Advokat za ugovorno pravo

Advokati za ugovore Beograd

Ugovori regulišu prava i obaveze strana koje ulaze u poslovni odnos ili transakciju. Strane u ugovoru pored svog vremena u ugovore ulažu značajna sredstva, imovinu i novac. Od izuzetne je važnosti da ugovor odslikava pravu prirodu sporazuma stranaka i to na jasan i pravno-obavezujući način. Zato je ključno da advokat za ugovore i ugovorno pravo koji sačinjava nacrt ugovora ili ocenjuje konačni ugovor, doprinese u tome da se izbegnu svi eventualni budući nesporazumi i sporovi oko tumačenja ugovornih odredbi.

Advokati za ugovore i ugovorno pravo

 

Advokatska kancelarija Vladisavljević zastupa i fizička i pravna lica prilikom sačinjavanja nacrta ugovora, procene ugovora, interpretiranja ugovornih odredbi i ugovornih sporova. Pošto je najbolji lek za izbegavanje ugovornih sporova i parničenja preventivna procena ugovora i sačinjavanje nacrta ugovora od strane advokata, našu advokatsku kancelariju najčešće pozivaju radi stručnog i sigurnog sastavljanja ugovora i drugih akata, interpretacije ugovora, pokretanja sudskog razrešenja ugovornih sporova i realizacije ugovornih prava klijenta. Neki od najčešćih vrsta ugovora u vezi kojih asistiramo prilikom sastavljanja uključuju:

 • Predugovor
 • Ugovor o radu
 • Kupo-prodajni ugovor
 • Ugovor o partnerstvu
 • Operativni ugovori
 • Konsultatnski ugovor
 • Uslužni ugovor
 • Podizvođački ugovor
 • Okvirni ugovor
 • Ugovor o poverljivosti
 • Klauzula o zabrani konkurencije
 • Ugovor o zakupu
 • Ugovor o lizingu
 • Ugovor o zakupu i prodaji opreme
 • Ugovori sa akcionarima
 • Ugovor o kupovini / prodaji privrednog društva
 • Ugovor o ručnoj proizvodnji
 • Ugovor o licenci
 • Ugovor o franšizi
 • Ugovor o kreditu
 • Menica
 • Ugovor o kupovini akcija
 • Softverski ugovor
 • IT ugovori
 • Tehnoološki sporazum
 • Ugovor o Web lokaciji
 • Sigurnosni sporazumi
 • Garancijski ugovor
 • Ugovor o odšteti
 • Ugovor o nagodbi
 • Distributerski ugovor
 • Ugovor o komisionoj prodaji
 • Osnivački ugovori za pivredna društva
 • Ortački ugovor
 • Ugovor o zajmu
 • Građevinski ugovori

Pojedinci i privredna društva svakodnevno sklapaju ugovore od kojih mnogi nisu pravilno dokumentovani ili čak nisu ni u pisanoj formi, a neretko se ljudi nerazumno oslanjaju samo na rukovanje ili na usmenom sporazumu koji najčešće ne pružaju nikakvu pravnu zaštitu. Čak i kada stranke samostalno sačine pisani ugovor, dešava se da porpuste da unesu sve bitne elemente koji bi pružili adekvatnu pravnu zaštitu i koji bi otklonili sve moguće izvore nastanka kanijeg spora.

Pravilno sastavljanje ugovora može da bude vrlo delikatno i ako ugovor ne bude pravilno sastavljen ili sadrži neodređene norme, to može rezultirati velikom odgovornošću. To naročito postaje važno kod vrlo vrednih ugovora koji se tiču ulaganja u nekretnine. Domaće zakonodavstvo zahteva određene obavezne elemente za pojedine ugovore koje lica koja nisu advokati mogu lako prevideti, a naročito ako se služe tipskim ugovorima koje samostalno popunjavaju.

Kvalitetno sačinjen ugovor od strane advokata, smanjiće mogućnost nastanka nesporazuma i sporova, a sa druge strane omogućiće maksimalnu korist za stranku.

