Advokat Beograd

ZASTARELOST POTRAŽIVANJA​

Advokat Beograd – Advokatska kancelarija Vladisavljević

Pitanja koja su obrađena u tekstu:

Šta znači i kada nastupa zastarelost potraživanja u Srbiji, koji je opšti rok, a koji su posebni rokovi zastare npr. za potraživanja između pravnog i fizičkog lica, ili potraživanja iz radnog odnosa i menice, koji je rok za komunalne usluge, ili kod duga za paraking servis, kada zastareva dug za kredit u banci, kad nastupa apsolutna zastarelost, kako se pozvati na zastarelost i kako podneti prigovor zastarelosti – da li je za to  potreban advokat / advokatska kancelarija.

Šta je značenje zastarelosti?

Osnovna pravila zastarevanja potraživanja​

Značenje pojma zastarelosti se u većini pravih sistema vezuje za protek roka nakon kog se dalje ne može pokrenuti neki postupak.

U našem pravnom sistemu – zastarelost označava nemogućnost poverioca da pravnim putem primora dužnika da plati dug ili izvrši drugu obavezu, jer je propustio da to učini u zakonskom roku, bez posebnih razloga.  Prema zakonu o obligacionim odnosima osnovna posledica zastarelosti je da njenim nastupanjem poverilac gubi pravo da se traži izvršenje obaveze prinudnim – sudskim putem.

Npr. ako javno preduzeće EPS, TELKOM, INFOSTAN itd. ne naplati dug od fizičkog lica (po računu za struju, telefon, grejanje, vodu, gas itd.) u roku od godinu dana od dospevanja računa, dug će zastariti.

Međutim, zastarelošču dug dužnika se ne gasi – njegova obaveza će i dalje postojati, ali poverilac više neće imati pravo da preko suda primora dužnika da izvrši obavezu. U svakom trenutku dužnik može da izvrši  obavezu / plati dug koji je zastario, a u slučaju da se isti isplati – čak i greškom, neće postojati pravo na povraćaj.

Sud nije dužan da pazi da li je došlo do zastarevanja po sopstevnoj iniciijativi. Sud će uzeti u obzir zastarelost samo kada kada to stranka zatraži prigovorom.

Ako dođe do zastarevanja glavnog potraživanja, smatra se da je nastupila i za sporedna potraživanja poput:  potraživanja troškova, kamate, ugovorne kazne itd. (iako je npr. kamata dospela kasnije).

Ako dužnik pismenim putem prizna dug, ili isplati deo duga, zastarelost se prekida, a rokovi se računaju ispočetka.

Takođe, ako poverilac podigne tužbu, pokrene izvršenje ili drugu radnju pred nadležnim organom u cilju utvrđivanja ili naplate duga, zastarevanje se prekida, a rokovi opet kreću iz početka.

U slučaju kada dođe do podizanja tužbe ili postupka izvršenja, zastupanje od strane advokata je preporučljivo.

Ako dođe do obačaja ili odbijanja tužbe/zahteva za izvršenje poverioca, zakon propisuje da se tada smatra da nije ni došlo do prekida, pa već u toku postupka se može dogoditi da potraživanje zastari.

Zastarelost potraživanja u Srbiji

Kada započinje računanje roka za zastarevanje, a kada je nastupa zastarelost?

Potraživanje poverioca i obaveza dužnika (da nešto da, učini ili ne učini) počinju sa zastarevanjem idućeg dana nakon dana kojeg je dužnikov dug/obaveza dospela za plaćanje, osim kada je drugačije određeno zakonom.

Po proteku zadnjeg dana roka, potraživanje i dug su zastarili.

Dužnik ne može više biti primoran od strane organa vlasti države da izvrši svoju obavezu, već je može izvršiti samo dobrovoljno.

Zakonski rokovi zastarevanja se ne mogu menjati jednostrano niti sporazumom, niti se može ugovoriti pauza u zastarevanju.

Takođe nije se moguće ni odreći zastarevanja. Međutim postoji mogućnost da kada već nastupi zastarelost duga, dužnik može pisanim putem  priznati dug poveriocu, nakon čega se prekida zastarelost i  opet iz početka počinje da teče.

Davanje zaloge i obezbeđenja za dug takođe ima efekat odricanja od zastarelosti.

Iako je nastupila zastarelost, poverilac koji u svojim rukama ima zalogu ili hipoteku u boljoj je poziciji. On se može naplatiti iz stvari koju drži u rukama čak i nakon što potraživanje zastari. Navedeno se ne primenjuje u pogledu zastarelih nenaplaćenih iznosa kamate i povremenih davanja.

Rokovi zastarevanja potraživanja

Opšti rok zastarelosti potraživanja / duga

10 godina je opšti rok zastarelosti potraživanja. U ovom roku zastarevaju sva potraživanja osim kada je zakonom određen drugi rok.

Povremena potraživanja

3 godine je rok zastarelosti za povremena potraživanja – davanja, koja dospevaju na naplatu jednom godišnje, ili u kraćim unapred određenim intervalima npr. mesečno. Navedeno se odnosi na davanja poput alimentacije, kao i na sva sporedna potraživanja, npr. kamate. Ovo pravilo se ne primenjuje kod isplate u ratama ili kod delimičnog namirenja obaveze.

Konkretno pravo iz kog proizilazi povremeno potraživanje će zastariti u roku od 5 godina od dana kada jestiglo na naplatu najranije (prvo) potraživanje od onih koja su nenaplaćena. Ovo se ne odnosi na pravo alimentacije koje ne može zastariti.

Nakon što samo pravo padne u zastaru, gubi se pravo na zahtevanje budućih i prošlih dospelih neplaćenih davanja povremenog tipa.

Zastarelost potraživanja između dva pravna lica – ugovori o prometu robe i usluga

  1. Međusobna ugovorna potraživanju u oblasti prometa usluga i robe, između dva (ili više) pravna lica, će zastariti u roku od 3 god. To se odnosi i na naknadu sa ugovorom povezanih troškova. Tok rokova će se računati zasebno za svaku pojedinačnu uslugu, obavljeni rad ili izvršenu robnu isporuku.

Potraživanja po ugovorima među pravnog lica i preduzetnika zastarevaju u opštem roku od 10 godina.

Zastarelost potraživanja između pravnog i fizičkog lica - zakon o obligacionim odnosima

Zastarelost potraživanja za komunalne usluge za fizicka lica

Jedno od najčešćihh pitanja građana koje nam pristiže je – kada zatareva potraživanje između pravnog i fizičkog lica, preciznije: kada nastupa zastarelost komunalnih usluga pruženih fizičkim licima, odnosno domaćinstvima?

Rok zastarelosti za sve komunalne usluge je godinu dana, a od trenutka kada je račun despeo za plaćanje. Nakon toga, on ne može biti naplaćen sudski ili preko izvršitelja, već samo doborvoljno. Takođe poverilacne bi smeo da preknjiži vaše uplate na račune zastarelih potraživanja.

Rok zastarelosti od godinu dana obuhvata naročito sledeće vrste komunalnih usluga: grejanja, vodovoda,  električne energije, kanalizacijie, čistoće i odnošenje smeća, prečišćavanje otpadnih voda, javna rasveta, parking servis, održavanje puteva, dimničarske usluge, računi za mobilni telefon, itd.

 

Zastarelost potraživanja za: električnu energiju, infostan...

Rok od godinu dana za nastupanje zastarelosti se odnosi i na potraživanja po računima za isporučenu električnu energiju, za infostan, zemni gas /plin, telviziju i radio, poštanske i telegrafske usluge koje se naplaćuju u intervalima od tri meseca ili kraće npr. mesečno.

