Advokat Beograd

Advokat za
Nekretnine

Odgovori na najčešća pitanja – usluge koje pružaju advokati za nekretnine i stambeno pravo:

UVOD

Kupovina stana, poslovnog objekta ili zemljišta je za pojednica kao i za firmu ogroman ulog i to jedna od situacija koja nosi puno optimizma, ali i neizvesnosti. Tada je na ulogu veliki kapital koji ste naporno stvarali dug period vremena. Obzirom da se radi o oblasti koja trpi česte izmene zakonskih i podzakonskih propisa i procedura koji je uređuju, to su poslovi koji su skopčani sa realnim rizicima.  Ako ste i vi jedan od onih koji će u ovoj godini trgovati nekretninom ili učestvovati u izgradnji, preporučljivo da pre samog posla konsultujete mišljenje advokata za nekretnine i imovinske-pravne odnose kao stručnjaka za ovu oblast.

Poslu sastavljanja ugovora za kupovinu stana, mnogi pristupaju olako, sastavljaju ugovor po obrascima, ili potpišu ugovor koji je sastavila druga strana, bez detaljnih provera. To je greška koje može skupo koštati neopreznog ugovarača. Samo na nivou Beograda svake godine osnovni sudovi rešavaju po milion sudskih predmeta, od čega su mnogi bili parnice koje se vode povodom spornih imovinskih prava i povodom nekretnina, (gde su mnogi predmeti čekali na presudu i po 10 godina), pa gore navedena preporuka nikako nije izlišna. Advokat će vas voditi kroz ceo pravni postupak, u cilju pronalaženja najboljeg načina za smanjenje rizika ili za njihovo uklanjanje. Advokati advokatske kancelarije Vladisavljević imaju veliko iskustvo i poznavanje problematike u oblasti nekretnina. Naš tim svakoj transakciji i svakom dokumentu posvećuje izuzetnu pažnju, do najsitinijih detalja.

Godina 2024. godina kao i prethodna, usled inflacije i velkog gubitka vrednosti novca na svetskom tržištu, predstavlja godinu pojačanog ulaganja i kupovine stanova i poslovnih objekata. Ako ste vi neko ko razmišlja o nabavci neke nepokretnosti, otvorite „četvoro očiju“. U nastavku ćemo izložiti detaljnije čime se u praksi bavimo i dati odgovore na neka od najčešćih pitanja klijenta. Ako vam je potrebno konkretno pravno savetovanje povodom nameravane kupovine, prodaje ili druge pravne transakcije, možete se obratiti Advokatskoj kancelariji Vladisavljević za pravni savet.

Nekretnina - igradnja i kupovina u 2021.

Bez obzira da li kupujete stan, kuću ili poslovni prostor advokati za nekretnine Beograd su Vam na raspolaganju i mogu Vam pomoći da ceo proces završite bez straha, lagodno i sigurno.

 

I pored toga što se čini da su vrlo jednostavni i jasni, zakoni koji se odnose na nekretnine po definiciji mogu biti složeni u toj meri da i iskusni advokati ponekad moraju sesti i dobro razmotriti pitanja koja se postavljaju ili konsultovati kolege. Neka od tih pitanja se mogu odnositi na: sporne imovinske odnose, lokalne uslove i propise, gradske zone, urbanistički / plan detaljne regulacije, lične i stvarne službenosti, različite vrste imovinskih prava, pravo preče kupovine, dugoročne zakupe, hipoteke, različite poreze, ugovorne odredbe, pribavljanje i sređivanje nekompletne dokumentacije, itd. A od svega toga sam formalni prenos nekretnina između prodavaca i kupaca je samo jedan mali deo celokupnog posla.

Pravni saveti kod kupoprodaje i izgradnje nepokretnosti

Kupoprodaja nekretnina (i ceo Real estate sektor) u Srbiji, dugi niz godina unazad je predstavljala područije velike pravne nesigurnosti i rizika. Slučajevi  u kojim se dešavalo da jedan stan bude prodat većem broju različitih kupaca u kratkom vremenskom periodu, bili su neretka pojava. Zatim su promet otežavala česta i brojna nerešena pravno-imovinska pitanja ili naknadni zahtevi od strane trećih lica usmereni na tu nepokretnost, naročito kod kupovine stana u izgradnji.  Situacija u pogledu pravne sigurnosti kupo-prodaje kuća i stanova, te stanova u izgradnji se donekle poboljšala, ali to nikako nije razlog za smanjenje opreznosti.

