Najčešća pitanja

Izbor advokatske kancelarije da Vas zastupa je jedan od najbitnijih izbora koje ćete učiniti na putu do ostvarenja Vašeg prava. Razumemo da je Vaš predmet za Vas važan. Izbor Advokatske kancelarije Vladisavljević može napraviti razliku.

Nakon konsultacije i upoznavanja sa predmetom i procene Vaše pravne situacije, predložićemo pravne mogućnosti koje su Vam na raspolaganju. Možete nas kontaktirati radi zakazivanja konsultacije pozivom na broj 064/380-95-25.

Svi advokati u Srbiji su dužni da primenjuju važeću Advokatsku tarifu koju propisuje advokatska komora Srbije. Na isti način i Advokatska kancelarija Vladisavljević vrši naplaćivanje svojih usluga.

Naplaćivanje zastupanja pred državnim organima, izrade različitih podnesaka i akata, kao i drugih radnji predviđene su Tarifom, a u kod pojedinih vrsta radnji vrši se na sledeći način.

U imovinsko-pravnim predmetima advokat može u pismenom obliku sa strankom ugovoriti nagradu za rad u srazmeri sa uspehom u postupku ili pravnim radnjama.

Advokat može u pisanom obliku sa strankom ugovoriti nagradu po satnici.

Za pružanje kontinuirane pravne pomoći advokat sa strankom može ugovoriti nagradu u paušalnom  iznosu, osim za zastupanje pred sudovima i državnim organima.

Od predviđog iznosa, moguće je pisanim putem ugovoriti niži iznos, ali ne niža od 50% od propisanog, a u složenim predmetima ugovoriti viši iznos, ali ne viši od petostruke vrednosti propisane Advokatskom tarifom.

Link ka tarifi ovde.

Kada angažujete Advokatsku kancelariju Vladisavljević, Vaš predmet će voditi iskusan advokat, tokom celog pravnog procesa, koji je za klijente sa kojima se to dogovori dostupan 24 sata.

Naša kancelarija shvata ozbiljno svaki predmet koji vodi.  Naša kancelarija ima predmete svih nivoa složenosti i veličine, od jednostavnih do vrlo složenih. Posedujemo znanje iskustvo i resurse da zastupamo klijente u najkompleksnijim sudskim i vansudskim slučajevima, pred različitim organima, organizacijama i drugim licima.

Da. Sve informacije koje nam saopštite  i cela komunikacija će ostati tajna, što je i zakonska obaveza advokata.

Od najveće od izuzetne važnosti je da nam u potpunosti otkrijete sve informacije o Vašem slučaju kako bi smo mogli da u skladu sa time pravilno dosnosimo odluke i procenimo i da Vaš predmed vodimo na najbolji mogući način.

 

Da moguće je tužiti državu, grad, opštinu ili neki državni organ, kada su propustili da preduzmu nešto što je bilo u njihovoj zakonskoj obavezi ili povredili neko vaše pravo. Takođe moguće je tužiti državne organe uprave kad ne odgovore u zakonskom roku na zahtev građana, zbog “ćutanja uprave”.

Lica koja su pretrpela meterijalnu ili nematerijalnu štetu, koje su žrtve fizičkih povreda itd. trebale bi  ODMAH da kontaktiraju advokata radi konsultacije i saveta šta i kako dalje. Dokazivanje štete je često vrlo usko vezano i zavisno od vremesnkog okvira, pribavljanja dokaza na vreme i kraćih zakonskih rokova. Propuštanje da se tužba podnese u zakonskom roku čini da se gubi pravo na to da se bilo kada u buduće zahteva naknada štete. Rokovi za podnošenje različitih vrsta tužbi prema vrsti predmeta mogu biti od godinu dana do tri godine, a u nekim slučajevima 10 godina. 

Ako imate pravnu situaciju u kojoj niste sigurni kako da postupite i da li Vam je potreban advokat, kontaktirajte nas radi konsultacije na telefon 064/380 95 25, a mi ćemo razmotriti Vaš slučaj i predložiti opcije.

