Advokat Beograd

NAPLATA POTRAŽIVANJA u Srbiji
Sve što treba da znate

Sadržaj:

Šta znači potraživanje, a šta je naplata potraživanja?

Potraživati znači tražiti ili zahtevati nešto. Potraživanje u Srbiji obično označava zahtev usmeren ka nekome, najčešće u vezi novčanog duga.Naplata potraživanja je skup radnji i mera preduzetih u cilju primoravanja dužnika da plati svoj dug poveriocu.

Kako naplatiti potraživanja - dugovanja u Srbiji uz pomoć advokata

Kako naplatiti potraživanje u Srbiji (odnosno kako naplatiti privatni dug) je pitanje na koje nije uvek jednostavno odgovoriti. Kašnjenje dužnika sa plaćanjem duga može negativno da utiče na likvidnost pravnih lica i preduzetnika i da ugrozi poslovanje.  A potraga za advokatom radi naplate potraživanja obično kreće kada  je otplata duga već značajno izmakla kontroli. Međutim kada naši advokati preuzmu odgovarujuće mere, pod uslovom da nam se poverioci obrate na vreme, tada stvari brzo krenu u pravcu redovnog izmirenja dugovanja.

Naplata potraživanja od pravnih i fizičkih lica

Naplata potraživanja se u suštini može ostvariti od svakog lica: bilo od fizičkih, pravnih lica, pa i od države – kada poverilac ima dospeli dug, koji nije zastario, a koji dužnik odbija da plati. Najveći broj naših klijenata su  pravna lica i preduzetnici koji ne mogu redovno da naplate svoja potraživanja za izvršene usluge i isporučene prozvode. Naši advokati takođe zastupaju i fizička lica, najčešće sa problemom naplate duga po pozajmici ili nakon razvoda braka kada se od bivšeg supružnika potražuju neplaćeni iznosi alimentacije za dete itd. 

Imamo  potrebno iskustvo u pregovaranju, u vođenju sporova, pokretanju izvršnog postupka i prinudne naplate potraživanja:

 • za pružene usluge,
 • za prodatu robu,
 • za zakupe prostora,
 • iz ugovora o zajmu 
 • potraživanja iz drugih ugovora i anekse ugovora,
 • potraživanja iz stečajne mase,
 • rešavanju potraživanja kroz vansudsku naplatu i kroz ugovore o prenosu duga, menice
 • rešavamo i bilo koja druga pravna pitanja sa kojima se suočavaju poverioci.

Kada se naplata duga ne izvrši na vreme, daljim protekom vremena dugovanje može da zastari, pa se i šanse za naplatu smanjuju. Zato je važno blagovremeno potražiti pomoć stručnjaka u naplati potraživanja. Na sva pitanja u vezi toga kako naplatiti potraživanja od pravnih i fizičkih u Srbiji, odgovore i stručnu pomoć mogu vam pružiti advokati Beograd Advokatska kancelarija Vladisavljević

Naplata potrazivanja - Beograd
Informišite se o tome kako naplatiti potraživanja u Srbiji od fizičkih i pravnih lica - Advokati Beograd

U  ovom tekstu ćemo vam otkriti koje vansudske i sudske metode za naplatu duga postoje, te koje su isprave podobne za izvršenje, kao i kako sprečiti nezakonitu naplatu dugovanja usmerenu prema vama.

Advokat može preduzeti brojne radnje u cilju naplate potraživanja te zahtevati od suda da kroz predviđeni postupak prinudi dužnika na izmirenje dugovanja ili da ga prinudi da pruži adekvatna obezbeđenja poveriocu. Po potrebi preduzimamo sledeće radnje:

 • Slanje poziva da se isplati dug
 • Pregovaranje sa duržnikom o načinu isplate
 • Opomena pred utuženje ili opomena pred izvršenje
 • Provera dužnikove imovine
 • Pronalaženje tekućih računa firme
 • Pokretanje izvršnog postupka ili drugog sudskog postupka
 • Korespondencija sa izvršiteljem i drugim advokatskim kancelarija u zemlji i inostranstvu (kod inostranih dugova)

Vansudska naplata potraživanja

Vansudska naplata potraživanja se može postići i osigurati i mirnim putem. To najčešće postižemo pregovaranjem ili tako što naš advokat posreduje između poverioca i dužnika, te upućivanjem poziva da se isplata izvrši, ili slanjem opomene pred utuženje i izvršenje.

