Nekretnina - definicija

Nekretnina: u pravnom smislu označava deo materijalne imovine jednog lica – fizičkog ili pravnog, koji ne može da se pokreće sa tog mesta bez oštećenja ili uništenja. 
Sinonimi: Nepokretnost i nepokretna stvar, nepokretna imovina. 
Antonim: Pokretna stvar.
nekretnina

Imenica: 
          nekretnina
                   1. Zemljište – građevinsko, šumsko, poljoprivredno; 
                   2. Objekti: stanovi, zgrade, poslovni prostor, saobraćajnice, indusrijska postrojenja. 
 
Da bi se zgrada smatrala nepokretnošću neophodno je da bude u formi trajnog objekta, a ne privremenog, kao i da bude utemeljena u zemlji. Ako zgrada samo leži na zemlji (prislonjena) smatra se pokretnošću.
Stvarna prava na nekretninama se stiču upisom u zemljišne knjige – odnosno u Katastar nepokretnosti.
 

Poreski tretman nekretnina u Srbiji

Pravo vlasništva nad nekretninama predmet je operezivanja porezima na imovinu. Porez na imovinu u Srbiji je u nadležnosti lokalne samoprave, koje uređuju njegov iznos, dok je zakonom propisan samo maksimalni iznos lokalnog poreza.
Prenos prava svojine na nekretnini oporezuje se porezom na prenos apsolutnih prava koji kod prodaje nepokretnosti predviđa stopu od 2.5% od vrednosti nekretnine.
Prilikom kupovine nekretine od investitora plaća se porez na dodatu vrednost PDV po stopi od 10%.
Prilikom kupovine prve nekretnine (prvog stana ili porodične kuće) u Srbiji je zakonom predviđeno pravo na refundaciju/povraćaj plaćenog PDV-a.