Sprečite tako da isteknu rokovi za preduzimanje radnji i obezbedite sebi pronalaženje najboljih pravnih rešenja.

Jednostavno rečeno, dobićete superiornu uslugu. Naši advokati se trude da za klijenta uvek postignu najbolji rezultat. Najbolje rezultate naši advokati postižu istrajnim radom, uz konstantno usavršavanje znanja i veština. Za cenu koju platite dobićete temoljno analiziranje vašeg slučaja, poverljivo savetovanje tokom celog pravnog puta, agilno zastupanje pred državnim organima, organizacijama i institucijam, i jednom rečiju dobićete rešenje vašeg pravnog pitanja – efikasno, efektivno i ekonomično. Advokati u Beogradu Vladisavljević štite ugled i reputaciju klijenata na svakom mestu. 

Obzirom da je pokretanje uvek najbolje kada je pravovremene, prilikom dolaska na kosultaciju sa advokatom pripremite, i ponesite sa sobom sve papire u vezi slučaja koje imate (potvrde, izvode, račune ako postoje i bilo koju drugu relevantnu dokumentaciju), kako bi što pre otpočeli sa rešavanjem vašeg pravnog pitanja.

Da li naplaćujete konsultacije?

Usmeni pravni saveti se prema Advokatskoj tarifi naplaćuju 50% manje nego što iznposi nagrada za postupak ili radnja na koju se odnose.

U želji da osiguramo da naši klijenti budu što bolje informisani o svojim pravima u vezi predmeta koji ćemo za njih voditi ili koji veeć vodimo – pružamo konsultacije opšteg tipa koje su vezi sa zastupanjem, a koje ne naplaćujemo dodatno.

Neophodno je da nam sa punim poverenjem predočite sve okolnosti vezane za vašu pravnu situaciju kako bi smo pravilno i pravovremeno procenili naredne korake.

Znamo da ste verovatno zauzeti svojim obavezama i da Vam je pravni problem koji imate zadavo dosta stresa. U tom pogledu od nas ćete uvek imati pravovremeno obaveštavanje o svim okolnostima Vašeg predmeta do  njegovog okončanja, a pored toga mi ipak  želimo da Vas da sa Vas skinemo deo stresa i da Vas ne preopterećujemo. Mi smo tu da bi Vam omogućili otklonjanje stresa u pogledu detaljnih procedura.

Nije uvek neophodno da idete na sud, što zavisi od vrste postupka koji se vodi. Tokom celog procesa, dok Vas zastupamo, konstantno se trudimo da se postupak sprovede sa što manje troškova i što brže, a ako je moguće da se završi i bez odlaska na sud. U svakom slučaju posedujemo stručnost neophodnu da samouvereno stojimo uz Vas,  pružajući Vam svete, a kada je potrebno da idete na sud mi Vas pripremimo za sud i što je najvažnije da mi Vas aktivno i agilno predstavljamo pred sudom.

Dužina trajanja postupaka može dosta da varira od slučaja do slučaja. Mnogi faktori nisu u našim rukama poput sudskog rasporeda. Mnogobrojna dešavanja mogu da ubrzaju ili uspore postupak odlažući zaključenje. Posvećeni smo tome da svi naši rokovi budu ispoštovani na vreme, kao i da Vaš postupak ubrzamo postupak kolko je god to moguće.  

Najbolji način za otpočinjanje rešavanja vašeg pravnog problema je da pozovete Advokata Beograd – Advokatsku kancelariju Vladisavljević i da dogovorite prvu konsultaciju, na broj telefona 064/380 95 25.

Advokatska kancelarija Vladisavljević logo
Advokatska kancelarija Vladisavljević logo
Advokatska kancelarija Vladisavljević logo
Advokatska kancelarija Vladisavljević logo

Još neka od pitanja:

Šta je  to alimentacija?

 

Ne čekajte za ostvarenje svog prava.

Svako vreme je pravo vreme za konsultaciju sa advokatom radi realizacije Vašeg prava.

Ovde možete pročitati važeću – advokatsku tarifu.