Saobraćajne nezgode

Naknada štete iz saobraćajne nesreće
Advokatska kancelarija Vladisavljević se u svom radu ne bavi saobraćajnim nezgodama, a cilj teksta u nastavku je samo da osvetli neke aspekte advokature i problematiku u ovoj oblasti

Iako se u svom radu ne bavimo oblašću saobraćajnih nezgoda niti naknadom štete iz istih, možemo konstatovati da saobraćajne nesreće na putevima, praćene materijalnom štetom i/ili povredama i smrću nanose ogromne gubitke pojedincu, porodicama ali i društvu. Bilo koji učesnik u saobraćajnoj nesreći može za delić sekunde izgubiti život, zdravlje, novac, vreme i buduće planove. Potrebna je velika pažnja, poštovanje pravila i iskustvo kako bi se izbegle greške koje dovode do nastanka nesreća i teških posledica i povreda ljudskog tela, ali nekada ni sva moguća pažnja nije dovoljna da se spreči nastanak štete.

Najveći broj saobraćajnih nezgoda se dešava zbog prekoračenja brzine ili vožnje pod dejstvom alkohola, a zatim zbog umora vozača. Kobne u saobraćaju mogu biti nepromišljene promene pravca, nepravilno preticanje i ulazak u suprotnu traku, neodržavanje rastojanja od drugog vozila u saobraćaju na putu.
Međutim, kada se dogodi saobraćajna nesreća, žrtve imaju prava koja mogu da ostvare. Oštećeni u saobraćajnim nesrećama i njihovi naslednici, mogu da ostvare pravo na obeštećenje, a mogu imati i svojstvo oštećenog u krivičnom postupku. Nakon što dođe do nastanka telesne povrede ili smrti, pokreće se krivični postupak i žrtve saobraćane nezgode imaju pravo da budu obaveštene o svojim pravima, da dobiju zaštitu i sigurnost, kako za sebe tako i za svoju rodbinu, da budu odmah obaveštene o toku krivičnog postupka i mogu angažovati advokata koji će ih zastupati u postupcima koji prate saobraćajnu nesreću.

Iz saobraćajnih negoda i nesreća često proističu obično velike štete, što materijalne što namerijalne koje moraju da se naknade. Naknada štete licu oštećeno u saobraćanoj nesreći bilo koa vozač ili putnik – je iznos isplaćen zbog pretrpljenog straha i bola, kao i u slučaju imovinske štete, izražen, na primer u troškovima za lečenje, lekove ili rehabilitaciju. Svako lice koje je pretrpelo štetu usled saobraćajne nesreće (uključujući naslednike preminule osobe) ima pravo na takvu naknadu. Jedino vozač koji je skrivio automobilsku nesreću u saobraćaju ne ostvaruje pravo na nakndu.

Kako mogu dobiti naknadu štete nakon saobraćajne nezgode po osnovu osiguranja od odgovornosti za motorna vozila?

Pitanje kako oštećeni i žrtve u saobraćajnim nezgodama mogu dobiti odštetu u okviru osiguranja od odgovornosti za motorna vozila je pitanje je na koje mnogi traže odgovor. Neposredno nakon nesreće, oštećeni treba pravilno da podnesu zahtev za naknadu štete – odštetni zahtev. Međutim tu se stvari ne završavaju, jer je na taj način obično moguće ishodovati samo delimičnu naknadu. Dobiti potpunu odštetu, zahteva znato veći napor, a objasnićemo i zašto se to događa i ko štetu treba da plati.

Odštetu oštećenima u saobraćajnim nezgoda isplaćuje osiguravajuće društvo kada postoji zaključen važeći ugovor o osiguranju ili garantni fond, a kasnije se osiguranje regresira kod štetnika – učinioca štete. Kada nema obaveznog osiguranja onda vozač koji je izazvao nezgodu odgovara za štetu direktno. U slučaju nesreće/nezgode u saobrćaju koju je izazvalo strano lice, sa zaključenim osiguranjem od građanske odgovornosti kod stranog osiguravača (tzv. Zelena karta), ili u slučaju nezgode koja se dogodi na teritoriji druge države u kojoj je povređen domaći državljanin, naknadu plaća Biro zelene karte pri Udruženju osiguravača. Ta pitanja detaljno uređuje zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju. Ali problem je to što osiguravajuća društva koja treba da plate štete iz saobraćajne nezgode, gledaju svoj interes, a ne interes oštećenog, pa tako gledaju da minimizuju ono što će isplatiti ili da potpuno odbiju naknadu zbog neke greške oštećenog ili tako što iskoriste njegovo neznanje.