Kako  kupcima, prodavcima tako i investitorima u nepokretnosti u Srbiji, advokati Beograd – iz Advokatske kancelarije Vladisavljević redovno savetuju da na pametan način zaštite svoja prava tokom zaključivanja transakcije i smanjite nepotrebne rizike, kako bi cela procedura protekla bez iznenađenja i sigurno za obe strane.

Od brojnih problema koji se mogu javiti prilikom pribavljanja objekata, u nastavku navodimo jedan primer iz prakse:

         Ubrzo nakon što su se Zoran i Katarina uselili u sveže kupljeni stan, saznali su da će se tik uz njihove prozore izgraditi velika zgrada, što će im u većem delu stana zakloniti normalnu dnevnu svetlost, kao i lep pogled koji su imali. Budući da im je vrlo važna dnevna svetlost u stanu, a takođe vole i pogled iz stana kakav je prvobitno bio, a da sada nakon nove gradnje većinu vremena gledaju u zid koji se našao ispred njihovih prozora – oni su potpuno razočarani svojom investicijom i aktivno razmišljaju kako da se što pre odsele. 

      Zbog brojnih sličnih situacija, najbolja preporuka je da blagovremeno zatražite pravni savet stručnjaka. Pre kupovine kuće ili stana dobro proverite da li u blizini kuće/zgrade postoje planovi za igradnju drugih objekata, saobraćajnica ili igrališta i da  po potrebi za to konsultujete stručnjaka, kako bi izbegli iznenađenja nakon useljenja.
Proverite planove za izgradnju u susedstvu pre kupovine.U tome Vam naš tim može pomoći.

Provera dokumentacije nekretnine i planova za izgradnju u susedstvu.

Provera dokumentacije i planova za igradnju u susedstvu, smanjiće mogućnost nastanka kasnijeg spora – Advokatska kancelarija

Provera dokumentacije nekretnine

Česti su slučajevi ozbiljne manjkavosti postojeće dokumentacije ili čak i nepostojanja dokumentacije za nekretninu. Problem mogu da stvore nedostaci i greške kod overnih brojeva nepokretnosti. Pa tako su česta razlikovanja overnih brojeva na kopijama i originalima starijih dokumenata o kupoprodaji ili poklonu. Mnoga ostavinska rešenja takođe sadrže greške i propuste. Dešavalo se da naši advokati uoče da stan ima različito naveden broj stana u ugovoru, a savim drugi broj u ostalim evidencijama ili je na terenu drugačije obeležen. Pojavljivali su se slučajevi falsifikovanih dokumenata za objekat. Sve to zahteva detaljnu proveru advokata, koji će Vam unapred skrenuti pažnju na kritične momente. Kada se navedene okolnosti  ne uoče na vreme – pre nego što se uđe u proceduru – kasnije to može stvoriti brojne probleme koje je teško otkloniti. Neki od tih problema se mogu ogledati u nemogućnosti upisa novog vlasnika u katastar nepokrenosti ili druge evidencije, blokiranje daljeg prenosa, opasnost od tužbi pravih vlasnika ili drugih lica koja imaju pretenzije na taj objekat ili zemljište itd.

Obzirom da nabavka nekretnine uvek predstavlja veliki zalogaj za pojedinca i za porodicu, naši advokati redovno savetuju klijente da je važno da se izrada ugovora i svaki korak u procesu kupoprodaje nepokretne imovine temeljno isplanira i dvostruko proveri.

Advokat za nekretnine Beograd

Izrada kvalitetanog kupoprodajnog ugovora i druge prateće provere – majbolji put za sigurnu kupovinu – Advokat Vladisavljević

Kompletiranje dokumentacije - pribavljanje listova i izvoda itd.

Kompletiranje delimične dokumentacije koja je potrebna za prodaju stana, ili za dobijanje građevisnke dozvole ili oslobođenje od poreza pri kupovini stana može predstavljati znatan utrošak vremena i strpljenja, a nekad se nedostajuća dokumentacija i vrlo teško obezbedjuje. Tada se obraćanjem advokatu koji redovno radi na prikupljanju i obezbedjivanju dokumentacije za nekretnine može ostvariti značajna ušteta vremena, a i novca.

Cena advokata za kupovinu stana

Cena advokata za kupovinu stana ili druge nekretnine, je pitanje koje se često postavlja, a pod čime stranke najčešće podrazumevaju koliko iznosi nagrada advokatu za izradu neophodnog ugovora za kupovinu stana, te za proveru dokumentacije i druge prateće radnje i pravne savete. Sve cene koje advokati primenjuju – obuhvaćene su važećom advokatskom tarifom –  koju su dužni da primenjuju svi advokati u Beogradu i Srbiji.

Propisano da nagrada advokatu može biti procentualno određena od vrednosti predmetnog pravnog posla ili će nagrada biti određena u fisknom iznosu prema tarifi, a prema visini cene prometovane nekretnine. To u praksi znači da će se npr. pri kupovini stana najčešće izdvojiti od 150 do 300 evra za izradu ugovora, s time da za nekretnine (definicija) veće vrednosti i nagrada advokatu je veća, dok se za klijente lošijeg  materijalnog stanja može  odobriti popust u odnosu na punu cenu, u skladu sa važećom advokatskom tarifom Srbije.

Ugovor o kupoporaji nepokretnosti

Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti je vrlo složen i formalan ugovor. Da bi bio kvalitetno sastavljen potrebno je dobro poznavanje više zakona, počev od Zakona o prometu nepokretnosti, Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o osnovama svojinsko pravnih odnosa, do poreskih zakona o porezima na imovinu i zakona o porezu da dodatu vrednost, a potrebno je čak poznavati i neke odredbe zakona koji uređuju oblast javnih knjiga, državnog premera i katastra, deviznog poslovanja. Sve te zakone i odredbe teško da može kvalitetno poznavati lice koje nema pravne kvalifikacije, te značajnije iskustvo za oblast nekretnina, zato je uvek i preporuka konsultovati stručna lica i Advokatske kancelarije koje se bave pitanjima u vezi sa prometom nepokretnosti.

Advokat za nepokretnosti

Advokatska kancelarija Vladisavljević – pruža konsultacije u vezi svih pitanja u vezi sa prometom nepokretnosti

Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti mora biti u pismenoj formi i mora biti overen. Sastavlja ga stranka lično ili advokat. Ugovor o kupoprodaji se obavezno overava kod notara da bi imao punovažnost. Notar proverava sadržinu ugovora i vrši njegovu solemnizaciju. Međutim iako notar proverava sadržinu kupoprodajnog ugovora, nije nemoguće da kada je stranka  sama sastavila ugovor koji je predala notaru na overu, da je taj ugovor nepravilan, tj.da ne odgovara ciljevima koje je stranka želela ili da prateća dokumentacija nije odgovarajuća. Takvi propusti su karakteristični za situacije kad stranke same sastavljaju ugovor na osnovu obrazaca nekih drugih ugovora o prodaji nekretnine. Pa tako iz manjka iskustva nastanu propusti – ne unesu se važne odredbe u ugovor koje bi za tu specifičnu situaciju bile potrebne, a koje bi regulisale oređena prava i obaveze. Sve to kasnije može izazvati sporove i znatne troškove. Ako se nakon kupovine ili prodaje pojavi sporni odnos, ugovor o kupoprodaji ima dokaznu vrednost,  ali samo ako sadrži sve zakonom propisane OBAVEZNE elemente i ako je overen.

Prilikom sklapanja samog ugovora o kupoprodaji stana, kuće, poslovnog prostora ili zemljišta, mora se voditi računa da budu ispunjeni svi uslovi forme tako i sadržine. Forma kao što smo ranije naveli mora biti pismena, a ugovor mora biti solemnizovan kako bi imao pravnu važnost.  Najvažniji i obavezni sadržinski delovi ugovora su cena i tačno određivanje predmeta ugovora. Podjednako je važno određivanje ugovornih strana – ko je kupac i prodavac, te podaci kojima se može potvrditi njihov identitet. Cena mora biti određena ili odrediva, a nekretnina koja je predmet ugovora mora biti tačno određena. Cena može biti ugovorena u evrima ili dinarima.