Pregovaranje i sačinjavanje ugovora je ključni deo svakoog poslovanja, a čemu mnogi vlasnici i menadžeri posvećuju nedovoljno pažnje. Kako se Vaše poslovne operacije sastoje od prodaja dobara ili usluga, sposobnost da se se pruži usluga ili isporuči dobro na legalan način i istovremeno profitabilno za Vašu organizaciju, a na način koji ograničava Vašu odgovornost, kreiranje kvalitetnih ugovora vrlo bitan faktor u tome, koji štiti interese Vašeg biznisa.

Contract Lawyers in Serbia Belgrade

Advokati u Beogradu, advokat za ugovorno pravo.

Asistiramo u pogledu širokog spektra ugovora u vezi sa osnivanjem biznisa, kao što su partnerstva, ugovori sa akcionarima, a takođe smo stručni za tematiku ugovora o upravljanju tehnlogijama, proizvodnju i distribuciju, a značajan akcenat stavljamo na IT-ugovore.

U današnje internet doba, nema manjka formulara i tipskih ugovora koji se mogu naći na svakom ćošku, koje koriste lica koja žele da smanje neophodno vreme i novčane izdatke pa samostalno sačinjavaju ugovore putem popunjavanja i preoblikovanja tih formi. Nažalost, ne postoji jedan formular koji može da pokrije sva neophodna rešenja, isprati složene odnose strana i istančane potrebe svakog pojedinačnog biznisa i svake transakcije i da predupredi moguće izvore kasnijeg sporenja. U krajnjem ishodu, uštede koje se na takav način ostvare su minijaturne u odnosu na štete i gubitke koji mogu nastati zbog loše koncipiranog ugovora, kojim nisu anticipirani rizici i potencijalne odgovornosti.

Kao Vaš advokat za ugovore, naš posao je da postavimo prava pitanja i saznamo dovoljno o vašem biznisu kako uopšteno, tako i o pojedinostima koje su bitne za sastavljanje ugovora, kojim ćemo regulisati sva kritična pitanja.

 

Međunarodni ugovori

Sačinjavanje ugovora koji bi jasno i delotvorno štitio Vaše interese postaje još složenije ako obavljate biznis na međunarodnom nivou. Pored uobičajenih razmtranja mogućih zamki prilikom sačinjavanja bilo kog domaćeg ugovora, ovde će se pojaviti čitav novi niz pitanja koja je potrebno regulisati. Najčešća pitanja uključuju određivanje nadležnog prava za izvršenje ugovora i ugovaranje nadležnog suda ili arbirtraže za eventualne sporove, pitanja u vezi međunarodnog prevoza, osiguravanje saglasnosti sa lokalnim propisima i obezbeđivanje sigurnih načina naplate i ispunjenja ugovornih obaveza.

Naše prekogranično iskustvo nam omogogućava da precizno ocenimo potrebe kompanije koja obavlja međunarodne poslove i da pripremimo ugovor koji uređuje i obuhvata sve aspkete sporazuma i sva eventalna sporna pitanja koja mogu da se pojave bilo u zemlji, u inostranstvu ili tokom prevoza.

 

Kontaktirajte iskusnog advokata za ugovore

 

Kada Vam ponude zaključivanje nekog pripremljenog ugovora, bilo da je to partner ili drugi prodavac, potreban Vam je iskusan advokat za ugovore koji bi razmotrio i procenio ugovor pre nego što ga potpišete, bilo da sami sastavljate nacrt ugovora, mi Vam možemo pomoći. Ne rizkujte previd nekog važnog elementa, što bi kasnije moglo da ima značajan negativan uticaj na Vaš biznis: kontaktirajte advokata za ugovore i ugovorno pravo sa značajnim iskustvo u sastavljanju, proceni i revidiranju ugovora i tako učinite da Vaši poslovni odnosi rade u Vašu korist.

Pozovite nas za zakazivanje termina za konsultacije kada bismo saznali više o Vašem biznisu i razradili načine kako da što bolje osiguramo i zaštitimo Vaša prava i interese.

tel. +381 64 380 95 25

 i kontaktirajete nas na mail info@advokatiubeogradu.rs

_____________

Advokatska kancelarija Vladisavljević – Law Office 

Advokat Beograd – Vladisavljević

27 marta 3, 11120,Beograd, Srbija

__________________

 

Advokat Srbija, advokat Palilula, advokat čukarica, advokat Novi Beograd, advokat Vračar, advokat Savski Venac, Contract Lawyer, contract Law Firm Serbia.