Ono što građani nekad previde naročito kada su u pitanju zastarelost potraživanja za komunalije, obzirom da tu ima najviše sporova, je da ako se plati deo računa za pojedini mesec, smatra se da je dug priznat i zastarelost se vraća na početak i računa ponovo od nule. Takođe ako je poverilac pokrene sudski postupak (podnese tužbu) ili izvršni postupak pre zastarevanja pojedinog potraživanja, tada ono ne može zastariti dok traje postupak.

Tabela sa rokovima zastarevanja potraživanja

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 Vrste potraživanja:Zastarevaju nakon (broj godina):
 Opšti rok zastarevanja – kada nije drugačije propisano: 10
 Potraživanja koja dospevaju povremeno
 3
 Pravo iz koga proizilaze povremena potraživanja 5
 Potraživanje iznosa zakupa 3

 Ugovorna potraživanja između pravnih lica  

Ugovorna potraživanja između pravnog lica i preduzetnika

Komunalne usluge za fizička lica i domaćinstva

     3

   10

    1

 Potraživanja kod međunarodne trgovine robom 4
 Potraživanja poverilaca nakon likvidacije privrednog društva 3
 Potraživanje naknade štete (računa se od nastanka ili doznavanja za štetu) 3
 Apsolutna zastarelost potraživanja naknade štete (počev od nastanka štete) 5
Zastarevanje poreza – poreskog duga kao i prava na utvrđivanje poreza 5
 Apsolutna zastarelost poreskog duga i sporednih davanja 10
Potraživanja po pravnosnažnoj presudi ili rešenju suda i drugog ovlašćenog organa10

Zastarevanje potraživanja iz radnog odnosa

Prema članu 196 Zakona o radu, svako novčano potraživanje koje proističe iz radnog odnosa – ima rok zastarelosti od 3 godine.

 Postavlja se pitanje od kada počinje računanje roka zastarelosti u slučaju npr.zarade:

Pošto je poslodavac dužan da zaposlenom isplati zaradu za prethodni mesec u tekućem mesecu, ako to ne učini, od prvog u narednom mesecu zaposleni će biti ovlašćen da sudski potražuje svoju zaradu, a samim tim, od tad teče i rok zastarevanja. U slučaju prestanka radnog odnosa i otkaza npr. poslodavac je dužan u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa da isplati zaposlenom dugovanja koja ima prema njemu, a nakon tog roka, teče rok za zastarevanja od 3 godine.

 

Zastarelost duga za kredit banke fizičkom licu

Oko pitanja zastarelosti duga po bankarskom kreditu i zastarevanju pojedinačnih rata kredita (ili njihovoj apsolutnoj zasterolsti), često se čuju suprostavljena mišljenja.

Međutim , obzirom da zakon o obligacionim odnosima koji uređuje zastarelost potraživanja nije uredio na poseban način zastarelost duga po kreditu, prema zakonu primenjuje se opšti rok zastarevanja potraživanja od 10 godina od dospelosti, izuzev ako nije u pitanju potraživanje pravnih lica kao korisnika kredita. Tu je sudska praksa dosta ujednačena.

Iako pojedinačne rate kredita – anuiteti, dospevaju povremeno, one nemaju tretman povremenih potraživanja/davanja jer to suštinski nisu. Zbog toga i rok zastarevanja za potraživanja iznosa rate kredita je takođe 10 godina od dospevanja.

 

Zastarevanje studentskog kredita

Na zastarevanje obaveza iz studentskog kredita se takođe primenju odredbe zakona o opštem roku zastarevanja od 10 godina. Rok se računa od momenta dospevanja studenstskog kredita na naplatu.