Takođe je moguče postizanje dogovara sa dužnikom o uzimanju stvari ili prava u zalog, ili sa davanje jemstva od strane trećeg lica (za dužnka), promena načina izvršenja obaveze, ugovaranje dopunskih bankarskih i drugih garancija, davanje drugih izjava i  podnošenje prigovora što će se prema potrebi primeniti u cilju osiguravanja ili izvršenja naplate duga, odnosno izmirenja obaveze.

- Poziv na izvršenje obaveze od strane advokata

Proces pregovaranja advokata za naplatu potraživanja sa vašim dužnikom u Srbiji često počinje slanjem pisanog poziva da izmiri obavezu, odnosno da počne redovno da je izvršava.

- Opomena pred utuženje

Kao oblik pozivanja dužnika na izršenje obaveze pod pretnjom utuženja, odnosno izvršenja, obično se šalje opomena pred utuženje i to pisanim putem. Pre sudskog utuživanja, gotovo redovno je potrebno poslati pisani poziv dužniku da izvrši svoju obavezu, a kasinije na sudu to služi kao dokaz da je dužnik pozvan da dobrovoljno izvrši obavezu. Praksa pokazuje da sa kvalitetno sastavljenom opomenom pred utuženje od strane advokata, nakon uručenja dužniku, može pokrenuti dobrovoljno izvršenje obaveze i naplata u gotovo trećini svih slučajeva. Čak i ako niste u dobroj komunikaciji sa vašim dužnikom, kada se stvari prebace na pisani teren, sve postaje drugačije, dužnik će se otrezniti od ubeđenosti da će stvari moći da ostanu još dugo nerešene. Obzirom da bi troškovi sudske naplate za dužnika bili neuporedivo skluplji, nakon opomene šanse za dobrovoljno izvršenje obaveze se povećavaju.

 

Opomena pred utuženje primer - obrazac

Naši gađani nejčešće primaju opomene pred utuženje Infostana, a privrednici često opomene pred utuženje za neplaćenu struju od EPS-a. I pored toga često dobijamo upite od naših čitalaca koji imaju želju da pogledaju kako izgleda advokatska opomena pred utuženje primer.  U linku koji sledi ispod možete progledati kako izgleda najosnovniji obrazac za opomenu pred utuženje.

 

Obrazac opomene pred utuženje možete i sami sastaviti na osnovu primera, međutim, opomena koju pošalje advokat za naplatu potraživanja će svakako imati veću težinu, pokazaće vašu črvstu opredeljenost da rešite pitanje duga i u velikom broju slučajeva će dovesti do otpočinjanja redovnog izmirenja obaveza.

Nakon opomene, obično započinju pregovori sa dužnikom uz pomoća advokata i često je moguće doći do toga da dužnik otpočne sa izvršavanjem svoje obaveze dobrovoljno ili može doći poravnanja ili do restrukuriranja duga, ako poverilac to želi.

Kada opomena pred utuženje ne uspe, tada se ide na sudsko utuženje, odnosno izvršenje obaveze i naplatu potraživanja. Tokom ove pripremne faze, advokat već vrši analizu finasijskog i pravnog položaja dužnika, vrši pravnu analizu dokumenata i priprema teren za kasniju sudsku naplatu potraživanja. Advokat za naplatu potraživnja u ovim situacijama ima vrlo značajnu ulogu.