Ono što naši advokati često napomenu strankama je da prema odredbama zakona  o sprečavanju pranja novca i fanasiranja terorizma postoji predviđena procedura za transakcije novca u iznosima većim od petnaest hiljada evra. Pa je tako dozvoljeno na ruke primiti samo manji iznos od toga, a iznose koji prelaze tu cifru neophodno je prebaciti preko računa kupca na račun prodavca nekretnine, da bi se izbegao prekršaj. Svakako, najbolji i najbezbedniji vid prenosa novca je preko transakcije u banci, sa računa na račun.

 

Isplata novca za objekat prilikom kupovine

Prilikom prodaje nekretnine, naš advokat Beogradtakođe naglašava da je potrebno obratiti pažnju i na eventualno postojanje zakonskog prava preče kupovine, za susedne vlasnike, što je recimo slučaj kod poljoprivrednog zemljišta. Kada se ne ispoštuje procedura i ne ponudi se prvo imaocu prava preče kupovine  (najčešće prvom susedu ili suvlasniku koji ima najveći udeo) on može tražiti poništenje pravnog posla.

Važno je reći da je za punovažnost obavljenog prometa i sklopljenog ugovora bitno da je zaključen bez pritiska i prisile, dakle dobrovoljno. U suprotnom, to je razlog za kasnije poništavanje ugovora o prodaji.

Prodaja neuknjižene nekretnine

Prodaja neuknjižene nekretnine je jedno duže vreme u Srbiji bila nemoguća misija, tj. takav promet je bio indirektno onemogućen od strane nadležnih organa. Međutim sada to više nije nemoguće, bar ne za sve nekretnine. Uz ispunjavanje određene procedure i uslova te uz podršku stručnjaka moguće je izvršiti prenos pojedinih nekretninina koje nisu uknjižene.

Čest je slučaj da lica žele da prometuju objekat koji nije uknjižen ili je u legalizaciji i to su situacije kada bi najbolje bilo da se konsultuje advokat koji bi pružio stručni savet i po potrebi  zastupao u svim potrebnim procedurama i formiranju potrebne dokumentacije.

Zastupanje pred katastrom

Kada imate problem bilo koje vrste u Katastru koji je u vezi sa Vaše nepokretnosti ili je došlo do zastoja u uknjiženju Vašeg prava svojine, hipoteke ili njenog brisanja ili unosa druge promene podataka, naš advokat za nekretnine će Vas zastupati u cilju  efikasnog i ekonomičnog rešavanja problema. Koristeći svoje iskustvo u oblasti nekretnina, advokat će Vam dati koristan savet kako da se prevaziđe formalno-pravni problem koji stopira Vašu transakciju, poslovanje ili koji prosto ometa neometano uživanje Vaših prava.

Pribavljanje građevinskih i upotrebnih dozvola

Izgradnja objekata nikada nije predstavljala lak zadatak, a ono što je taj zadatak dodatno usložilo je propisivanje obavez ispunavanja velikog broja uslova i pribavljanje značajnog broja papira i dobijanje raznih dozvola pre izgradnje. Pri izgradnji na samom početku se obično podnosi zahtev za lokacijsku dozvolu, koji se za objekte do 800m² površine predaje u opštini na kojoj se nalazi građevinska parcela, dok se za veće objekte zahtev se predaje pri Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove. U oba slučaje je potrebno obezbediti značajnu dokumentaciju. Bilo da tek počinjete i potrebna vam je lokacijska dozvola i građevinska dozvola li vam je potrebna upotrebna dozvola, iskusni advokati mogu biti od pomoći da ceo posao protekne lakše.

Provera solidnosti investitora

Pre same kupovine na nekretnine, naročito one koja je još u fazi izgradnje, od ključne važnosti je provera rizika povezanih sa samim investitorom. Vaćnost ove provere najbolje shvataju oni koji su se našli sa neisporučenim stanovima, i investitorom koji je otišao pod stečaj.