Zastarelost rešenja o izvršenju i sudske presude

Prema članu 379. Zakona o obligacionim odnosima, potraživanja koja budu potvrđena presudom ili ona za kojima rešenjem o izvršenju bude određeno njihovo izvršenje, zastarevaju za 10 godina. To je je slučaj čak i sa potraživanja koja inače imaju kraći rok zastarelosti poput onih iz komunalnih usluga. Tako će za potraživanje npr. za isporučenu gas, elekričnu energiju, za infostan ili usluge mobilne telefonije nakon što budu obuhvaćeni rešenjem o izvršenju zastarevati tek za godinu dana. Isti rok se odnsi i na obaveze – dug po sudskoj presudi.

Zastarelost utvrđivanja i naplate poreza

Neka od najčešćih pitanja koja dobijamo su vezi zastarevanja poreskog duga kod poreza na imovinu, poreza na prenos apsolutnih prava, doprinosa i poreza na zarade ili zastarevanja poreza na kapitalnu dobit, te s tim u vezi – načinom podnošenja zahteva za otpis duga zbog zastarelosti.

Pravo države i poreske uprave da naplati porez, odnosno da ga rešenjem utvrdi – redovno zastareva nakon prođe 5 godina, računajući počev od prvog dana sledeće kalendarske godine koja sledi godini dospevanja poreske obaveze. Isti rok se odnosi i na sporedna poreska davanja. Svakom radnjom poreskog organa koja je usmerna na naplatu poreza, tok zastarevanja poreskog duga se prekida i počinje da teče iznova. Pravo poreske uprave na preknjižavanje poreza zastareva za 10 godina.

Shodno članu 114ž, Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Apsolutna zastarelost poreza – poreskog ptraživanja odnosno prava Poreske uprave na naplatu, utvrđivanje, refakciju, povraćaj i refundaciju, poreski kredit kao i na namirenje dospelih obaveza putem
preknjižavanja poreza, uvek zastareva u roku od 10 godina nakon, isteka godine u kojoj je taj porez trebalo naplatiti ili utvrditi.  Nakon proteka navedenogg roka, Poreska uprava bi morala po službenoj dužnosti da donese rešenje o prestanku dužnikove obaveze. Međutim i pored obaveze države – odnosno poreske uprave kada nastupi zastarelost poreza da zastareli dug proglasi zastarelim, građani retko dočekaju situaciju da se oslobode poreske obaveze bez plaćanja duga.

Zahtev za otpis dugovanja po osnovu zastarelosti

Kako izgleda postupak za otpis dugovanja zbog zasterlosti i kako se pokreće zavisi od lica / organa kome se podnosi, pa to u svakom konkretnom slučaju treba proveriti.

Npr. kada je reč o lokalnoj poreskoj administraciji, zahtev za otpis se podnosi u pisanoj formi, popunjavanjem predviđenog obrasca, a zatim se predaje nadležnom organu koji je zadužen za naplatu i utvrđivanje lokalnog javnog prihoda, uz plaćanje takse. Ako postupajući organ pozitivno odluči o zahtevu, dug će biti otpisan zbog zastarelosti. U slučaju nezakonitog postupanja organa, za pravni savet se možete obratiti advokatskoj kancelariju u Beogradu.

Zastarelost sudske takse

Zastarelost naplate sudske takse nastupa nakon 3 godine od isteka godine u kojoj je sudska taksa dospela za plaćanje. Zakonom o sudskim taksama je poropisan naveden rok od tri godine nakon kog se više ona ne može prinudno naplatiti, pa sud ubuduće ne može obavezati stranku odlukom da nadoknadi drugoj strani trošak sudske takse koju nije platilia, a koja obaveza je u tom momentu već zastarila.

Zatarevanje potraživanja iz ugovora o osiguranju

Potraživanja iz ugovora o životnom osiguranju zastarevaju kroz 5 godina, dok potraživanja iz drugih vrsta ugovornog osiguranja zastarevaju kroz 3 god. Rok zastarevanja počinje da teče od početka naredne kalendarske godine, koja sledi godini nastanka potraživanja. Navedeni rokovi početka zastarevanja se pomeraju, na momenat saznavanja za nastanak osiguranog slučaja, ako lice uspe da potkrepi tvrdnju da nije imalo saznanja o slučaju. Tada se rok zastrevanja pomera na 10 godina za životno osiguranje i 5 za druge vrste osiguranja.

