+381643809525 – ADVOKAT BEOGRAD 

Advokatska kancelarija Vladisavljević

𝕴𝖓𝖎𝖚𝖗𝖎𝖆 𝖓𝖔𝖓 𝖊𝖝𝖈𝖚𝖘𝖆𝖙 𝖎𝖓𝖎𝖚𝖗𝖎𝖆𝖒

𝕬𝖚𝖉𝖎𝖆𝖙𝖚𝖗 𝖊𝖙 𝖆𝖑𝖙𝖊𝖗𝖆 𝖕𝖆𝖗𝖘


Tarifa advokata - cela - Tabelarni prikaz i integralni tekst - cene advokatskih usluga

Advokatska Tarifa nova 2021.

(sa izmenama iz aprila 2021. godine)

Advokatska tarifa tj. Tarifa o nagradama i naknadama troškova za rad advokata predstavlja pravni propis koji je donela Advokatska komora Srbije, a u skladu sa Zakonom o advokaturi. Advokatskom tarifom se određuju cene za usluge advokata. Svi advokati u Beogradu i u Srbiji su dužni da primenjuju važeću Advokatsku tarifu u svom radu.

Advokatska tarifa nije menjana duži niz godina do aprila 2021. godine, kada je doneta nova Advokatska tarifa, tj izvršena je izmena ranije advokatske tarife u delu – tarifni broj 13.  Tom prilikom je na sednici održanoj 10.04.2021. godine, upravni odbor Advokatske komore Srbije doneo odluku kojom se menja deo Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata – koji se odnosi parnični postupak  (tarifni broj 13). U ostalom delu stara Advokatska tarifa nije menjana.

Prema novoj odluci Advokatske komore Srbije – menja se tarifni broj 13 na način što se iz Tarife advokata briše nagrada za vrednost spora do 15.000 poena, a utvrđuje se da je najniža nagrada u visini kao za sporove čija je vrednost 25.000 poena i ova nagrada iznosi 300 poena – U preostalom delu Tarifa i nagrada se ne menjaju”. Vrednost jednog poena iz advokatske tarife i dalje iznosi 30 dinara.

Preračunato u novac – prema novoj odluci, advokatska tarifa za 2021. godinu se menja tako što se najniži tarifni iznos sa dosadašnjih  6.000 dinara povećava na 9.000 dinara.

Ispod možete pročitati uprošćeni – tabelarni prikaz Tarife advokata.

Advokatska tarifa Tabelarni prikaz​

(sa izmenama iz aprila 2021.godine)

Na tabeli ispod je prikazana uprošćena advokatska tarifa – tabelarni prikaz sa započetim satom. U okviru tabele integrisane su nove izmene tarifnog broja 13, dok je u ostalom delu tarifa ostala nepromenjena, kao i za 2020. godinu, 2019., 2018., 2017., 2016., 2015., 2014. i 2013. godinu.

Tarifa advokata - cene - krivični postupak
Nova Advokatska tarifa 2021
Tarifa advokata - cene zastupanje, podnesak, žalba
Cene prema tarifi advokatskoj

Na linku ispod možete preuzeti uprošćenu novu advokatsku tarifu Tabelarni prikaz za 2021. godinu. Takođe možete preuzeti i originalni tekst odluke Advokatske komore Srbije o izmenama tarife advokata iz aprila 2021. godine (izmene tarifnog broja 13).

Tarifa advokata se po svom donošenju objavljuje u Službenom glasniku Republike Srbije, sa naznačenjem od kog dana po objavljivanju stupa na snagu. Nakon tog dana  ona je obavezujuća.

Advokati primenjuju domaću Advokatsku tarifu na propisani način kada pružaju pravnu pomoć i usluge domaćim fizičkim i pravnim licima na teritoriji Srbije, a ako pružaju pravnu pomoć inostranim licima, mogu primeniti stranu Tarifu države  sedištu/prebivalištu stranke.

Za pojedine radnje advokata određena je fiksna visina nagrade ili je npr. u krivičnom postupku gde visina nagrade odgovara visini predviđene kazne ili parničnom postupku (tarifni br. 13 gde nagrada odgavara vrednosti predmeta spora, dok za druge radnje npr.: za sastavljanje izjava volje (testamenata,  ugovora, isprava – jednostranih ili dvostranih i sl.) nagrada se može obračunati i u procentualnom iznosu od vrednosti predmeta izjave volje.

Od Tarifom predviđene nagrade je kao izuzetak propisana i mogućnost da se ugovori i manja nagrada advokatu, ali ne manje od 50% Tarifom predviđenog iznosa, a u složenim predmetima moguće je ugovoriti i veću naknadu od one predviđene Tarifom advokata, ali ne veći od petostrukog iznosa koji je predviđen Advokatskom tarifom. Umanjenje iznosa se obično vrši zbog slabijeg imovinskog položaja stranke, a uvećanje zbog složenosti predmeta.