Zato kupac pre kupovine mora znati sledeće:

– da li je investitor ima neuspešnu građevinsku  istoriju?

– kakvo je finansijsko stanje investitora?

– da li su mu u skorijem periodu izvrštelji plenili imovinu zbog neizvršenja obaveza?

– da li se protiv investitora vode sudski i drugi postupci?

 

Sve ovo i brojna druga pitanja u vezi sa sigurnom kupovinom najbolje mogu proveriti stručnjaci u oblasti, advokati specijalizovani za nekretnine.

Za naručivanje advokatske pravne provere investitora pišite na naš email:

info@advokatiubeogradu.rs

Advokat za stambeno pravo

Advokat za stambeno pravo je pojam koji se često traži kada lica naiđu na problem u vezi sa stambenim pravom. Nekretnine i stambeno pravo su usko vezani i to jedna neodvojiva celina koja se bavi objektima i pravima u vezi njih. Naši advokati za stambeno pravo pomoći će Vam u svim pitanjima vezanim sa zakonom o stambenim odnosima, sa oblašću stanarskog prava i problemima koji se javljaju u vezi sa stanarskim pravom, pitanjima kako izbaciti podstanara itd. Pitanje kako izabrati advokata za stambeno pravo je vrlo takođe vrlo značajno. Smatramo da za odgovor na to pitanje najvažnije utvrditi da li advokat ima iskustva u toj oblasti. Naši advokati temeljno obrađuju oblast stambenog prava. Kada im izložite svoj problem, on će biti postupno i svestrano ispitan, a Vama će biti ponuđene opcije za njegovo prevazilaženje.

 

Da li mi je potrebna stručna pomoć advokata

Kako se iz svega navedenog može zaključiti izrada ugovora, kao i sama kupoprodaja i promet nekretnina su izazovan i složen posao, koji može doneti velike uspehe, ali i padove kad se vodi nestručno i bez stručne pomoći advokata. Ugovor o kupoprodaji je kompleksan i zahtevan pravni dokument, te zato treba biti izuzetno oprezan prilikom njegovog sastavljanja. Stručna izrada ugovora o kuporodaji i kvalitetni pravni saveti su relativno mala cena za vrednost koja se dobija – naravno ako se blagovremeno zatraže. Kao što korist može biti velika, velike su i moguće štete ako se ugovor nestručno sastavi, a potrebna dokumentacija valjano ne proveri. Sve ovo naročito dolazi do izražaja kod planiranja izgradnje objekta, pribavljanja raznih saglasnosti i dozvola itd. Zato je naša preporuka da uvek konsultujete struku – advokata,  pre ulaska u nov posao i transakciju.

Ako i Vi ove godine planirate investiranje u nepokretnost ili njome na drugi način raspolažete, ako učestvujete zajedničkoj izgradnji  ili planirate sami da  gradite nekretninu, imaćete puno pravnih pitanja koja je potrebno rešiti – slobodno nas pozovite, a naš odličan advokat za nekretnine će se potruditi da Vam pruži sve odgovore.

Pišite nam na e-mail: info@advokatiubeogradu.rs

ili pozovite na telefon:  0643809525

Kupovina prvog stana i povraćaj poreza

Porez na prenos apsolutnih prava

Prvi stan - poresko oslobođenje/povraćaj

Kod kupovine svog prvog stana jedno najčešćih pitanja koje nam klijenti postavljaju jeste – da li imam pravo na poresko oslobođenje?

 U nastavku ćemo pokušati da Vam odgovorimo na ovo pitanje.

Prilikom kupovine stana – pri samom prenosu nastaje obaveza plaćanja poreza za prenos apsolutnih prava i taj porez iznosi 2.5% od vrednosti nekretnine (u nekim slučajevima postoji obaveza plaćanja PDV-a).

Pravo na oslobođenje poreza na prenos apsolutnih prava prema Zakonu o porezima na imovinu ima: kupac svog prvog stana ili porodične stambene kuće i to na prenos prava svojine na površini do 40 m2 za sebe, a za članove zajedničkog porodičnog domaćinstva još po 15 m2 po članu domaćinstva. Dodatni uslovi koji su predviđeni su da  je:

1) kupac prvog stana punoletni državljanin Republike Srbije, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije;

2) kupac prvog stana od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji na osnovu koga kupac stiče prvi stan, nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike Srbije.

