Zastupanje pred sudom

punomoćnik ili zastupnik

zastupanje pred sudom punomocnik

Ko Vas može zastupati pred sudom i ko može biti punomoćnik lica propisuje se zakonom. Da bi Vas zastupalo drugo lice pred sudom, potrebno je da ga na to ovlastite i da je zakonom dozvoljeno da Vas to lice zastupa. Osim zastupanja po ovlašćenju – punomoćju, postoji i zakonsko zastupanje koje je automastki nastaje (npr. ovlašćenje roditelja da zastupa maloletno dete), a postoji i statutarna vrsta zastupanja u pravnim licima.

Imajući navedeno u vidu osnovne vrste zastupanja jesu:

 •  Zastupanje po punomoćju
 •  Zakonsko Zastupanje
 •  Statutarno zastupanje  

Prema Zakonu o parničnom postupku predviđa se da punomoćnik fizikog lica može biti:

 •   Advokat
 •  Krvni srodnik u pravoj liniji srodstva
 •  Brat ili sestra
 •  Bračni drug
 •  Predstavnik službe za pravnu pomoć pri jedinice lokalne samouprave sa položenim pravosudnim ispitom.

Dalje zakon predviđa da punomoćnik fizičkog lica u sporu iz radnog odnosa može biti i:

 •  predstavnik sindikata čiji je zaposleni član, pod uslovom da je diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom.

Punomoćnik pravnog lica može biti:

 •  advokat
 • zaposleni kod pravnog tog pravnog lica, a koji je diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim

Što se tiče poslovne sposobnosti, punomoćnik mora imati potpunu poslovnu sposobnost.

Kada su u pitanju postupci po vanrednim pravnim lekovima u parničnom postupku, osim ako je sama advokat, stranku mora da zastupa punomoćnik koji je advokat.

Međutim i kada lice ima svog punomoćnika u postupku koji ima punovažno punomoćje i koji je pravilno zastupa, sud ipak može pozvati zastupano lice da se izjasni o određenim okolnostima i da izjave o koje su od važnosti za postupak.

Čak i kada stranku zastupa punomoćnik, stranka može usmeno ili pismeno da daje izjave pred sudom i preduzima radnje, osim kada zakon određuje suprotno.

U toku postupka sud je dužan da vodi računa o tome da ne dođe do situacije da stranka ne koristi svoja zakonska prava zbog svog neznanja / pravne neukosti, pa joj sud može skrenuti pažnju da bi joj bilo od korsti da angažuje punomoćnika.

Ako punomoćnik u granicama punomoćja i zakonskog ovlašćenja preduzima odgovarajuće radnje u postupku, one će imati isto pravno dejstvo i značaj, kao da ih je stranka lično učinila.

Ako stranka iz nekog razloga to želi ili smatra da zastupanje od strane punomoćnika nije bilo adekvatno ili primereno, stranka uvek može da opozove radnju koju je učinio zastupnik – punomoćnik.

Interesantna situatuacija može nastati kada punomoćnik preduzme radnju u postupku na jedan način ili da izjavu jedne sadržine, a zasupana stranka to porekne, pa da drugačiju izjavu ili radnju učini na drugi način. Tada  će sud prilikom odučivanja uzeti u obzir obe radnje ili izjave, a zatim će odlučiti kojoj će pokloniti svoju veru.

Koja će biti ovlašćenja punomoćnika i koje će on sve radnje moći da preduzima u postupku, odredoće stranka u punomoćju. Pa tako stranka ga može ovlastiti u generalnom punomoćju na uopšten način da je zastupa pred određenim sudom i da preduzima sve vrste radnji i daje sve potrebne izjave ili ga može ovlastiti specijalnim punomoćjem kojim će se detaljno precizirati koju radnju može da preduzme punomoćnik, u kom predmetu, u kom roku, pred koji organom itd. Prvo je opšte punomoćje, drugo je specijalno punomoćje. Zakonom se  propisuje da je za  pojedine vrste postupaka potrebno da punomoćje bude notarski overeno.

Advokata punomoćnika inače može da zamenjuje šred sudom i njegov advokatski pripravnik ili pripravnik advokata koga je ovlastio po zameničkom punomoćju. Pripravnik ne može da zamanjuje advokata u postupku po pravnim lekovima.