Oštećeni često sami doprinesu tome da imaju problem prilikom kasnije naplate osiguranja od autoodgovornosti, a najčešće iz razloga nepoznavanja svojih prava i obaveza u tom pogledu kao i obaveza osigurača. Pa tako oštečeni često napuste mesto saobraćajne nezgode pre dolaska policije, što kasnije bude problem prilikom potraživanja naknade štete. Ili oštećeni pristane na sačinjavanje Evropskog izveštaja o saobraćajnoj nesreći bez pozivanja policije da napravi uviđaj. To nije problem kada je šteta nastala u saobraćajnoj nezgodi manja od 200.000 dinara, međutim ono se dešava je da se kasnije utvrdi da šteta znatno prevazilazi taj iznos. Zatim oštećeni često greše što se ne jave odmah lekaru, ili što inicijalno prijave samo teške povrede zadobijene u saobraćajnoj nesreći, a ne i lake povrede, uboje i nagnječenja što je kasnije mnogo teže dokazati. Takođe oštećeni nisu upoznati da imaju pravo na naknadu materijalne štete na svom vozilu prema cenama popravki u ovlašćenom servisu i na zamenske delove prema cenama originalnih delova. Osiguravajuća društva im to ne saopšte, već ih nkad čak i ucene da prihvate ono što je ponuđeno, što oštećeni najčešće i prihvate. Isto tako osiguravajuća društva ih “primoraju” da se pismeno odreknu mogućnosti da kasnije utuže punu naknadu štete iz saobraćajne nezgode, pa oštećeni i kad saznaju kasnije da su mogli dobiti znatno veći iznos, oni više ne mogu da potražuju taj iznos. Takođe problem je i zastarevanje prava na naknadu, čega oštećeni obično nisu svesni.

Čak i ako izbegenete eventualne propuste, to ne znači da ćete lako izboriti da dobijete naknadu štete i naplatu štete od osiguranja, koju ste pretrpeli u saobraćajnoj nesreći, a pogotovu je teško moguće da ćete tako dobiti naknadu u punom (realnom) iznosu. Put ka obeštećenju za štetu iz saobraćajne nezgode najčešće pored samog podnošenja odštetnog zahteva i podrazumeva da morate proći kroz dug proces sakupljanja neophodne dokumentacije i obilaska raznih nadležnih institucija i vraćanja napred nazad. Često se za prevazilaženje tih teškoća u reklamama nude raznorazni subjekti za posredovanje u naknadi štete. Sve neophodne postupke pred sudom, nakvalitetniji i nabolji vid zastupanja može pružiti samo advokat sa iskustvom u ovoj oblasti. Bilo kakvo pružanje pravnih usluga od lica koje nije advokat je zabranjeno i predstavlja krivično delo.

Kom advokatu se obratiti zbog saobraćajne nezgode (nesreće, saobraćajke)

Advokati u Beogradu naknada štete
Ako ste nedavno pretrpeli štetu u saobraćaju ili doživeli saobraćajnu nezgodu ili nesreću, za koju je odgovoran drugi, u vašem je najboljem interesu da što pre angažujete advokata koji će vam pružiti korisne savete u pogledu ostvarenja prava iz saobraćajne nezgode i upoznati vas sa mogućnostima nanade od osiguravajućeg društava i zastupati vas u svim neophodim postupcima za naknadu štete u i eventualnim krivičnim postupcima zbog učinjenog krivičnog dela u saobraćaju. Kada nastane šteta, postavlja se pitanje kom advokatu se obratiti?
 
 Za razliku od razvijenih zapadnih država gde je mnogo više izražena specijalizacija advokata za jednu posebnu oblast prava, kao što su to npr. naknade štete iz saobraćajnih nezgoda, to nije slučaj u Srbiji, bar ne u značjnijoj meri. U ovoj oblasti neki advokati imaju više ili manje iskustva, ali nema prepreke da vas u oblasti naknade štete u saobraćaju zastupa bilo koji advokat, a po potrebi se možete obratiti i lokalnoj Advokatskoj komori.
 
Ova stranica ne služi reklamiranju usluga Advokatske kancelarije Vladisavljević u Beogradu, obzirom da se ne bavimo zastupanjem u ovoj oblasti, već samo iznosimo naše viđenje problematike u navedenoj oblasti.
 
Radi naknade štete u saobraćaju i za drugu pravnu problematiku iz oblasti saobraćajnih nezgoda u Beogradu, možete se obratiti nekom od advokata iz ⇒ Imenika Advokatske komore Beograd
 
 Napominjemo da se usmeni pravni saveti advokata naplaćuju.
 
 ____________________________________

Za eventualna pitanja pišite nam na e-mail: info@advokatiubeogradu.rs

Advokatska kancelarija Vladisavljević – Law Office, Beograd

____________________________________

Oblasti rada naše kancelarija za koje nas možete kontaktirati –

 

Advokat za razvod…

Nasledno pravo…

Nekretnine Beograd…

Početna strana – Advokat Beograd…⇐