Poreska obaveza za prenos apsolutnih prava od 2.5% neće postojati u slučaju kada postoji obaveza plaća PDV-a, a ova dva poreza se međusobno isključuju.

Povraćaj PDV Poreza kod kupovine prvog stana

Obaveza plaćanja i refundacija PDV-a kod kupovine prvog stana (ili porodične kuće)

Kada se odlučite za kupovinu stana u izgradnji direktno od investitora – pri samom prenosu dolazi do nastanka obaveze plaćanja PDV-a (poreza na dodatu vrednost). Poreska stopa PDV-a  iznosi 10% od vrednosti nekretnine. Ako se radi o kupovini Vašeg prvog stana predviđena je poreska olakšica. Tada možete ostvariti pravo na povrat PDV-a za prvi stan – odnosno  povrat dela poreza koji je inicijalno plaćen kroz cenu stana.

Refundacija je je moguća ako je investitor-prodavac u sistemu PDV.

Refundaciju može ostvariti državljanjin Srbije, sa prebivalištem u Srbiji – ako je punoletan.

Uslovi za refundaciju PDV-a su dakle slični kao i kod oslobadjanja od poreza na prenos aposlolutnih prava za kupca prvog stana, a obuhvataju obavezu: 

1) da kupac od 1. jula 2006. godine do kupovine prvog stana u svojoj svojini nije imao nije imao stan na teritoriji Srbije

2) da je kupac u potpunosti isplatio na račun prodavca ugovorenu cenu sa uračunatim PDV-om.

Refundaciju se može ostvariti za površinu stana do 40 m2, kao i za članove porodičnog domaćinstva do 15 m2 (ako  nisu imali stan u svojini ili susvojini). Za preostali deo stana preko navedene površine neće biti moguća refundacija. 

Bitan uslov koji iz navedenog proizilazi da članovi domaćinstva koji apliciraju za refundaciju žive zajedno na istoj adresi u momentu overe ugovora – momentu zaključenja.

 Na primeru to će izgledati ovako:  ako se pribavlja prvi stan od 75m2, kupac će za sebe ostvariti pravo na refundaciju od 40m2, a za svoju suprugu sa kojom živi u zajedničkom domaćinstvu još 15m2, iz čega proizilazi da će moći da ostvari povraćaj PDV za površinu do 55m2, a za preostalih 20m2 ne. U slučaju da njih dvoje imaju dete koje živi sa njima, za njega bi mogli da ostvare refundaciju za još 15 kvadrata – ukupna refundacija za 70m2.

Jednom iskorišćeno pravo na refundaciju PDV-a, više se ne može koristiti pri kasnijojkupovine nove nekretnine od  strane bilo kog člana porodičnog domaćinstva koji je prvobitno obuhvaćen prilikom ostvarivanja prava refundaciju.

Obveznik plaćanja poreza takođe biće dužan da prilikom podnošenja zahteva za refundaciju da ispuni sve navede uslove i priloži sve neophodne dokaze kao i izjavu kupca da kupuje prvi stan za sebe / i članove svoga domaćinstva. 

Uz zahtev RFN obrazac, nadležnoj filijali poreske uprave prema mestu nepokretnostu dostavlja se i sledeća dokumentacija:

 1. Notarski overene izjave kupca da kupuje prvi stan na obrazacu IKPS PDV.
 2. Kupoprodajni ugovor u originalu ili overenoj kopiji.
 3. Fotokopija rešenja odobrenja za izgradnju objekta – građevinske dozvole ili rešenja o ozakonjenju ili ugovor o zajedničkoj izgradnji.
 4. Konačni račun prodavca u kom je obračunat PDV u originalu ili overenoj kopiji.
 5. Dokaz o isplati ugovorene cene u celosti na račun prodavca sa obračunatim PDV-om– ako je prodavac pravno lice – izvod iz banke prodavca overen pečatom banke
 6. Fotokopija kartice tekućeg računa kupca.
 7. Potvrda prodavca da je ugovorena cena stana isplaćena potpuno
 8. Uverenje o državljanstvu
 9. Izvodi iz matične knjige rođenih
 10. Izvod iz matične knjige venčanih za supružnika
 11. Očitane lične karte
 12. Uverenje o kretanju prebivališta od 01.07.2016.godine – izdaje MUP 
 13. Uverenje da kupac ne poseduje nekretninu od 01.jula.2016.godine prema mestu prebivališta u MUPu
________________________

Pravo preče kupovine

Pravo preče kupovine stvari/ nepokretnosti ili svojinskog udela u istoj – predstavlja pravni institut koji je predviđen zakonom u cilju zaštite suvlasnika i susednih vlasnika nepokretnosti. Iz tog prava proizilazi obaveza vlasnika da prilikom prodaje obavesti susede i suvlasnike – nosioce tog prava – o nameravanoj prodaji, odnosno obaveza da prvo njih ponudi. Pa tek ako svi nosioci prava preče kupovine odbiju ponudu, stvar se može prodati bilo kom drugom licu, ali ne po nižoj ceni.

Suvlasništvo (a sa tim i pravo preče kupovine) u praksi advokata se često se može sresti pri razvodu braka, ako se supružnici ne odluče za drugi model podele imovine.

Zakonsko pravo preče kupovine i njegovo kršenje se u praksi najčešće sreće kod poljoprivrednog zemljišta (prodavac je dužan prvo da ponudi suseda sa kojim se graniči najvećom dužinom, a potom po redu one manje), kao i kod suvlasništva više lica na istoj nepokretnosti (prodavac je dužan da ponudi prvo suvlasnika sa najvećim udelom, pa ako on ne prihvati, onda da ponudi redom suvlasnike sa manjim udelom. 

Pravo preče kupovine, može se i ugovoriti saglasnošću volja stranaka. Njegovo trajanje je ograničeno trajanjem ugovora, odnosno rokom na koji je predviđeno, dok trajanje zakonskog prava preče kupovine nije vremenski ograničeno.

Ako se pravo preče kupovine prekrši, imalac prava je ovlašćen da podnese tužbu sudu za poništaj pravnog posla kojim je izvršen prenos i to u roku od 30 dana od zaključenja pravnog posla.

Prodaja stana iz inostranstva

U današnje vreme smanjene mobilnosti ljudi usled epidemije i raznih formalnih i neformalnih prepreka za nesmetano putovanje, često nas kontaktiraju iseljenici iz Srbije koji žele da prodaju svoju nepokretnost. Oni obično već imaju kupca koji im se javio ili žele stan/kuću da poklone rođaku, ali ne mogu da doputuju u Srbiju kako bi obavili formalnosti u pogledu overe ugovora i drugo.

Pitanje koje nam klijenti često postavljaju je – da li je moguće prodati stan iz inostanstva bez dolaska u Srbiju – Beograd ili neki drugi grad Srbije? Odgovor glasi: u većini situacija nije neophodno da budete fizički prisutni kako bi završili formalnosti u pogledu prenosa svojine na stanu ili drugom objektu ili zemljištu.

Dovoljno je da nam pošaljete advokatsko punomoćje overeno u najbližem diplomatskom predstavništvu Srbije. Na osnovu punomoćja naši advokati će biti u mogućnosti da Vas zastupaju prilikom overe ugovora kod notara, zatim da Vas zastupaju u katastru nepookretnosti i poreskoj upravi, kao i u svim drugim organima, a pritom će profesionalno i stučno proveriti i izraditi sve potrebne dokumente i procedure sprovesti do kraja u kratkom roku.

Za sve Vaše nedoumice oko prodaje Vašeg stana/kuće u Srbiji, pošaljite nam e-mail na adresu:

      info@advokatiubeogradu.rs

Odgovor možete očekivati u roku od najviše 24 časa.

Da li stranci mogu kupovati nekretnine i zemlju u Srbiji?

Pored velikog iseljavanja građana Srbije za inostranstvo, Srbija zadnjih godina ima veliki influks stranaca – doseljenika koji žele da investiraju u nekretnine u Srbiji, bilo lično ili preko svojih kompanija.

S tim u vezi i ove godine 2024., stiže nam veliki broj upita, „da li stranci mogu da kupuju nepokretnosti u Srbiji“.