- Druge metode vansudske naplate / namirenja duga mogu uključivati i:

 • Novaciju obaveza – zamena obaveza drugom obavezom
 • Poravnanje zahteva
 • Preuzimanje duga
 • Resrukturiranje duga
 • Faktoring – prodaju duga

Preuzimanje duga

Dug dužnika može prestati i tako što će drugo lice (fizičko ili pravno) ugovoriti preuzimanje duga dužnikovog na sebe. Na taj način u suštini dug ne prestaje već samo prelazi na drugoga. U nekim situacijama, prenos duga možda nije u najboljem ineresu poverioca, naročito ako nov dužnik nije finansijski stabilan. Međutim, ako nov dužnk bolje posluje od starog i ima veća sredstva kojima može da izmiri dug, onda će za poverioca to biti povoljnije. Više o ovom pitanju možete pročitati na stranici – Ugovor o pruzimanju duga. <

Naplata potraživanja sudskim putem

Kada pethodne metode nisu donele željeni rezultat ili je shodno situaciji naplata potraživanja sudskim putem   naprimerenija, tada pred nadležnim sudom iniciramo – sudsku naplatu potraživanja, odnosno prinudno izvršenje kroz izvršni postupak. Na ovaj način se pokreće prinuda koju će vršiti država i sudske vlasti u cilju izvršenja obaveze određenog lica. Na ovaj način će se dužnik prinuditi da sarađuje i počne otplatu duga ili ako njegova imovina nije dovoljna, ako se radi privrednom društvu, ono može otići u stečaj. Tada se poverilac može naplatiti iz stečajne mase.

Kod naplate potraživanja sudskim putem ishod postupka će značajno zavisti od ispravnog sastavljanja predloga za izvršenje. Predlog za izvršenje je formalni podnesak, koji mora sadržati sve neophodne zakonske elemente, u suprotnom biva odbačen od strane suda.

Prilikom postupka izvršenja, ako dužnik i dalje odbija da sarađuje ili ometa postupak izvršenja, izvršenje na njegovoj imovini će se spovesti uz asistenciju policije.

Naplata duga po sudskoj presudi

Naplata duga po sudskoj presudi se može izvršiti prinudno, ako dužnik iz presude, nakon što presuda postane pravnosnažna (pravnosnažnost stiče nakon isteka roka žalbu, odnosno kada se presuda više ne može napadati pravnim lekovima) ako posle tog momenta dužnik u roku od najčešće 15 dana (paricioni rok za dobrovoljno izvršenje) ne izvrši svoju obavezu iz presude (u privredi je rok kraći – 8 dana) tada pravnosnažna sudska presuda postaje izvržna isprava, a naplata duga će moći da se obavi prinudnim putem.

Zastarelost potraživanja - nemogućnost naplate

Kada proteksnu strogo propisani zakonski rokovi za naplatu – „nemarni“ poverilac gubi pravo na naplatu potraživanja sudskim putem. Tada nastupa nemogućnost naplate potraživanja usled zastarelosti. Nakon zastare, dužnik može izvršiti svoju obavezu, ali na to nije više nije primoran. Zato je važno na vreme potražiti pomoć advokata za naplatu potraživanja. Zastarevanje prestaje teći nakon što bude podignuta tužba ili potraživanje bude prijavljeno u nekom odgovarajućem postupku. Za veliki broj potraživanja rok zastarelosti je između 1 do 3 godine dok je kod zajma taj rok 10 godina. Više o zastarevanju i nastanku nemogućnosti naplate potraživanja možete pročitati na stranici: Zastarelost potaživanja. <

Ostale usluge advokata za naplatu potraživanja

Usluge advokata za naplatu potraživanja mogu obuhvatati i izvršenje i obezbeđenje drugih ugovornih i vanugovornih obaveza pravnih i fizičkih lica, a po osnovu izvršnih ili verodostojnijih isprava – a često obuhvataju i:

 • advokatsko savetovanje
 • priprema i pribavljanje neophodnih dokumenata
 • zastupanje interesa klijenta u pregovorima sa dužnikom ili poveriocem
 • iniciranje sudskog postupka –  sastavljanje i slanje tužbe, predloga za izvršenje
 • zastupanje interesa klijenta na sudu 
 • pravna podrška prilikom postupka izvršenja
 • žalba na nepravilne odluke suda i drugih organa

Zakon o izvršenju i obezbeđenju i naplata potraživanja

Način izvršenja i opšta pravila izvršnog postupka uređena su Zakonom o izvršenju i obezbeđenju, U njegovim odredbama se predviđa da se rešenje o izvršenju (i sama naplata potraživanja) može sprovesti na osnovu – izvršne isprave – ili na osnovu – verodostojne isprave, pod određenim uslovima.