Iznosi koje sam osiguravač potražuje imaju kraće rokove u kom se moraju naplatiti, a to je 3 god., nakon čega postaju neutuživi.
 

 

Zastoj zastarevanja

Zastoj zastarelosti predstavlja nastupanje okolnosti koje uzrokuju privremeno odlaganje početka rokova ili dalji tok rokova kad su već otpočeli. Okolnosti koje mogu dovesti do zastoja su određene zakonom. Nakon njihovog prestnka, zastarevanje nastavlja da teče, a deo roka koje je protekao pre zastoja se uračunava.

Zakon o obligacionim odnosima predviđa da tok roka zastarevanja zastaje tokom perioda kada peverilac nije u mogućnosti zbog objektivnih smetnji (koje su nesavladive za njega) da preko suda traži namirenje svog potraživanja.

Zastarevanje ne teče za sve vreme za koje poveriocu nije bilo moguće zbog objektivnih nesavladivih prepreka da sudskim putem zahteva ispunjenje obaveze.

Zakon takođe predviđa i pojedine subjektivne okolnosti među licima koje dovode do zastoja zastarelosti:

   – brak – vanbračna zajednica – tokom braka (i vanbračne zajednice) među partnerima ne teče zastarevanje potraživanja. Ako dođe do razvoda braka, tek tada počinje računanje rokova.

Isti slučaj je i kod roditeljstva – među decom i roditeljima dolazi do zastoja, a zatim i kod starateljstva – obaveze ne zastarevaju sve dok ono traje i do polaganja računa.

Prekid zastarelosti

Prekid zastarelosti označava prestanak daljeg toka zastarevanja do kojeg dolazi nakon određene radnje poverioca ili dužnika. Posle prekida, zastarevanje počinje od početka ponovo, bez uračunavanja vremena koje je prethodno proteklo.

Dužnik može prekinuti zastarelost najčešće tako što plati deo duga, čime indirektno prizna postojanje svoje obaveze. Do prekida može doći i plaćanjem kamate, ili davanjem obezbeđenja.

Poverilac može prekinutu zastarelost time što će podneti tužbu ili pokrenuti postupak izvršenja, ili pokrenuti drugi postupak pred nadležnim organom u cilju naplate potraživanja, njegovog obezbeđivanja ili utvrđivanja postojanja potraživanja. Takođe poverilac u cilju postizanja prekida zastarelosti može prijaviti potraživanje u stečajnom postupku, podneti prigovor prebijanja u sporu itd.

Prenov obaveze kada dužnik i poverilac ugovore da se izmeni predmet ili osnov obaveze / potraživanja, takođe ima dejstvo prekida zastarevanja, pa se rok računa opet iznova, a traje onoliko dugo koliko je to zakonom propisano za konkretnu vrstu potraživanja.

Ako poverilac odustane od pravnog leka koji je inicirao, odustane od preduzete radnje ili pak pred sudom dođe do njenog poništavanja, smatraće se da do prekida zastarelosti nije ni došlo. U slučaju da tužba poverioca – usled pitanja nadležnosti ili drugog razloga koji nije meritoran – bude odbačena, on će imati pravo da u roku od 3 meseca podnese ponovo tužbu nadležnom sudu, bez gubljenja postignutog dejstva prekida zastarelosti.

 

Ključne reči: zastarelost potraživanja pravnih lica, zastarevanje duga fizičkog lica za porez i kredit, advokatski savet, sudska praksa, zastarevanje duga za komunalne usluge i rešenja o izvršenju, Advokat Beograd, Advokatska kancelarija Vladisavljević