Odgovor je da za kupovinu nepokretnosti koju vrše stranci postoje različita ograničenja (poput reciprociteta, i ograničenja za poslove „među živima“ od „mortis causa poslova) te je pre planiranje kupovine preporuka konsultovati advokata koji će obaviti detaljnu proveru.

Država Srbija uslovljava pravo kupovine nekretnina za strance, načelom reciprociteta sa matičnom državom odakle stranac dolazi.

Zato treba proveriti i spisak zemalja sa kojima Srbija ima reciprocitet/ uzajamnost.

Sa druge strane pravna lica u Srbiji, a čiji su vlasnici stranci, mogu kupovati nekretine u Srbiji.

 

Ulaganje u nekretnine

Ulaganje u nepokretnosti u Beogradu

Ulaganje u nekretnine U Srbiji je jedna od najboljih strategija koja vam omogućava da u vremenu galopirajuće inflacije bezbedno uložite svoj novac, i da pritom ostvarite i značajan prinos kapitala.

Cene nekretnina se ne menjaju tako brzo i nepredvidivo kao u slučaju druge robe, a njihova vrednost ostaje u dobroj meri očuvana čak i pored raznih šokova u ekonomiji. Međutim, to ne znači da je ova vrsta ulaganja bez rizika. Da bi investicija donela očekivani profit, morate prvo znati u šta vredi ulagati i kako to efikasno učiniti, a zatim i kako izbeći pravne rizike, usled kojih čitav poduhvat ulaganja može da propadne. Saveti pravnog stručnjaka-advokata u ovoj oblasti često su nezamenljivi.

Koji su oblici ulaganja u nekretnine i koji je najisplativiji?
Ulaganje u nekretnine najčešće se preduzima radi izdavanja prostora u zakup: bilo kratkoročni ili dugoročni, ili radi preprodaje nepokretnosti koja je nabavljena ispod trišne cene.

Prva opcija možda trenutno donosi veće prinose, ali zahteva i veće angažovanje i troškove vlasnika, dok je ulaganje u nekretnine za dugoročni zakup jedna od strategija koja možda donosi malo manju stopu prinosa, ali njime investitor sebi obezbeđuje stalni pasivni prihod, koji često može biti jednak, ili čak i veći od rate kredita od kojom je ta nepokretnost kupljena. Pravni rizici koji se tu javljaju su problemi sa stanarima koji ne plaćaju zakup, ne žele da napuste prostor, ili načine drugu štetu vlasniku stana.

Treća varijanta za ulaganje u nekretnine je preprodaja stanova i poslovnih prostora, koji se obično kupe po nižoj ceni, jer obično zahtevaju renoviranje, ili je njihovim prodavcima hitno, pa se potom preprodaju po 20-30 % višoj ceni. Međutim, kod ove vrste ulaganja posebno može biti problematično ako se previdi neki pravni problem sa stanom, zbog kojeg je kasnija preprodaja stopirana, a zbog toga investitoru sredstva ostaju blokirana u nekretnini koju ne može da proda.

Gotovo svi navedeni rizici se uz dozu opreza i znanja, kao i uz stručnu podršku advokata mogu minimizirati ili potpuno isključiti.

Advokat će proveriti prateću dokmentaciju nepokretnosti, izvršiti proveru investitora, zatim izvršiti pisanje ili proveru i korekciju predugovora i ugovora, pregovarati sa investitorom/prodavcem ili kupcem o izmeni ponuđenih uslova, te preduzeti sve druge potrebne radnje, i sastaviti druge potrebne dokumente kojima će u najvećoj mogućoj meri zaštiti Vaš ugovorni interes od redovnih i vanrednih rizika.

Za sva pitanja,  zakazivanje konsultacije,  i naručivanje naših usluga,  pišite nam na e-mail:
info@advokatiubeogradu.rs

ili pozovite na telefon: 
0643809525

Advokatska kancelarija Vladisavljević – Law Office – Advokat Beograd

Advokati Beograd, advokat Palilula, Zakon – Advokati Srbija, Advokatski pripravnik, Advokat Stari Grad, Advokati u Beogradu, advokat za nekretnine, Advokatska kancelarija Beograd.