Vrste izvršnih isprava jesu:

 

1) izvršna sudska odluka i sudsko poravnanje koji glase na davanje, činjenje, nečinjenje ili trpljenje;

2) izvršna odluka doneta u prekršajnom ili upravnom postupku i upravno poravnanje koji glase na novčanu obavezu ako posebnim zakonom nije drukčije određeno;

3) izvod iz Registra zaloge i izvod iz Registra finansijskog lizinga;

4) ugovor o hipoteci i založna izjava;

5) plan reorganizacije u stečajnom postupku čije je usvajanje rešenjem potvrdio sud;

6) javnobeležničke isprave koje imaju snagu izvršne isprave;

7) sporazum o rešavanju spora putem posredovanja, koji ispunjava uslove određene zakonom kojim se uređuje posredovanje u rešavanju sporova;

7a) odluka Ustavnog suda kojom je usvojen zahtev podnosioca ustavne žalbe za naknadu štete;

8) isprava koja je ovim ili drugim zakonom određena kao izvršna isprava.

Ugovor o hipoteci i založna izjava jesu izvršne isprave ako su u sastavljeni u skladu sa zakonom i upisani u katastar nepokretnosti kao izvršna vansudska hipoteka.

Verodostojne isprave i naplata dugovanja

Rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave donosi se radi naplate dugovanja, odnosno radi namirenja novčanog potraživanja.

Verodostojne isprave jesu:

1) menica i ček domaćeg ili stranog lica, sa protestom ako je potreban za zasnivanje potraživanja;

2) izvod iz Centralnog registra hartija od vrednosti o stanju na računu zakonitog imaoca obveznica ili instrumenta tržišta novca (trezorski, blagajnički i komercijalni zapisi) i odluka o njihovom izdavanju;

3) račun domaćeg ili stranog lica, sa otpremnicom ili drugim pismenim dokazom o tome da je izvršni dužnik obavešten o njegovoj obavezi;

4) izvod iz poslovnih knjiga o izvršenim komunalnim ili srodnim uslugama;

5) obračun ili izvod iz poslovnih knjiga za potraživanje takse za javni medijski servis;

6) javna isprava koja stvara izvršivu novčanu obavezu;

7) bankarska garancija;

8) akreditiv;

9) overena izjava izvršnog dužnika kojom ovlašćuje banku da s njegovog računa prenese novčana sredstava na račun izvršnog poverioca;

10) obračun kamate sa dokazom o osnovu dospelosti i visini potraživanja;

11) privremena ili okončana situacija o izvršenim građevinskim radovima;

12) obračun o nagradi i naknadi troškova advokata.

Podobnost verodostojne isprave za donošenje rešenja o izvršenju na osnovu verodostojne isprave

Sredstva prinudnog izvršenja novčanog potraživanja

Prema Zakonu o izvršenju i obezbeđenju – ZIO, sredstva izvršenja predstavljaju radnje kojima će se namiriti, odnosno naplatiti  potraživanje izvršnog poverioca u izvršnom postupku.

Zakon predviđa konkretna sredstva  radi naplate novčanog potraživanja, odnosno duga.

Ta sredstva su: 

 • prodaja pokretnih stvari izvršnog dužnika,
 • prodaja nekretnina izvršnog dužnika,
 • zajednička prodaja pokretnih i nepokretnih stvari izvršnog dužnika,
 • prenos novčanog potraživanja izvršnog dužnika,
 • prenos zarade izvršnog dužnika,
 • prenos sredstava sa štednog uloga ili tekućeg računa izvršnog dužnika,
 • prenos novčanih sredstava s računa izvršnog dužnika kod banke,
 • prodaja finansijskih instrumenata izvršnog dužnika,
 • prodaja udela dužnika u privrednim društvima i prenos potraživanja dužnika da mu se predaju ili isporuče pokretne stvari ili preda nepokretnost i unovčenje drugih imovinskih prava izvršnog dužnika.

Sud, odnosno izvršitelj može radi naplate potraživanja sprovesti izvršenje bilo kojim od navedenih sredstava.

Troškovi naplate potraživanja i cena izvršnog postupka

Troškovi naplate potraživanja, odnosno cena izvršnog postupka koji najčeće sledi pokretanju naplate neplaćenog duga, u sebi može sadrži sledeće stavke:

 • Advokatske troškove
 • Sudske troškove
 • Troškove javnog izvršitelja

Advokatski troškovi se obračunavaju prema advokatskoj tarifi advokatske komore Srbije. Sudske troškove možete izračunati sledećoj stranici: kalulator sudske takse.  Troškovi javnog izvršitelja se obračunavaju u skladu sa vrednošću potraživanja koje se naplaćuje , a u skladu sa javno-izvršitelsjkom tarifom.    

Napominjemo da troškovi naplate potraživanja ne moraju da sadrže sudske troškovi i troškove izvršenja, već sve može da se završi nakon opomene pred utuženje ili nakon pregovora koje naš advokat obavi sa dužnikom-

Ko plaća troškove izvršenja

Pitanje ko plaća troškove izvršenja redovno se postavi kada dođe do izvršnog postupka radi naplate potraživanja. Poverilac će na početku izvršnog postupka morati da da predujam izvršitelju, međutim na kraju će sve troškove izvršenja, kao i sudske i troškove angažovanja advokata snositi dužnik.

Česta pitanja kod naplate potraživanja

Iako bi se moglo pomisliti da su fizička lica najveći neplatiše, istina je na drugoj strani. Najveći dužnici u našoj državi su privredna lica, preduzetnici, pa je čak i država jedan od najvećih dužnika. U sudskom postupku izvršenja i obezbeđenja na raspolaganju nam stoje brojni mehanizmi sa ostvarivanje naplate potraživanja od svih navedenih lica koja mogu biti dužnici.

Ako dužnik nakon opomene pokuša da ospori potraživanje prema vama, pokrenućemo postupak za naplatu potraživanja sudskim putem, nakon čega postoje znato šire mogućnosti za izvršenje i obezbeđenje potraživanja. Tada poverilac stiče mogućnost da ostvari izvršenje potraživanja na imovini dužnika, na njegovoj zaradi, da zahteva blokadu njegovog bankovnog računa i naplatu sa sredstava na računu.

Kada dugovi dužnika – privrednog društva postanu veći od vrednosti njegove imovine, a teškoće u poslovanju ne ostave mesta da on ubuduće izmiruje svoje obaveze, to društvo može otiću u stečaj. Potraživanja poverilaca se moraju prijaviti u stečajnom postupku, u predviđenom roku. Propuštanje roka ima štetne posledice i vodi gubitku prava. Zato zastupanje poverilaca od strane advokata koji koji imaju dobro iskustvo u stečajnom postupku i naplati potraživanja iz stečajne mase postaje vrlo važno.

 U Srbiji se može zahtevati isplata kamate na dug i pre presude ako je kamata bila ugovorena ili ako je zakonom predviđena. Ako se radi o ugovorenoj kamati po stopi navedenoj u pisanom ugovoru, ona se može naplatiti ako ne prevazilazi zakonski maksimum. 

U mnogim slučajevima pisani ugovor često nije potreban da bi se ostvarila naplata duga. Ako je obaveza nastala iz ugovornog odnosa ona će postojati i kad nema pisanog ugovora, obzirom da ugovor postoji i kada nije napisan na papiru. Kada nema ugovora koji bi služio kao dokaz ugovornog odnosa, može poslužiti i priznanica ili druga isprava, izvršna ili verodostojna, na osnovu kojih bi se može tražiti izvršenje, ili utvrđenje postojanja obaveze u parničnom postupku. Pri dnu teksta govorimo više o verodostojnim ispravama. Ako vaše potraživanje proističe npr. iz obavljenih građevinskih radova, biće vam dovoljno da priložite – privremenu ili okončanu situaciju o izvršenim građevinskim radovima.

 Kao što smo iznad već rekli, dug se može naplatiti i bez postojanja pisanog ugovora kada dužnik odbija da isplati dugovano. Tada će najčešće biti potrebno podnošenje tužbe, te nakon presude sprovođenje izvršenja na dužnikovoj imovini.

Nije redak slučaj da se greškom pokrene izvršenje za naplatu duga protiv pogrešne osobe ili za dug koji nije postojeći ili koji je već isplaćen. Mogući su i drugi propusti u radu suda i izvršitelja. U tim situacijama je najvažnije brzo odreagovati, obzirom da se radi o vrlo kratkim rokovima u kojima je moguće podneti pravni lek. Podnošenjem žalbe ili prigovora može se uticati na otklanjane nepravilnosti kod izvršenja. Tu je pomoć advokata često neophodna.

Ako ste pozajmili novac nekom licu, pitanje naplate duga se mora postaviti pre ili kasnije. Kao što smo ranije naveli, prva mogućnost je da sami pokušate da naplatite svoj dug. Kada to ne uspe – pomoć stručnjaka – advokata za naplatu potraživanja postaje vrlo važna.

 Kada vam neko duguje pare – novac, dve su stvari koje možete uraditi: možete mu pokloniti taj novac ili mu možete tražiti novac nazad. Međutim kada neko ne želi da vrati pare koje je uzeo, tada stvari postaju komplikovanije, ali ne i nerešive. Uz pomoć advokata, možete inicirati sve potrebne procedure, vansudske i sudske postupke kako bi dužnika prinudili da isplati dug.

 

Tužba povodom nevraćene pozajmice novca se može podneti kada, dužnik ima dospeli dug prema poveriocu, a nakon poziva poverica dužniku da pozajmljeni novac dobrovoljno isplati. Nakon proteka roka da se dužnik izjasni o zahtevu, može se pristupiti sudskoj naplati potraživanja.

Pitanje prodaje duga, naročito kamatarima i agencijama za naplatu potraživanja je pitanje na koje nije jednostavno odgovoriti i o kojem postoje različita mišljenja u javnosti. Sama prodaja duga je sa pravne tačke legalan pravni posao, međutim problemi nastaju kada se dug proda bez obaveštenja dužnika ili se nakon prodaje taj dug uvišestruči, što su neki od prijavljenih slučajeva građana. Ako se odlučite na prodaju duga, morate dobro proučiti kome ga prodajete i da li će ta prodaja biti u skladu sa vašim ugovornim i zakonskim obavezama.

Razmišljanje o tome kako tražiti svoje pare od dužnika većini ljudi nije previše prijatno. To je naročito slučaj kada se radi o potraživanju prema poznaniku ili prijatelju koji je u docnji sa isplatom duga. Ako niste sigurni kako da tražite svoje pare, uvek možete angažovati advokata da vam u tome pruži savet i pravnu pomoć. Pre svega važno je znati da dug treba tražiti na vreme, pre nego što zastari.

Priznanica na sudu može poslužiti kao dokaz da je dat novac i da postoji potraživanje. Može čak poslužiti  i kao dokaz postojanja ugovornog odnosa, ako se na osnovu podataka iz nje to može zaključiti. Međutim samo postojanje priznanice nije uvek dovoljno. I pored toga uvek savetujemo sastavljanje priznanice,  naročito pisanog ugovor (npr. ugovora o zajmu novca), jer će to kasnije ojačati vašu poziciju u slučaju spora.

Ako imate nedomica i želite više da se informišete mogućnostima naplate vašeg potraživanja pišite nam na e-mail: 

info@advokatiubeogradu.rs

Ako ste se odlučili za angažovanje advokata za naplatu vašeg duga i pokretanje izvršenog illi drugog postupka, pošaljite na e-mail sa vašim kontakt telefonom, uz preteći opis vašeg potraživanja i prizanicu, ugovor ili presudu koji služe kao dokaz postojanja potraživanja, a mi ćemo ako procenimo da ima smisla voditi taj postupak Vas uskoro kontaktirati, sa predlogom o daljim koracima.

Tags: sta je potraživanje, i kako se vrši njegova naplata, potraživanja od pravnih lica u Srbiji sudskim putem, Prinudna naplata, Opomena pred utuženje i izvršenje, Opomena pred utuženje, obrazac, primer, Preuzimanje duga, Naplata potraživanjaZastarelost potraživanja. Zakon o izvršenju i obezbeđenju, advokat za naplatu potraživanja i dugovanja.