Prilikom dosuđivanja troškova postupka stranci koja je uspela u postupku – sudovi i drugi postupajući organi nisu dužni da primene ugovor o visini nagrade.

Iznos nagrade u paušalnom – mesečnom iznosu, moguće je ugovoriti za pružanje kontinuirane pravne pomoći. Tako ugovorena nagrada  se ne može odnositi na zastupanje i druge radnje pred sudovima, upravnim i drugim državnim organima.

Ugovori o visini nagrade u paušalnom iznosu proizvode pravno dejstvo samo ako su zaključeni u pisanom obliku i ako sadrže opis radnji ili poslova na koje se advokat obavezao da preduzima.

U imovinsnko pravnim predmetima je moguće ugovoriti nagradu u procentualnom iznosu, srazmerno uspehu u postupku. Tako da ugovorena naknada može iznositi do 30% od uspeha u postupku.

Nagrada advokatu se može ugovoriti i po satu, ali tako da može iznositi najmanje 4.500 dinara po satu.

Osim nagrade za pružene usluge i obavljeni rad, advokat prema Tarifi ima pravo i na naknadu troškova koje je imao.

Advokatu pripada naknada i troškova za obavljanje poslova van mesta sedišta advokatske kancelarije, za
smeštaj dok boravi van sedišta,
naknada za prevoz, naknada za odsustvo iz advokatske kancelarije kao i dnevnice i to:
       – za prevoz u mesnom saobraćaju sleduje mu naknada u visini cene taksi prevoza;

– za međumesni prevoz mu naknada po ceni koja odgovara sredstvu prevoza koje advokat izabere;

– ako se advokat prevozi sopstvenim vozilom, tada mu sleduje naknada u visini od 30% od cene najkvalitetnijeg benzina po pređenom kilometru;

– za smeštaj u drugom mestu advokatu sleduje naknada koja odgovara visini cene smeštaja u hotelu, osim hotela sa više od 4 zvezdice;

       – za odsustvo iz kancelarija advokatu pripada naknada od 1500 dinara za svaki započeti sat, a dnevno najviše za deset sati;

– za dnevnice mu pripada isto koliko i zaposlenima u državnim organima – postavljenim i izabranim licima.

       – naknada troškova za  telefonske usluge, troškove slanja pošte, sl. usluge naknada će se odrediti prema priloženim računima;

Advokatska tarifa cela - integralni tekst

Advokatska tarifa – cela, obuhvata integralni tekst Advokatske tarife i možete je pročitati na sajtu Advokatske komore Beograda ili u listu Službeni glasnik Rublike Srbije, a ažuriranu verziju cele Advokatske tarife, iz aprila 2021. godine, tj integralnog teksta tarife možete preuzeti i sa našeg sajta, putem linka koji se nalazi ispod:

Advokatska tarifa – integralni tekst  predstavlja ceo propis Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata, koji dosnosi advokatska komora Srbije. Kao cenovnik usluga advokata, integralni tekst izražava sve cene advokatu u poenima. Vrednost jednog poena i dalje iznosi 30 dinara. Dinarski iznos naknade i nagrade advokatu za pojedninačnu radnju dobija se množenjem poenskog iznosa sa vrednošću jednog poena (30 dinara). Npr. ako je visina nagrade advokatu za određenu radnju propisana u iznosu od 550 poena, dinarski iznos koji će se dugovati dobija se na sledeći način:  550 poena  x  30 dinara  =  16.550 dinara. Dakle, rezult je dugovani iznos od 16.500 dinara.

___________________

Tarifa advokata za 2021. i komentari na tarifu

Mnogi građani koji vode sudske postupke, a naročito oni slabijeg imovnog stanja su poslednje povećanje  uvedno novom Tarifom advokata iz aprila 2021.g. doživeli kao udar na njihov budzet i pravo na prstupačnu pravnu pomoć od strane advokata, međutim nova izmena Tarife advokata bila je nužna. Advokati u Beogradu i Srbiji se već duže vreme žale da najniži iznos  iz tarifnog broja 13 nije adekvatan ni opravdan, imajući u vidu promenjene uslove poslovanja od momenta donošenja Tarife 2012. godine do 2021. godine, te da je i postignuto povećanje minimalno. Tarifa advokata i dalje predviđa mogućnost da se odobri popust do 50%, što bi se moglo odobriti u slučaju kada imovinsko stanje zastupane stranke to zahteva.

Za dodatne informacije u pogledu Advokatske tarife i konsultacije oko cene za konkretnu uslugu advokata, najbolje je da lično kontaktirate nekog od advokata iz imenika advokatske komore.

___________________

Troškovnik advokata primer

Model obrasca – troškovnik advokata – primer na ćiriličnom pismu možete pročitati na sledećem linku:

–obrazac

Troškovnik advokata ili drugim rečima – obračun troškova i nagrade za rad, advokati izdaju fizičkim i pravnim licima kojima su pružili pravnu pomoć i usluge. Za radnje koje je advokat za stranku preduzeo pred državnim organima, a koji troškovi padaju na teret tih organa, toškovnik se upućuje tom organu. Najčešći slučaj takvog upućivanja trokovnika je kod odbrane okrivljenih po službenoj dužnosti.

