Advokat Beograd

Ustav Republike Srbije

Šta je to Ustav?

 

Ustav Republike Srbije je najviši pravni akt i pravni propis u državi Srbiji. Ustav dosnosi Narodna skupština, a potvrđuju ga građani na referendumu. Trenutno važeći Ustav je stupio na snagu 2006. godine, a izmenjen je 2022. godine.

Ustav je od suštinske važnosti za funkcionisanje države jer uređuje državni poredak , te glavna pitanja organizovanja države i državnih vlasti, odnosa državnih vlasti i državnih organa međusobno i prema drugim državama, obavezu poštovanja ustava i zakona, te odnosa države prava građanima i osnovna ljudska prava.

Na Ustavu se zasniva celokupni pravni sistem države. Na osnovu njega se donose svi drugi zakoni i pravni propisi u državi, koji su niže pravne snage, te oni ne smeju biti u suprotnosti sa Ustavom. Zakone koji nisu u skladu sa Ustavom, ustavni sud može da proglasi za neustavne.

Osim obavezujećeg dela, Ustavi često sadrže i preambulu koja je njegov neobavezujući deo. U njoj se obično navode državni ciljevi ili motivi za donošenje Ustava.  

Kako se menja Ustav?

Ustavi se retko menjaju, a za njihovu promenu potrebne su posebne procedure, prvo u parlametnu, a od zavisnosti od toga koji deo Ustava se menja i potvrda na referendumu.

Poslednja izmena Ustava Srbije koja je potvrđena na referendumu 16. januara 2022. godine uvela je novine u oblasti pravosuđa. Pa tako prema novim izmenama će sudije na probni mandat birati Visoki savet sudstva, a ne skupština kao do sada, a novost je i da će savet činiti i 4 istaknuta pravnika, pored predsednika Vrhovnog kasacionog suda i šestoro sudija. Kako se u delu stručne javnosti komentariše, nove izmene treba da smanje utiacaj politike na pravosuđe.

Koja sve pitanja uređuje Ustav Srbije?

  • Načela Ustava (o uređenju države, suverenosti, podeli vlasti i vladavini prava, o državnim simbolima, jeziku, pismu, zaštiti državljana i nacionalnih manjina itd.)
  • Ljudska i manjiska prava i slobode (neposredna primena i zaštita priznatih prava, navođenje konkretnih prava i sloboda: na život i slobodu, dostojanstvo, na pravično suđenje, posebna pravila u slučaju pritvora, posebna zaštita porodice, pravo na nasleđivanje, na zdravu životnu sredinu itd.)
  • Ekonomsko uređenje i javne finansije (o ekonomskom uređenju države i tržišnoj privredi, slobodi preduzetništva i oblicima svojine, te o javnim finansijama, budzetu i Narodnoj banci)
  • Nadležnost Republike Srbije (šta sve uređuje i obezbeđuje država)
  • Uređenje vlasti i najvažnijih državnih organa (Naroda skupština, Predsednik, Vlada; Državna uprava, Vojska; Sudovi, Javna tužilaštva)
  • Ustavn sud (nadležnosti, ocena ustavnosti i ustavna žalba)
  • Teritorijalno uređenje (Pokrajinske autonomije i lokalna samouprava, njihova nadležnost i nadzor)
  • Ustavnost i zakonitost (hijerarhija opštih pravnih akata – domaćih i stranih; Ratno i vanredno stanje)
  • Način izmene ustava i završne odredbe
_________

Na koji način Ustav štiti privatnu svojinu?

Pravo na imovinu kao jedno od osnovnih ljudskih prava se naročito štiti ustavom. Garantuje se pravo na mirno uživanje svojine i svih ostalih legalno stečenih prava, te se propisuje da imovinska prava ne mogu biti oduzeti osim kada je to zakonom propisano i uz adekvatnu naknadu.

Kako Ustav uređuje brak i pordicu?

Pravo na slobodno sklapanje i raskidanje braka se takođe propisuje Ustavom, dok se odnosi unutar porodice ostavljaju na uređivanje porodičnim zakonom.

Ko ima pravo na pravnu pomoć po Ustavu?

Propisuje se da svako ima pravo na pravnu pomoć koju pruža advokatura, kao nezavisna i samostalna profesija. Osim pravne pomoći koju pružaju advokati, pravnu pomoć mogu pružati jedinice lokalne samouprave, a uskladu sa zakonom.

TEKST USTAVA

U produzetku možete pročitati Ustav Republike Srbije iz 2006. godine (pdf).

Napominjemo da u trenutku pisanja ovog teksta, aktuelne izmene iz 2022. godine još nisu integrisane u teskt Ustava.

Radi boljeg razumevanja ustavne tematike u širem regionu Srbije, u nastavku navodimo linkove ka Ustavima pojedinih zemalja: