovnom sudu nadležnom prema mestu poslednjeg zajedničkog prebivališta supružnika. Specifična situacija u pogledu utvrđivanja nadležnosti suda može nastati u situaciji kada se u postupku razvoda javi element inostranosti. To je slučaj kod brakova gde je jedan ili oba supružnika strani državljanin ili je brak zaključen u inostranstvu itd. U tom slučaju primenjuju se posebna pravila o utvrđivanju merodavnog prava i utvrđivanju države čiji će sud biti nadležan. Dok u situaciji kada se u Srbiji želi razvesti brak koji je zaključen u inostranstvu, prethodno se prvo mora pristupiti priznanju braka u Srbiji, a tek potom razvodu.

Koliko traje postupak za razvod braka?

Postupak za sporazumni razvod braka traje relativno kratko i po pravilu bi trebalo da se završi na jednom ili dva ročišta pred sudom. 

Postupak po tužbi za razvod braka može trajati malo duže ili znatno duže u zavisnosti od karakteristika slučaja, stepena suprostavljenosti zahteva, te načina zastupanja od strane advokata punomoćnika. Po pravilu sud bi trebalo da prvo ročište zakaže u roku od 15 dana od prijema podneska, a postupak sprovede kroz dva ročišta. Ali u ovom slučaju to pravilo naročito trpi izuzetke, a usled česte pretrpanosti suda velikim brojem predmeta.

Obzirom da se razvod braka i porodična pitanja koja se tiču dece po zakonu smatraju hitnim, postupajući sudije su dužni da sprovode radnje na efikasan način. Naši advokati se da trude da dodatno skrate trajanje postupka i maksimalno ga ubrzaju, a da se pritom izbegnu situacije u kojima bi moglo da dođe do odlaganja i zastoja, a sve  najboljem interesu klijenta.

Cena razvoda braka - advokatska tarifa i sudska taksa

Advokatska tarifa je propisana od strane advokatske komore i njome su utvrđene cene usluga koje su dužni da primenjuju svi advokati. Prema advokatskoj tarifi za razvod braka je predviđeno – za sastavljanje podneska kojim se pokreće postupak razvod,  naknada advokatu je 16.500 dinara, a za zastupanje na ročištu, nagrada je 18.000 dinara. Predviđena je i mogućnost ugovaranja niže ili više cene u dogovoru sa advokatom, ali naravno ako to okolnosti opravdavaju. Detaljnije o cenama usluga advokata možete pročitati u advokatskoj tarifi. Pored naknade advokatu, postoji i sudska taksa za podnošenje tužbe za razvod braka koja se plaća sudu, a iznosi 2.660 dinara, kao i kod podnošenja Sporazuma za razvod braka. Obzirom da se osobenosti svakog razvoda mogu značajno razlikovati, najbolje je o svim mogućim troškovima konsultovati advokata za razvod.

Ko plaća sudske troskove za razvod braka?

Način na koji se troškovi postupka za razvod braka rapodeljuju između učesnika postupka, razlikuje se u odnosu na druge vrste postupaka. Na pitanje ko plaća sudske troškove za razvod braka znatno utiče činjenica da se u našoj zemlji zakonom ne zahteva krivica jednog partnera kao uslov za razvod (niti je krivica relevantna) pa tako ne postoje ni klasični gubitnici ili pobednici u postupku koji će snositi celokupne troškove. Ovde je specifičnost da sud po slobodnoj oceni odlučuje kako će se troškovi raspodeliti između stranaka. Inicijalna taksu od za podneti predlog sporazumni razvod braka kao i za podnetu tužbu iznosi 2.600 dinara, a takođe se plaća i taksa na presudu u istom iznosu. Najčešće će svaka stranka sudske troškove razvoda za sebe, a da li će na kraju teret plaćanja takse možda preći na drugog supružnika zavisi od ocene suda. Troškovi i nagrada za rad advokata za zastupanje u postupku i sastavljanje podnesaka najčešće snose svaka stranka za sebe, ako sud ne odluči drugačije ili za određenu situaciju nije drugačije zakonom propisano.

Da rezimiramo

Kad nam se stranke obrate za pomoć, najčešće savetujemo da je dobro da se u kontekstu razvoda braka odbace izrazi pobeda ili poraz, jer se tu radi o budućnosti njih i njihove dece, a razmišljanje na taj način može više da odmogne, nego da donese. Da bi došlo do sporazuma, svaka strana mora biti spremna na određeni kompromis i ustupke.

Razvod kao što smo ranije istakli nije jednostavan za pojedinca i porodicu i sa sobom otvara brojna pitanja, često donosi dosta stresa i promene koje zahtevaju veće prilagođavanje. Sve to naročito pogađa lice koje u postupak uđe bez stručne pomoći. Uz dobrog advokata za razvod braka,  ne mora sve biti previše komplikovano. Iskusan advokat će se truditi da sprovede brzu brakorazvodnu parnicu i da pronađe modalitet koji najviše odgovara potrebama klijenta.

Svakako najbolji i najbrži način za razvod braka jeste putem sporazumnog predloga što će Vam i reći svaki iskusan advokat. Preporuka je da pokušate sa svojim supružnikom postizanje dogovora, odnosno postizanje sporazuma o razvodu. Ako ste se za razvod čvrsto odlučili, a drugi partner ne želi da se razvede, ili želi ali pod uslovima koje ne možete da prihvatite, tada će Vam Advokatska kancelarija Vladisavljević  pomoći u sprovođenju postupka po tužbi za razvod braka. Mi ćemo tada preuzeti brigu da kroz ceo proces prođete što brže i sa što manje stresa, kao i da interes Vas i Vašeg deteta bude maksimalno zaštićen. 

U svakom slučaju, pre nego što se upustite donošenje krupnih odluka čijih posledica možda i niste do kraja svesni, pa i onda kada ste u mogućnosti da sklopite sporazumni razvod, preporuka je da se konsultuje iskusan advokat za razvod. U ovim postupcima je korisno imati stučnu pomoć na svojoj strani, imati savetnika, odnosno zastupnika koji će trezveno i agilno braniti najbolje interese Vas i Vašeg deteta.

.

Za sva pitanja i radi zakazivanja termina za konsultaciju pišite na e-mail ili pozovite:

info@advokatiubeogradu.rs

064 380 95 25

Advokatska Kancelarija Vladisavljević – Law Office – Advokat Beograd
________

Porodično pravo – druga pitanja…

Advokatska tarifa – cene usluga advokata

Alimentacija

Vrste tužbi koje se tiču prestanka braka koje po potrebi možemo pripremiti:

  • tužba za razvod braka
  • tužba za poništaj ništavnog braka
  • tužba za utvrđenje postojanja ili nepostojanja braka
  • tužba za poništaj rušljivog braka zbog razloga razloga – maloletstva, prinude i zablude, nesposobnosti za rasuđivanje.
_____________________________

Advokati za razvod braka Beograd i advokat za brakorazvodne parnice,  advokat za razvod, advokat Palilula, advokat Vračar, Advokat Zemun, Advokati Novi Beograd, Advokati u Beogradu – Law Office – Divorce Lawyers Serbia.