Ako stranka – dužnik odbije da izvrši plaćanje troškova advokatu po osnovu izdatog troškovnika – obračuna, advokat može inicirati izvrešni postupak, obzirom da obračun o nagradi i naknadi troškova advokata predstavlja verodostojnu ispravu u izvršnom postupku.

_______________

Koliko košta konsultacija sa advokatom prema cenovniku?

Često dobijamo pitanje koliko košta konsultacija sa advokatom. Prema cenovniku – Advokatskoj tarifi, predivđeno je da advokatu za usmeni pravni savet ili mišljenje o nekom pravnom pitanju, pripada 50% nagrade predviđene za podnesak kojim se pokreće odgovarajući postupak u vezi sa tim pravnim pitanjem. Međutim kada je taj usmeni savet – konsultacija u sklopu sastavljanja podneska, onda se obično ne naplaćuje. Takođe konsultacija prilikom prvobitnog upoznavanja sa predmetom – kratka konsultacija opšteg tipa, obično se ne naplaćuje od strane advokata.

 

Advokatska tarifa za prekršajni postupak (i postupak privrednih prestupa)

Advokatska tarifa za prekršajni postupak je propisana tarifnim brojem 9, 10, 11, i 12 u okviru Tarife advokata. Predviđeno je da advokatu za zastupanje i odbranu okrivljenog lica, odbarnu na pretresu, te za sastavljanje podnesaka u postupku kojim se vrši odbrana ili pokreće prekršajni postupak, advokatu pripada prema vrsti postupka:

Vrsta postupka:

Nagrada:

• postupak privrednih prestupa

30.000 dinara

• u postupak koji se vodi pred prekršajnim sudom

25.500 dinara

• u postupak koji se vodi pred policijskim organima

22.500 dinara

• u postupak pred sudom častu pri Privrednoj komori

16.500 dinara

• u ostalim prekršajnim postupcima

16.500 dinara

Isti iznos pripada advokatu i za sastavljanje odgovora na pravni lek (žalbu), dok se sastavljanje pravnog leka tarifira sa uvećanem od 100% u odnosu na prethodne iznose.

Za sastavljanje ostalih podnesaka, advokatu pripada 50% predviđene nagrade, a isti iznos nagrade mu pripada i za pristupanje odloženom pretresu.

 

Autentično tumačenje advokatske tarife

Autentično tumačenje advokatske tarife donosi Advokatska komora Srbije. Autentično tumačenje propisa predstavlja tumačenje istoga od strane organa koji ga je i doneo. Autentično tumčenje se obično donosi kada postoji  nejasnoća pravog smisla i značenja neke odredbe propisa. Donošenjem autentičnog tumačenja, donosilac propisa uspostavlja obavezujući budući način tumačenja norme propisa na koje se odnosi. Dok još nije bila doneta nova advokatska tarifa, Advokatska komora Srbije donela je tumačenje ranije važeće advokatske tarife. U linku ispod možete preuzeti dokument sa Autentičnim tumačenjem Advokatske tarife od 10.04.2010. godine koje se odnosi na pitanje obračuna PDV-a prilikom obračuna nagrade i naknade troškova, kao i Autentično tumače tarife od 05.09.2009. godine koje se odnosi na pitanja tarife za krivični postupak i druga pitanja.

Autentično tumačenje pdf format.

U produžetku ukratko o donosiocu Advokatske tarife Advokatskoj komori Srbije.

Advokatska komora Srbije - (istorijat)

Advokatska komora Srbije  predstavlja nezavisno i samostalno strukovno udruženje advokata.

Prvo udruženje pravozastupnika u Srbije je osnovano 1886 godine, dok je komorski sistem u Srbiji uveden Zakonom o advokaturi iz 1929. godine, a njime je advokatska profsija definisana kao “zanimanje od javnog poretka”. Tadašnjim zakonom o advokaturi, precizno su definisani su osnovni principi advokatske profesije: nezavisnost, samostalnost i samoregularnost. Zakonom o advokatima za Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, advokatska komora je predviđena kao obavezni vid advokatskog udruživanja, a koja ima zadatak da čuva čast, ugled advokatskog staleža i njihova prava, kao i da pazi na to kako advokati vrše svoju dužnost, te da samostalno odlučuje o sankcijama za povrede dužnosti advokata. Takođe je predviđenos da Advokatska komora samostalno odlučuje o projemu novih advokata u članstvo.

___________________

Za više informacija o pravnoj pomoći i uslugama advokata posetite stranicu –  Advokat Beograd – ADVOKATSKA KANCELARIJA VLADISAVLJEVIC

Za najčešća pitanja upućena advokatu kliknite OVDE.

 

Advokat Vladisavljević – telefon :  0643809525

e-mail: info@advokatiubeogradu.rs