Punomoćnika koji je advokat može da zamenjuje njegov advokatski pripravnik, osim u postupku po pravnim lekovima.

________________________________________

Kada stranka svom advokatu punomoćniku izda opšte punomoćje za vođenje parničnog postupka, a tom prilikom nije bliže odredila za koje radnje ga tačno ovlašćuje, on će po osnovu istog imati ovlašćenje da preduzima sledeće radnje:

Ako je stranka izdala punomoćje za vođenje parnice, a nije bliže odredila ovlašćenja u punomoćju, punomoćnik advokat je na osnovu ovakvog punomoćja ovlašćen da:

 •  advokat će moći da u postupku preduzima sve neophodne radnje, a posebno da podnese tužbu ili je prizna, povuče, prizna tužbeni zahtev, zaključi poravnanje ili se odrekne tužbenog zahteva, izjavi pravni lek ili odustane od njega, i da se odrekne i kao i da predlaže izdavanje privremenih mera obezbeđenja;

2) podnosi predlog za izvršenje ili za obezbeđenje i preduzima potrebne radnje u postupku povodom takvog zahteva;

3) prenese punomoćje na drugog punomoćnika ili ovlasti drugog punomoćnika na preduzimanje samo pojedinih radnji u postupku;

4) od protivne strane primi i naplati dosuđene troškove.

Ako stranka u punomoćju nije bliže odredila ovlašćenja punomoćnika, punomoćnik koji nije advokat može na osnovu ovakvog punomoćja da preduzima sve radnje u postupku, ali mu je uvek potrebno izričito ovlašćenje za povlačenje tužbe, za priznanje ili odricanje od tužbenog zahteva, za zaključenje poravnanja, za povlačenje ili odricanje od redovnog pravnog leka i za prenošenje punomoćja na drugo lice.

Stranka izdaje punomoćje u pisanom obliku.

Punomoćnik je dužan da prilikom preduzimanja prve radnje u postupku podnese punomoćje.

Sud je dužan da u toku celog postupka pazi da li je lice koje se pojavljuje kao punomoćnik ovlašćeno za zastupanje. Ako utvrdi da lice koje se pojavljuje kao punomoćnik nije ovlašćeno za preduzimanje određenje radnje, sud će da ukine parnične radnje koje je to lice preduzelo ako te radnje stranka nije naknadno odobrila.

Kad god to zaželi, stranka može da opozove punomoćje svom punomoćniku svako vreme da opozove punomoćje, a lice koje je opunomoćeno u može takođe u svakom trenutku da otkaže punomoćje.

Advokat ima dužnost da zastupanje po punomoćju nastavi u onom delu gde bi u suprotom nastala znatna šteta po stranku, a takođe advokat ne sme da otkaže punomoćje u nevreme.

 

Ako stranka opozove punomoćje ili ga punomoćnik otkaže, to se mora usmeno ili pismeno predočiti sudu pred kojim je pokrenut postupak.

A punomoćnik o otkaz punomćja sem suda mora i stranku blagovremeno da obavesti.

________

Opozivanje, odnosno otkaz punomoćja proizvodi dejstvo za protivnu stranku od časa kada joj je saopšteno.

Posle otkaza punomoćja punomoćnik je dužan da još 30 dana preduzima parnične radnje za lice koje mu je izdalo punomoćje, ako je potrebno da se otkloni šteta za davaoca punomoćja koja bi u to vreme mogla da nastane.

Punomoćje prestaje smrću fizičkog lica, proglašenjem za umrlo i gubitkom poslovne sposobnosti.

Ako je punomoćniku fizičkog lica dato ovlašćenje da može da preduzima sve radnje u postupku, a stranka, odnosno njen zakonski zastupnik umre ili postane poslovno nesposoban ili ako zakonski zastupnik bude razrešen dužnosti, punomoćnik je ovlašćen da preduzima radnje u postupku koje ne trpe odlaganje.

Punomoćje koje je izdalo pravno lice prestaje prestankom pravnog lica, otvaranjem stečajnog postupka i postupka likvidacije.

Po otvaranju postupka stečaja ili likvidacije u postupcima koji nastaju povodom stečajnog postupka, kao i u postupcima koji su tekli pre otvaranja stečajnog postupka, a nastavljeni nakon otvaranja navedenih postupaka, punomoćnici moraju da imaju punomoćje koje je izdao stečajni, odnosno likvidacioni upravnik.